Magyar játékfilm (2005)     A IV. szá­zad­ban élt Szent Mik­lós püs­pök alak­ja kö­ré g ...
Magyar dokumentumfilm (2008)     A Já­nos­ka név hal­la­tán Mik­száth Kál­mán no­vel­lá ...
A wes­tern­fil­mek kö­zül azo­kat ked­ve­lem, ame­lyek a vad­nyu­gat al­ko­nyát tár­ják elém. Nem vo ...
Nagy si­ker­rel ve­tí­tet­ték szer­te a vi­lá­gon Eric Toledano és Olivier Nakache Élet­re­va­lók cí ...
Xa­vé­ri Szent Fe­renc (1506—1552) je­zsu­i­ta szer­ze­tes, min­den idők egyik leg­na­gyobb ke­resz­ ...
Is­ten ke­zé­ben   Az er­dé­lyi fő­ne­me­si csa­lád gyer­me­ke, bá­ró Apor Vil­mos (1892—1945 ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2005)   Vall­juk meg őszin­tén, ha men­tá­li­san sé­rült em­bert ...
Ma­gyar hang­já­ték   A nap­ja­ink­ra hi­he­tet­le­nül meg­szé­pült XIX. szá­zad el­ső fe­lé­ ...