Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2004)   „Ha nem hin­nénk és bíz­nánk egy­más­ban, nem tud­nánk lé ...
Ma­gyar film­drá­ma (1947)   A II. vi­lág­há­bo­rú alatt ott­hon­ta­lan­ná, ár­vá­vá vált gye ...
Ame­ri­kai film­drá­ma (2010)   Jack Mabry (Robert De Niro) egész éle­té­ben sza­ba­dul­ni vá ...
Gyermek- és ifjúsági csatornává válik az M2   Az M2 csa­tor­ná­ról már két éve hall­hat­juk: ...
Krisz­tus szü­le­té­sé­nek ün­ne­pé­ről a lé­nyeg után so­ha nem az aján­dé­kok jut­nak eszem­be, ha ...
Rég­óta vár­tam, hogy vég­re igaz­sá­got szol­gál­tas­sa­nak a Bu­da­pes­ti Fil­har­mó­ni­ai Tár­sa­ ...
Több mint szo­ci­á­lis szak­em­ber. Mer ér­zel­mes len­ni, min­den elő­adá­sa, meg­szó­la­lá­sa meg­ ...
Amerikai filmdráma (1994)   Oly­kor ki­de­rül: nem min­den az, ami­nek lát­szik. A kö­vet­kez ...