Ma­gyar já­ték­film (1965)   Há­rom fiú haj­nal­ban vág ne­ki ke­rék­pár­ral a Ba­la­ton­ra v ...
El­ső elő­dön­tő (2013)   Egy hó­na­pon ke­resz­tül szom­bat es­tén­ként a ma­gyar kön­­nyű­z ...
Fran­ca—iz­ra­e­li film (2007)   Van, ami­kor a gyö­kér­te­len­ség okoz­za a leg­kín­zóbb fáj ...
Ma­gyar víg­já­ték (1961)   A ré­gi ma­gyar fil­mek az  idő­seb­bek szá­má­ra vis­­sza­h ...
Ame­ri­kai ak­ció­film (1995)   Sok­fé­le rém­álom lé­te­zik. Az egyik bi­zon­­nyal az, amely ...
Ma­gyar já­ték­film (1988)   Enyedi Il­di­kó el­ső film­je Arany Ka­me­ra-dí­jat nyert Cannes ...
Amerikai filmdráma (2004)   „Ha van a boksz­nak va­rá­zsa, az a harc va­rá­zsa, ame­lyet ak­k ...
Francia filmdráma (2008)     Men­­nyi­re em­lék­szünk még kö­zép­is­ko­lai osz­tály­ter ...