Egy kolostor áldott csendje

Könyvespolcra

Katowicében élő, idősebb lengyel író barátom egy alkalommal azt mondta: „Amióta Márai Sándor legfontosabb művét, a Naplót olvasom, a feleségem szerint jobb ember lettem.” Csakugyan vannak az életünkben olyan könyvek (lényegében minden valódi szépirodalmi műnek „hivatalból” ilyennek kellene lennie), amelyek a jobbik énünket ébresztgetik–szólongatják, amelyek olvasásakor úgy érezzük: különb, tisztább, emberhez méltóbb teremtmények vagyunk – vagy legalábbis megfogadjuk, hogy próbálunk azzá válni. E talán túlságosan lelkesültnek tűnhető (pedig csak őszinte) sorok Barsi Balázs legújabb könyvét is jellemzik.

Jancsi és Béluska?

Az elmúlt napokban két érdekes hírt is közzétettek a nyugati távirati irodák, ám hozzánk, a kies Pannónia lakóihoz csak az egyik jutott el. Nevezetesen az, hogy az Egyesült Államok egyik katolikus egyetemének klinikáján azért bocsátottak el állásából egy magyar orvost, mert heteroszexuális: körülötte kivétel nélkül homoszexuális férfiak dolgoztak, akik egyáltalán nem nézték jó szemmel a „más” hajlamú kollégát. Az így megüresedett állást azonnal be is töltötték – egy alacsonyabb képzettségű, de természetesen homoszexuális orvossal. Ismétlem, ezt a hírt a magyar sajtó készségesen átvette, hiszen a visszataszító eset egy katolikus alapítású egyetemen történt, fölöttébb sajnálatos módon. Hazánkban csak a rossz hír lehet hír, mondhatni a rossz hír a jó hír – pláne akkor, ha egy papot vagy általában a katolikusokat is bele lehet keverni.

A kétkedõk apostola

Könyvespolcra

John Henry Newman bíboros (1801–1890) szeptemberi boldoggá avatásának alkalmából két értékes könyvecskét is megjelentetett a budapesti székhelyű Newman Központ. Az első, nyolcvanoldalas kiadvány tömör, közérthető életrajz, amely részletesen elénk tárja az anglikán vallásból katolikus hitre tért tudós pap földi útját. Rövid alfejezetekre osztva, áttekinthetően megismertet Newman szellemi fejlődésének állomásaival: viktoriánus ifjúkorának nyughatatlanságával, anglikán lelkészként folytatott elmélyült kutakodásával az igazság után, továbbá azzal, hogy a római egyház fiává válva milyen elkötelezetten vitázott a katolicizmus védelmében, s hogyan törekedett őszinte párbeszédet folytatni az őt körülvevő világgal.

Miféle választás?

Szeptember végén, amikor még nyíltak a kerti virágok, találkoztam egy kedves egyetemistával. Másodéves hallgató az ELTE jogi karán, és nem a rosszabbik, linkeskedő fajtából. A kevesek közé tartozó, kimondottan jóravaló diák: intelligens, lelkiismeretesen jelen van az előadásokon, nem dohányzik, nem züllik – tömören fogalmazva okos, józan és tudatos. Hosszan, jólesően beszélgettünk irodalomról, zenéről, utazásokról. Két óra elteltével, afféle levezető témaként megkérdeztem, hogy elmegy-e szavazni az október 3-i önkormányzati választásokon. (Szeptember 28-át írtunk.) A csodálkozástól elkerekedő szemmel felelt: nem is tudta, hogy lesznek önkormányzati választások – tőlem értesült a hírről.

Keresztet vetni szabad

Világ-nézet katolikus szemmel

A címben foglalt állítás húsz évvel az úgynevezett rendszerváltás után egészen természetesnek tűnhet. Ám jól tudjuk: bizonyos emberek ezt másként gondolják. Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman nyilvánosságra hozott éves beszámolójából kiderül: az egyik hazai állami iskolában megtiltották a gyerekeknek az étkezés előtti és utáni keresztvetést. Indoklásként persze az unalomig szajkózott, bár üresen puffogó szöveget hozták fel: „az állami közoktatásban világnézetileg semleges nézeteket kell közvetíteni”. Az iskolai jogsértésnek minősülő ügyben egy plébános kérte az ombudsman segítségét.

Az összetartozás ünnepe

Feltámadás az is, hogy több száz ember csaknem teljesen ellehetetlenült utazása mégis lelki gyümölcsöket terem. Miről is van szó? A tavalyi évhez hasonlóan idén márciusban is több száz lengyel érkezett Budapestre, hogy velünk ünnepeljenek, főként pedig kifejezzék rokonszenvüket a magyarok iránt. Szegény barátaink, tizenöt vagonból álló különvonattal érkeztek Budapestre, Lengyelország minden tájáról, tizenöthúsz órán keresztül zötykölődve – és amikor kora reggel a Nyugati pályaudvaron kiszálltak a farkasordító hidegben, csak akkor értesültek róla, hogy a havazás miatt minden köztéri megemlékezés elmarad. A teljes programjuk egyetlen perc alatt összeomlott, ők mégsem veszítették el a lelkesedésüket, nem szentségeltek, éppen ellenkezőleg: becsülettel végigjárták tervezett útvonalukat.

“A gyilkosságoktól sem riadtak vissza”

Interjú Mózessy Gergely egyháztörténésszel

 

 

A nép­sze­rű székelyudvarhelyi lel­ki­pász­tor, Pálfi Gé­za a ka­to­li­kus egy­ház XX. szá­za­di vér­ta­nú­inak egyi­ke. Mind­ös­­sze negy­ven­há­rom éves volt, ami­kor 1984-ben a ro­mán kom­mu­nis­ta bel­biz­ton­sá­gi szer­ve­zet, a Securitate hó­hér­jai le­tar­tóz­tat­ták, és olyan sú­lyo­san bán­tal­maz­ták, hogy nem sok­kal ké­sőbb máj­elég­te­len­ség­ben meg­halt. A Du­na Te­le­ví­zió ré­vén most rész­le­te­sen meg­is­mer­het­jük tör­té­ne­tét a Filip dos­­szié — Pálfi Gé­za meg­fi­gyelt éle­te cí­mű ro­mán do­ku­men­tum­film­ből (hét­fő, 21.20). Mi­lyen szem­pont­ok alap­ján ke­rült egy pap a kom­mu­nis­ta ve­ze­tők cél­ke­reszt­jé­be? Er­ről kér­dez­tük Mózessy Ger­gely egy­ház­tör­té­nészt, a Szé­kes­fe­hér­vá­ri egy­ház­me­gye gyűj­te­mény­igaz­ga­tó­ját.

“Megőrízni a tisztaságot”

Beszélgetés Alföldy Jenő irodalomtörténésszel

 

 

A XX. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom egyik szá­mot­te­vő szer­ző­je, Déry Ti­bor (1894—1977) ok­tó­ber 18-án ün­ne­pel­né szü­le­tés­nap­ját. Eb­ből az al­ka­lom­ból szom­ba­ton dél­után (13.40, M2) meg­te­kint­he­tünk egy va­ló­di cse­me­gét, a Ven­dég­lá­tás cí­mű Déry-színműből ké­szült té­vé­já­té­kot. A mű­sor kap­csán Alföldy Je­nő iro­da­lom­tör­té­nészt ar­ra kér­tük, raj­zol­ja meg szá­munk­ra Déry pá­lya­ké­pét.