Tö­rök—né­met film­drá­ma (2006)   Adott egy tö­rök kis­em­ber, az egy­ügyű Muharrem (Erkan C ...
Be­kez­dé­sek Krzysztof Zanussitól Ma­gyar do­ku­men­tum­film-so­ro­zat (2010)   Nagy­ap­ja ...
Szám­űzött ma­gyar iro­da­lom (2012)   Jól­le­het ősei né­met szár­ma­zá­sú­ak vol­tak, a XIX ...
Ma­gyar port­ré­film (2001)   A taliándörögdi klast­rom rom­já­nál és a pulai ho­mok­bá­nyá­b ...
Ady End­re Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2002)   A köl­tő­ről szak­em­ber és mű­ked­ve­lő egy­ ...
Finn film­drá­ma (2002)   Az egész­sé­ges em­ber ne­he­zen tud­ja el­kép­zel­ni, hogy egy kró ...
An­gol thriller (1932)   Alfred Hitch­cock film­jét — ra­jon­gó­tá­bo­rán kí­vül — el­ső­sor­ ...
Fran­cia—olasz ak­ció­film (1990)   Luc Besson kul­ti­kus­sá vált tör­té­ne­tén nem fog az id ...