Ame­ri­kai víg­já­ték (1990)   Mit ten­ne, ha nő­ként meg­tud­ná, hogy nem szü­let­het gyer­m ...
Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő film (2007)   Szent-Györ­gyi Al­bert (1893—1986) az egyet­len m ...
Ma­gyar port­ré­film (2007)   Ha én ró­zsa vol­nék, Sző­ke An­ni bal­la­dá­ja, A Kárpáthyék l ...
Gá­la­mű­sor   Újab­ban na­gyon rit­kán lát­ha­tunk gá­la­mű­so­ro­kat — ez az év­ti­ze­de­ke ...
Ope­ra­köz­ve­tí­tés   1792. már­ci­us 16-án, a stock­hol­mi ki­rá­lyi ope­ra­ház­ban ren­de­ ...
Ame­ri­kai—spa­nyol romantikus vígjáték (2010)   Ka­rin­thy sű­rűn idéz­ge­tett bonmot-jának ...
Meg­men­tő és ál­do­zat Né­met do­ku­men­tum­film (2007)   Az al­cím is jel­zi: a száz éve s ...
Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő film (1976)   Ré­gi té­vé­mű­sor, ré­gi ér­té­kek­ről. Meg­le­h ...