Ma­gyar film­drá­ma (2010) • A leg­több film cse­lek­mé­nye szép egyen­le­te­sen ha­lad a vég­ki­fej ...
Ma­gyar té­vé­film (1984)   Le­gen­dás ren­de­ző le­gen­dás drá­ma­fel­dol­go­zá­sa, amely 19 ...
Jazz­iko­nok   Vi­tán felül áll, hogy a mű­faj hal­ha­tat­lan­ja­i­nak csar­no­ká­ban ki­emel ...
Ame­ri­kai film­drá­ma (1989)   A „sza­bad­ság ha­zá­ja” bi­zony sok minden­nek adott már ott ...
An­gol té­vé­film­so­ro­zat, 4/1. (2008)   Az an­gol iro­da­lom ki­emel­ke­dő pró­za­író­já­n ...
Ma­gyar film­víg­já­ték (1943)   Mó­ricz Zsig­mond si­ke­res szín­da­rab­já­ból a ki­vá­ló pr ...
Fran­cia film­víg­já­ték (1966)   Van, akit ide­ge­sít az iz­gő-moz­gó kis mé­reg­zsák, a gri ...
Ma­gyar té­vé­film (1973)   Szerb An­tal két no­vel­lá­ját — a Madelon, az eb, va­la­mint a G ...
180 / 381Első...60120...179180181...240300360...Utolsó