Embertárs

2014/3. Szenvedély – betegség – kiutak 1.

2014/3. Szenvedély – betegség – kiutak 1.

Tartalom

 

Halmi Krisztina SJC
Felépülés a függőségből és spiritualitás

 

Gremsperger László
Az önreflexió a józanodásban
Egy felépülő alkoholista naplójának elemzése

 

Soltész Judit
Élettörténet, felépülés, spiritualitás
Egy kényszeres szerencsejátékos útja egy 12 lépéses önsegítő közösségben

 

Marton Krisztina
A felépülést keresve…
Pszichoaktív szerhasználók, illetve függők életútjának elemzése

 

Nagyné Molnár Ildikó
Drog és vallás
A Magyar Katolikus Egyház a szenvedélybeteg-segítésben

2014/2. Test-lélek-szellem közelből

2014/2. Test-lélek-szellem közelből

Tartalom

 

Gáspár-Babos Etele-Tamás
Az istenkép hatása a szülő-gyermek kapcsolatra

 

Laczkó Klára
A bibliodráma mint életet fakasztó út

 

Mékli Attila
Bibliodráma – mi okból, mi célért?

 

Mézes Zsolt László
A megtérés visszhangjai a bibliodrámában

 

Fancsal Zsolt
Isten számára ismeretlen a selejtmunka
Az alacsony önértékelés és a megfelelési kényszer feloldása

 

Roth Levente
A konfliktus vállalásának útján

 

Bartos Károly
Isten „dolgozik”
Az apai áldás hiánya és „égi Atyánk” gyógyító jelenléte

 

Oláh Andrea
A bibliodráma mint vallási alapú megküzdési stratégia

 

Pop Szabó Kinga
Az intimitás megtalálása a bibliodráma módszerével

 

Erőss-Loy Veronika Otilia
A szélen álló árboc
Egy kötődést kereső csoporttag útja a bibliodráma önismereti csoportban

 

Nagy Eszter
Felmelegszik a ház…
Egy asszony útja az idegenségtől a megérkezésig

 

A bibliodráma magyar nyelvű irodalma – 1990–2014

 

2014/1. Társas utakon

2014/1. Társas utakon

Tartalom

 

Nagy Gábor Lajos
Változásvezetés az egyházközségekben
Az út a szükség felismerésétől a működés megváltozásáig

 

Mayerné Pátkai Tünde
Szolgálat és csoportdinamika
Egy mentálhigiénés szemléletű diakóniai csoport kialakulása

 

Selmeczi Lajos Péter
A látogatás mint lehetőség
A lelkigondozás sajátosságai a magyar evangélikus egyházban

 

Edöcsény Zita
Találkozzunk Jézussal
Az elsőáldozásra és első gyónásra való felkészítés

 

Labossáné Sánta Anikó
„Hogyan, ha nem hittel?”
Mentálhigiénés lelkigondozás egy egyházi óvodában

 

Szentjóbi Ottó
Párkapcsolati kalandtúra páratlanoknak
Egy párkeresőknek szánt önismereti tréning születése

 

Szeredai Márta
„Szeretném mondani, de nem tudom”
Szociális szorongás és mentálhigiénés segítőkapcsolat

 

Nem csak lelkigondozóknak

Az Embertárs könyvespolca

2013/4. Közös utak, személyes érlelődés

2013/4. Közös utak, személyes érlelődés

Tartalom

 

Farkas Tamás

Jézus, a szakma és a drog

Segítő módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben

 

Köbli Tamás

Úton a gyászban

A lelkész, a pap mint segítő

 

Török Gábor – Marlok Zsuzsa

Segítség segítőknek

Az önszupervízió lehetősége

 

Tóth Balázs

Ugye lángol majd a szívünk?

Gondolatok egy katolikus plébánia közösségfejlesztési projektje nyomán

 

Tóth Tamás

Valami elkezdődött

Közösségépítés és mentálhigiéné

 

Nem kitüntetésekre vágyakoztam

Beszélgetés Ackermann Kálmánnal

(Kály-Kullai Károly)

 

Harmat László

A kóruséneklés terápiás hatásairól

 

Nem csak lelkgondozóknak…

Az Embertárs könyvespolca

A közösségépítő lelkész

(Orosz Gábor Viktor)

 

2013/3. Gyökössy Endre évszázadában

2013/3. Gyökössy Endre évszázadában

Tartalom

 

 

Zsengellér József

Lelkipásztor és pszichológus

Rövid életrajzi portré

 

Kocsev Miklós

Gyökössy Endre parakletikus lelkigondozása

– az európai pasztorálpszichológia tükrében

 

Kaszó Gyula

Nyitottan a transzcendensre?

