„Kö­zöt­tünk él­nek” — A Bé­csi Nap­ló tör­té­ne­tei. Mű­vé­sze­ti, tu­do­má­nyos ma­ga­zin­mű­sor ( ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film-so­ro­zat (2006)   Maurice Mae­ter­linck sok­fé­le­kép­pen fel­dol ...
Angol—ír—amerikai té­vé­film­so­ro­zat, 6/1. (1999)   A Lennox csa­lád XVIII. szá­za­di, igaz ...
Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő film (2009)   Ha Ba­la­ton­fü­re­den nya­ral a csa­lá­dom, a tó ...
Né­met—oszt­rák já­ték­film (2008)   Két év­vel az oszt­rák pop­éne­kes, Falco (ere­de­ti ne­ ...
Ame­ri­kai kri­mi­so­ro­zat, 1. (1971)   Aki csü­tör­tö­kig nem vet­te vol­na ész­re, an­nak ...
A hét ze­ne­szer­ző­je: Richard Strauss   A so­ro­zat mai ré­szé­ben a „ju­gend­stil szá­zad­ ...
Mes­ter­sé­ge szí­nész. Port­ré­film (1984)   A Szom­szé­dok teleregény Len­ke né­ni­jét, az­ ...