Han­gos, fel­sza­ba­dult, jó­ked­vű „ke­le­pe­lés­re" let­tek fi­gyel­me­sek a haj­nal­ban mun­ká­ba ...
Szent Ist­ván-em­lék­év Szé­kes­fe­hér­vá­ron, az Egy­ház­me­gyei Mú­ze­um­ban tör­té­nel­mi je­len ...
Szent Lász­ló pél­dá­ja nyo­mán a ka­to­li­kus kol­lé­gi­um­ban Meg­nyílt a Szent Lász­ló Ka­to­li­ ...
Bechara Boutros Raï bí­bo­ros, li­ba­no­ni maronita pát­ri­ár­ka at­tól tart, hogy a je­len­le­gi eg ...
Ka­to­li­ku­sok tün­tet­tek a kor­rup­ció el­len A ka­to­li­kus egy­ház is kép­vi­sel­tet­te ma­gát ...
Pietro Pa­ro­lin az új ál­lam­tit­kár Fe­renc pá­pa au­gusz­tus 31-én az öt­ven­nyolc éves Pietro P ...
Fe­renc pá­pa kül­döt­te, Angelo Amato bí­bo­ros, a Szenttéavatási Kong­re­gá­ció pre­fek­tu­sa au­g ...
Padre Antonio bra­zil „sztár­pap" a gyó­gyí­tás­ról és a fel­sza­ba­dí­tás­ról Ha csak úgy az ut­cá ...