Ma­gyar do­ku­men­tum­film-so­ro­zat (1982)   A kol­lek­tív em­lé­ke­zet fel­ada­ta, hogy fel ...
Ame­ri­kai film­so­ro­zat (2007)   A hi­deg­há­bo­rús idő­szak so­rán va­ló­já­ban min­den fr ...
Ta­lán min­den­ki lát­ta már azo­kat a meg­döb­ben­tő ké­pe­ket, ame­lyek bi­zony­sá­ga sze­rint zor ...
An­gol kri­mi (1980)   Ha va­la­ki­nek, hát egy de­tek­tív­re­gény-író­nak iga­zán nagy szük­ ...
Meg­kér­dez­tem hét­éves lá­nyo­mat, sze­rin­te mi a bá­tor­ság. Szin­te azon­nal vá­la­szolt: „ami­ ...
Ame­ri­kai víg­já­ték (1989)   Ahogy min­den or­vos tud­ja, hogy nem lé­te­zik egész­sé­ges e ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2000)   Szigethy Gá­bor a XX. szá­zad egyik leg­em­lé­ke­ze­te­se ...
Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő film (2010)   A fes­tő ré­gi ne­me­si csa­lád sar­ja volt, ap­j ...