C. G. Jung pszichológiájának vizsgálata

 

Németh Dávid

Jung hatása a pasztorálpszichológiára

XX. századi körkép

 

Tóth János

A lélekápolás forrásánál

Lelkigondozás és spiritualitás

 

Pál Ferenc

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései

 

Négyesi Adrienn

Gyökössy Endre és a meditáció

 

Szarka Miklós

A mai házasság-lelkigondozás

Theodor Bovet és Gyökössy Endre munkássága fényében

 

Karsay Eszter

Lelkigondozás a gyülekezetben

 

Steinbach József

Lelkigondozói mozzanatok

Farkas József igehirdetéseiben

 

Tésenyi Timea – Joób Máté

Szerep-erőforrások a segítőszakmában

Hogy jól érezzük magunkat szerepeinkben

Kerekasztal-beszélgetés

Siba-Rohn Hilda – Siba Balázs

Élettörténetek találkozása

A biográfiai munka jelentősége a közösségépítésben

2013/2. Sokszínű élet

2013/2. Sokszínű élet

Tartalom

 

Ittzés Gábor

Sokszínű élet

Tomcsányi Teodóra köszöntése

 

Gaál Péter

Meggyőződés és céltudatosság

 

Jelenits István

Kedves Dóra!

 

Albert-Lőrincz Enikő

Köszönet egy hiteles életért

Tomcsányi Teodóra az erdélyi pszichológiai kultúra szolgálatában

 

Csáky-Pallavicini Zsófia

Egyéni lelkigondozás csoportos hitoktatással negyven percben

Egy valláspedagógiai témakísérő műhely tanulságai

 

Debrecenyi Károly István

A forrásoktól az imazsámolyig

A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének lelkigondozói szemlélete és képzési modellje

 

Fruttus István Levente

Diakónia és/vagy szociális munka?

 

Hofher József SJ

Cigánypasztorációs kompendium

 

Földvári Mónika

A liturgikus körtáncok hatásairól

 

Asztalos Bernadett

Gyermeknevelés Nádasdy Tamás udvarában

 

Kováts Antal

A hazától távol – otthon

Magyarországon élő svájciak identitáshordozói

 

Tomcsányi Teodóra konferencia-előadásai 1985–2013

Összeállította: Ittzés Gábor

 

Tomcsányi Teodóra és Csáky-Pallavicini Roger közös publikációinak bibliográfiája

1989–2013

Összeállította: Ittzés Gábor

2013/1. Találkozások, drámai helyzetek

2013/1. Találkozások, drámai helyzetek

 Tartalom

 

Nyáry Péter – Sarkady Kamilla

Bevezető

 

Nyáry Péter – Pásztor Antal

Szöveg és módszer

Találkozás önmagunkkal – találkozás a Bibliával

 

Sarkady Kamilla

Halászból kőszikla

Önismeret a bibliodráma-vezetővé válás folyamatában

Hubainé Muzsnai Márta

A vallásos élmény megjelenése bibliodráma-csoportokban

Vadász Márta

A személyes istenkép felé

Bibliodráma kamaszokkal

Sarkady Kamilla

Jézus gyógyító csodái

Nyáry Péter

Angyalok a bibliodráma színpadán

 

Kulcsár Apollónia

Értékek ötvözése

Bibliodráma a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok vonzásában

Mézes Zsolt László

A vallásos tapasztalás terei

A Láthatatlan Színház és a bibliodráma kapcsolódásai

 

Marlok Zsuzsa – Sarkady Kamilla

Egy kép többet mond, mint ezer szó…

Bibliai tárgyú festmények alkalmazása a bibliodrámában és a pszichodrámában

 

A bibliodráma magyar nyelvű irodalma

Könyvek, tanulmányok, cikkek – 1990–2012

Összeállította: Nyáry Péter

 

Nyáry Péter

A csöndek barátja volt…

Emléksorok Eisenbarth Krisztáról

Nem csak lelkigondozóknak

Az Embertárs könyvespolca

A Biblia értelmezése – itt és most

Vörös Károly

 

Fodor János

Megoldásra váró helyzet

A katasztrófapasztoráció magyarországi hiányáról

2012/4. Sorsok vonzásában

2012/4. Sorsok vonzásában

Tartalom

 

Tornay Krisztina – Guba András

Női és férfi szabadulástörténet a Szent László-legendában

 

Meláth Ferenc

Megbénít vagy szárnyakat ad a hit?

Az ekkléziogén neurózisról egy segítőkapcsolat alapján

 

Kenessey Béla Miklós

Vallásos és önsegítő kiscsoportok

Hasonlóságok és különbségek

 

Bálity Csaba

Felnőtt hittancsoportok jellemzői Kelet-Magyarországon

 

Császár Gyula Balázs

Aluljáró helyett emberi körülmények

Egy program elemzése és tanulságai

 

Csapody Barbara

Fedél, hajlék, háló

Iskolai projekt a hajléktalanságról

 

 

Sztankovics Ágnes

Az éjszakai pingpong a gyermekvédelem tükrében

Egy felmérés eredményei