Ha mind­ös­­sze ti­zen­öt per­cünk van, hogy az ebéd­lő­asz­tal­ra va­rá­zsol­junk va­la­mit, leg­tö ...
Ami­kor kis­lány vol­tam, nagy­anyám kék fe­de­lű em­lék­köny­vet aján­dé­ko­zott ne­kem, s gyöngy­b ...
Szerb An­tal (1901—1945) írót, iro­da­lom­tör­té­nészt ja­nu­ár 27-én gyil­kol­ták meg nyi­las hó­hé ...
Ame­ri­kai film­víg­já­ték (1997)   Ha azt hall­juk, hogy Bud Spencer és Terence Hill vagy Ro ...
Ame­ri­kai ka­taszt­ró­fa­film (2006)   A ri­o­ga­tós fil­mek a moz­gó­ké­pes szó­ra­koz­ta­t ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2011)   Mé­szöly Mik­lós 2001-ben hunyt el, és ki­lenc­ven­éves l ...
Port­ré­film (2007)   A ma­gyar táncházmozgalom egyik el­in­dí­tó­ja Szek­szár­don szü­le­tet ...
Fran­cia víg­já­ték (2008)   Az anya mos, főz, el­lát­ja a gye­re­ke­ket, míg az apa dol­go­z ...