Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2003)   Aki hi­va­tá­sá­nál fog­va (pél­dá­ul üze­mi or­vos­ként, ...
Fran­cia kon­cert­film   Aki szí­ve­sen ta­lál­ko­zik „nagy öre­gek­kel”, rá­adá­sul em­lék­s ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2012)   Két éve tör­tént, hogy a MAL Zrt. ve­ze­tő­i­nek hi­bá­já ...
Sport­köz­ve­tí­tés   Az au­tó­ver­seny­zés mel­lett a fe­hér spor­tot, va­gyis a pro­fi te­n ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2008)   Zsig­mond De­zső Ba­lázs Bé­la-dí­jas ren­de­ző szá­mos f ...
Ma­gyar film­víg­já­ték (1962)   Öt­ven éve sok fi­a­tal pár kez­dett új éle­tet, mi­köz­ben ...
Fran­cia kon­cert­film   Nor­man­dia egyik al­más­kert­jé­ben, egy tör­té­nel­mi te­le­pü­lés ...
Fran­cia—spa­nyol ka­land­film (2000)   Min­dig sze­ret­tem a tér­ké­pe­ket bön­gész­ni. Is­m ...