Ma­gyar kon­cert­film (2009)   Az, aki kvint­re han­gol­ja gi­tár­ját, szé­ki nép­ze­nét és B ...
On the spot. Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő ma­ga­zin (2012)   In­dia gaz­da­sá­gi fej­lő­dé­s ...
Spanyol—mexikói—amerikai fan­tasz­ti­kus thriller (2006)   Sen­ki nem hisz an­nak a gyer­mek­ ...
Ame­ri­kai—né­met ak­ció­film (2001)   A hír­adás­ok olyan sok ha­lál­eset­ről, gyil­kos­ság­ ...
Barsi Ernő-portré     „Sze­re­tet nél­kül nem le­het sem mu­zsi­kál­ni, sem ta­ní­ta­ni ...
Mi­ért vál­lal­ko­zik egy ka­to­na ar­ra, hogy koc­ká­ra te­gye az éle­tét? Biz­to­san meg­győ­ző­dé ...
Angol-amerikai kalandfilm (1999)     A grizzly a bar­na­med­ve Észak-Ame­ri­ká­ban ho­n ...
Az Ar­túr-mon­da­kör, a kul­túr­tör­té­net egyik leg­is­mer­tebb da­rab­ja szá­mos film­ren­de­zőt m ...