Ma­gyar film­drá­ma (1967)   Fi­a­tal srá­cok fut­nak a vi­har elől az öm­lő eső­ben. Egy ba­ ...
Ame­ri­kai gengsz­ter­film (1990)   Gengsz­ter­nek len­ni me­nő. Hen­ry (Ray Liotta) ek­ként ...
Ame­ri­kai kri­mi (2009)   Antoine Fuqua sö­tét tó­nu­sú re­a­lis­ta drá­má­já­ban há­rom ren ...
Be­szél­ge­tés Pé­ter I. Zol­tán­nal     Ady End­re száz­har­minc­öt év­vel ez­előtt, 1 ...
A kö­zel­múlt­ban ha­za­tért az Arany­csa­pat utol­só kül­föl­dön el­hunyt tag­ja is. Ko­csis Sán­do ...
Van­nak iro­dal­mi al­ko­tá­sok, ame­lyek­ről ne­héz el­dön­te­ni, mi­ért is szü­let­tek meg, és kik ...
Magyar dokumentumfilm (2010)     Az al­ko­ho­liz­mus a lé­lek be­teg­sé­ge, mely idő­ve ...
Magyar filmdráma (1967)     A vá­ro­si em­ber­nek csak hal­vány el­kép­ze­lé­sei le­het ...
180 / 400Első...60120...179180181...240300360...Utolsó