Magyar—osztrák—NSZK film­drá­ma (1985)   Ha egy ala­csony sor­ból szár­ma­zó, mo­nar­chia­be­ ...
Ame­ri­kai film­drá­ma (2008)   Ré­gen lát­tam en­­nyi­re szo­mo­rú, már-már ki­áb­rán­dí­tó­ ...
Magyar dokumentumfilm (2008) A há­zas­ság nem ha­son­lít ha­jó­ki­rán­du­lás­ra. Azt gon­do­san meg ...
Francia némafilm (2011)     Nap­ja­ink­ban, a Dolby Sur­round­dal dü­bör­gő, szí­nes-sz ...
Japán-osztrák rajzfilmsorozat (1980)     E re­mek so­ro­za­tot nagy­anyám­mal együtt né ...
Johann Wolfgang Goe­the jó­sze­ré­vel egész éle­tén át dol­go­zott nagy drá­mai mű­vén, a Fa­us­ton, ...
Mi tör­té­nik, ha a ve­ze­tő bal­ol­da­li he­ti­lap online vál­to­za­tá­nak ke­re­ső­ab­la­ká­ba be­ ...
Wass Al­bert (1908—1998) er­dé­lyi ma­gyar író, köl­tő feb­ru­ár 17-én halt meg Astorban, Flo­ri­dá­ ...