Jánoskától Mikulásig

A most lát­ha­tó két­ré­szes do­ku­men­tum­film Já­nos­ká­ja a fo­lyók, hi­dak, ha­lá­szok, ví­zi­mol­nár­ok vé­dő­szent­je, Nepomuki Szent Já­nos. A cseh­or­szá­gi Pomukban (mai ne­vén Nepomukban) szü­le­tett 1340-ben, pap lett. A ki­rály­né gyón­ta­tó­ja­ként halt már­tír­ha­lált, ugyan­is IV. Ven­cel fe­nye­ge­té­sei el­le­né­re sem volt haj­lan­dó meg­sér­te­ni a gyó­ná­si tit­kot, ezért a Mold­va fo­lyó­ba öl­ték. Kul­tu­sza ha­mar el­ter­jedt, 1729-ben avat­ták szent­té. Nép­sze­rű­sé­ge gyor­san nőtt, temp­lo­mo­kat szen­tel­tek a tisz­te­le­té­re, víz­part­okon, hi­dak kö­ze­lé­ben szob­ro­kat ál­lí­tot­tak. Szo­kás­sá vált, hogy ün­ne­pé­nek (má­jus 16.) elő­est­éjén ki­sebb-na­gyobb ví­zi kör­me­ne­te­ket tar­tot­tak a Du­na men­tén (ez az úgy­ne­ve­zett Já­nos­ka-eresz­tés).
Jankovics Mar­cell ne­ve ga­ran­cia ar­ra, hogy sok­fé­le ér­de­kes­sé­get, új­don­sá­got meg­tud­ha­tunk a két­ré­szes film­ből, amely­ben ter­mé­sze­te­sen Szent Mik­lós tör­té­ne­te is meg­ele­ve­ne­dik.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .