Ame­ri­kai film­drá­ma (1989)   A „sza­bad­ság ha­zá­ja” bi­zony sok minden­nek adott már ott ...
An­gol té­vé­film­so­ro­zat, 4/1. (2008)   Az an­gol iro­da­lom ki­emel­ke­dő pró­za­író­já­n ...
Ma­gyar film­víg­já­ték (1943)   Mó­ricz Zsig­mond si­ke­res szín­da­rab­já­ból a ki­vá­ló pr ...
Fran­cia film­víg­já­ték (1966)   Van, akit ide­ge­sít az iz­gő-moz­gó kis mé­reg­zsák, a gri ...
Ma­gyar té­vé­film (1973)   Szerb An­tal két no­vel­lá­ját — a Madelon, az eb, va­la­mint a G ...
Ma­gyar film­sza­tí­ra (1977)   A vas­utas­csa­lád ha­tal­mas sür­gés-for­gás kö­ze­pet­te vá ...
Angol—amerikai film­drá­ma (2008)   Nép­me­sé­be il­lő cso­da: a Le­gyen ön is mil­li­omos! i ...
Ma­gyar film­drá­ma (1978) • Nem is a ra­di­ka­li­zá­ló­dott ki­sebb­ség ural­ma, nem is az erő­szak ...