Élet a sziklák és a tó között Uni­ver­zum — Oszt­rák is­me­ret­ter­jesz­tő so­ro­zat (2004)   ...
Ma­gyar ze­nés film (1962)   Ré­gi bu­da­pes­ti ké­pes­la­po­kat né­ze­get­ve gyak­ran meg­dö ...
Ma­gyar film­drá­ma (2004)   Groó Di­a­na el­ső nagy­já­ték­film­jét len­gyel rész­ről nem ki ...
Udvardi Er­zsé­bet (2001)   „Min­den em­ber­nek Is­ten­től ka­pott fel­ada­ta van, a vi­lág e ...
Ma­gyar ak­ció­víg­já­ték (1991)   Em­lék­szem, ami­kor A po­gány Ma­don­nát elő­ször ad­ta a ...
Ame­ri­kai ak­ció­thriller (1993)   Ezt a fil­met egy rác­ke­vei au­tós­mo­zi­ban lát­tam elő ...
Auszt­rál víg­já­ték (1994)   Muriel (Toni Colette) éle­te test­vé­re­i­vel és szü­le­i­vel é ...
Ame­ri­kai filmvíg­já­ték (2009)   Biz­ton­sá­gi őr­nek len­ni, lás­suk be, nem iga­zán szív­ ...