Le­vél Tün­dér­or­szág­ból Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2008)   Wass Al­bert a ma­gyar iro­da ...
Ame­ri­kai—ka­na­dai wes­tern (2007)   Mi ér­tel­me le­het an­nak, ha a cím már elő­re le­lö­ ...
A tu­do­mány mű­he­lyé­ben Né­met is­me­ret­ter­jesz­tő so­ro­zat (2008)   Szer­te a vi­lá­g ...
Is­ten ke­zé­ben Ma­gyar do­ku­men­tum­film   Dé­va vá­ra az uni­tá­ri­us egy­ház szü­lő­he­ ...
Angol—francia—japán—ka­na­dai—olasz já­ték­film (2007)   Mi­nél mes­­szebb ke­rü­lünk ott­ho­ ...
Ma­gyar film­víg­já­ték (1955)   Egy év a fron­ton. El sem tud­juk kép­zel­ni, hogy él­ték tú ...
Fran­cia film­víg­já­ték (1976)   Té­má­nak sem iga­zán íz­le­tes a gyors­ét­kez­te­tés, de b ...
A XIX. szá­zad­ban és a XX. szá­zad el­ső fe­lé­ben a ze­ne­kar­ra írt, sza­bad for­má­jú kom­po­zí­ ...
180 / 391Első...60120...179180181...240300360...Utolsó