Bacsa Dávid Itthon vagyok Vonatfütty... az állomás füstje csapta megorromat, s az este köpönyege t ...
Egy év Gárdonyi Gézával     A címben szereplő jel­mon­da­tot kap­ta a ta­valy meg­kez­d ...
Prokopp Péter évtizedei     A tíz esztendeje el­hunyt Prokop Pé­ter a XX. szá­zad ki­em ...
Egy hó­na­pon be­lül két olyan film­mel is ta­lál­koz­ha­tunk a ma­gyar mo­zik­ban, me­lyek­ben haj­ ...
Ál­dott a gyer­mek­lé­lek: úgy ke­ver ösz­­sze va­ló­sá­got és kép­ze­le­tet, hogy el­ra­ga­dó vi­lá ...
Andrej Tarkovszkij Tü­kör cí­mű film­je 1973—74-ben ké­szült. For­ga­tó­könyv­ét a ne­ves ren­de­ző ...
Nincs más, csak fény és va­ló.Nincs sö­tét­ség és ha­lál a vi­lá­gon.A ten­ger part­ján ál­lunk va­l ...
Ta­valy év vé­gén ár­ve­rez­ték el a Sotheby’s lon­do­ni auk­ci­ós ház­ban Andrej Tar­kovszkij ha­gy ...