Embertárs

Akit megaláznak, azt fölmagasztalják

Akit megaláznak, azt fölmagasztalják

Fotó: MTI

 

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) közös tanácskozásának megnyitó beszédét Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke mondta. Akik Isten halálát hirdetik, mindig készen állnak az emberi élet kioltására is. A kommunista ideológia egyik elsőrendű feladatának tartotta az Egyház és a vallás megsemmisítését. A diktatúra célja ugyanis az identitás nélküli ember létrehozása volt. Kövér László felhívta a figyelmet arra, hogy akikre ma emlékezünk, nem féltek hitük megvallásáért elszenvedni az üldöztetést, és segítették a lelki túlélést egy istentelen politikai rendszerben.
A megjelenteket Veres András, az MKPK elnöke is köszöntötte. A főpásztor XI. Piusz pápa Quadragesimo anno kezdetű szociális enciklikáját idézve kitért arra, hogy a kommunizmus az osztályharc nevében minden módon, a legerőszakosabb eszközökkel is el akarta törölni a magántulajdont. Semmitől nem riadt vissza, és semmit nem tartott tiszteletben. Ahol hatalomra jutott, ott „bámulatosan vadnak és hihetetlen módon embertelennek mutatkozott”. A kommunizmus rémtetteinek felidézése még ma is sokak számára kényelmetlen, pedig a több tízmillió áldozatra emlékeznünk kell. A kommunista hatalom a Katolikus Egyházat – minden időben – elpusztítandó ellenségnek tartotta, mivel szemben állt mindazzal, amit a rendszer képviselt. Magyarországon az Állami Egyházügyi Hivatal és a titkosrendőrség nemcsak a papokat, hanem a híveket is meg akarta félemlíteni. Az ’56-os forradalom idején XII. Piusz pápa két hét alatt négyszer szólalt fel a magyar ügy mellett. A Szentatya nyíltan kiállt a magyar nép szabadsága érdekében. „A kommunizmus idején sok egyházi embernek kellett elszenvednie súlyos megpróbáltatásokat és megaláztatásokat. Bízom abban, hogy ez a konferencia része lehet az elégtételnek” – fejezte be beszédét Veres András püspök.
Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében arra mutatott rá, hogy „csak az tud kiállni az emberek ügyéért, aki Isten ügyéért kiállni nem habozik”. Nem feledhetjük, hogy a vértanúk előbb tanúk voltak. Az ő sorsuk rámutat a kommunista ideológia igazi természetére.
Fabiny Tamás, a Magyar­országi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke köszöntőjében azt emelte ki, hogy azok, akiket a kommunisták meghurcoltak, jó pásztorok voltak, a jó pásztor pedig életét adja juhaiért. A mártírok vére az Egyház magvetése – mondták az egyházatyák. Az is fontos, hogy a mártíroknak is van ökumenéja, mert az áldozatban a különböző felekezetű emberek tulajdonképpen egyek.
A bevezető előadást Székely János szombathelyi megyéspüspök tartotta Brenner János boldoggáavatási eljárásáról. Mint elmondta, a boldoggá avatás nem emberi rehabilitáció. Sokkal inkább azt jelenti, hogy Isten kegyelme valakiben különleges módon ragyogott fel. Valamikor közfelkiáltással, a hívek hitérzékének köszönhetően vált szentté valaki. Ma a teológusok és a történészek vizsgálata alapján, valamint az Egyház döntésével emelnek valakit a boldogok és a szentek sorába. Olyan emberek ők, akik hősies fokon élték meg hitüket, akik nem tértek el a krisztusi tanítástól. A vértanúk esetében azt is megvizsgálják, hogy a hitükért gyilkolták-e meg őket.
Brenner János boldoggá­avatási eljárása 1999-ben indult. Ügyének posztulátora Gyürki László lett. A tanúkat 2001-től hallgatták ki. Az egyházmegyei szakasz után 2008-ban indult el a római eljárás. Ennek posztulátora Ruppert József piarista lett. A történész konzultorok 2015-ben, a teológusok 2016-ban adták meg a pozitív véleményt. 2017. november 8-án Ferenc pápa engedélyezte és elrendelte Brenner János boldoggá avatását, melyre 2018. május 1-jén kerül sor Szombathelyen. A boldoggá avatás azt hirdeti, hogy a történelem ura Isten – aki a diktatúrák legnagyobb ellensége –, de arra is rámutat, hogy „akit megaláznak, azt fölmagasztalják”.
Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke a kádári megtorlásról beszélt. A forradalom időszakában a lelkészek és a papok békéltető szerepet vállaltak, sokan közülük a nemzeti bizottságokban vettek részt. Ők voltak a „rendpárti forradalmárok”. A kora kádári időszakot a brutális erőszak jellemezte, ugyanakkor a rezsim csak 1957 elején tudott érdemben foglalkozni az „egyházi reakcióval”. A különböző felekezeteket igyekeztek kijátszani egymás ellen, és azt is el akarták érni, hogy a felekezeteken belül hozzanak létre törés­vonalakat. Ennek érdekében tudatosan használtak törvénytelen eszközöket. Fejérdy András történész a kádári egyházpolitikáról elmondta, hogy a kommunista párt hatalmának megszilárdulásával párhuzamosan erősödött az egyházakkal szembeni fellépés. Az adminisztratív intézkedések célja az volt, hogy az egyházak tevékenységét teljes egészében ellenőrizni tudják. Ugyanakkor a hatalom létre akart hozni egy Rómától független nemzeti egyházat is.
Soós Viktor Attila, a NEB tagja Brenner János Anasztáz ciszterci szerzetes, mártír életútját ismertette. Brenner János egy olyan vallásos családból származott, amely több papot is adott az Egyháznak. 1950-ben jelentkezett ciszter novíciusnak, első szerzetesi fogadalmát 1951-ben tette le. A rend feloszlatása után visszatért Szombathelyre, ott szentelték pappá. Egyszerű lelkipásztorként tevékenykedett, egyéniségével vonzotta magához a fiatalokat. Politikai szerepet nem vállalt, ennek ellenére meg akarták félemlíteni. 1957. december 15-én Zsidára csalták azzal az indokkal, hogy egy haldoklóhoz kell elvinnie az Oltáriszentséget. Út közben megállították, és brutális kegyetlenséggel megölték. A hatóságok mindvégig azt a látszatot akarták kelteni, hogy rablógyilkosság áldozata lett. A tettesek 1969-ben bíróság elé álltak, de végül nem ítélték el őket.
Erdős Kristóf történész ­Gulyás Lajos életéről és haláláról beszélt. A református lelkész a mosonmagyaróvári sortűz után megmentette egy határ­őrtiszt életét, ennek ellenére bíróság elé állították és kivégezték. Kahler Frigyes jogtörténész a győri-mosonmagyar­óvári per tanulságait ismertette. Kitért arra, hogy ebben a perben – amely a Nagy Imre elleni eljárás főpróbája volt – tulajdonképpen az áldozatokból csináltak bűnbakot. Szabó ­Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója A katolikus papok mártíriuma a forradalom után című előadásában azt emelte ki, hogy a kommunista időszakban majd háromezer egyházi embert marasztaltak el a koncepciós perekben. Szabó Csaba szerint is figyelemre méltó, hogy az ’56-os forradalom után milyen brutális volt a megtorlás. Így akarták ugyanis megfélemlíteni az Egyházat és az egész magyar társadalmat.
Csűrös András egyháztörténész Pap Béla karcagi, rendszerkritikus református lelkész rejtélyes eltűnéséről és haláláról szólt. Wirthné Diera Bernadett az egyházi perekről és a „Fekete Hollók” ügyről beszélt. Az utóbbi eljárásnak azt kellett bizonyítania, hogy az egyháziak a legalsóbb szinteken is a rendszer ellen tevékenykednek. A „Fekete Hollók” ügyében 1961-ben körülbelül kétszáz helyszínen tartottak házkutatást, ez pedig példátlan ebben a korszakban. A perekben végül nyolcvanhat embert ítéltek el – papokat, szerzeteseket és világiakat egyaránt.
A konferencia zárszavában Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a kommunista diktatúra el akarta velünk hitetni: az üldöztetés, az erőszak és a megtorlás meg sem történt, vagy ha mégis, akkor nem is volt olyan szörnyű. Nekünk az a feladatunk, hogy a történelmet bemutatva átadjuk a fiataloknak a múlt ismeretét. A vértanúk áldozata nem volt hiábavaló. Az ő példájuk arra mutat rá, hogy a hit és a nemzet ügye mennyire fontos. Ám azok az elvek, amelyek a nemzetiszocialista és az internacionalista diktatúrát működtették, a liberális ideológiában napjainkban is fellelhetők.

Ugye otthon leszek karácsonykor?

Ugye otthon leszek karácsonykor?

Fotó: Lambert Attila

 

Begipszelt lábú kisfiú ül övvel rögzítve a speciális babakocsiban. Egy tíz év körüli másik forgatja. Egyre gyorsabb a mozgás, a bekötözött lábú gyerek hangosan kacag. Előbb még a fejét a kocsi háttámlájához ütögetve jelezte, hogy nagyon unatkozik, így aztán a csoportterápián részt vevő társa odament hozzá játszani.
A Bethesda Gyermekkórház Ilka utcai épületében járunk, ahol már karácsonyváró díszbe öltözött a Gyermek­rehabilitációs és krónikus osztály, illetve a Pszichoszomatikus részleg közös zsibongója. Az asztalnál néhányan az ebédet várják, a kanapén nagylányok pesztrálnak egy kisbabát. Csak az infúziós kanülök és az orrszondák jelzik, hogy kórházban vagyunk, a hangulat egyébként olyan, mint egy sokgenerációs nagycsaládban. Egyszer csak megszólal a zene, és bevonul a gyógytornászok csapata. Mikulás-napi meglepetéstáncot hoztak a gyerekeknek. A dallam feledteti a végtagok mozgatásával járó fájdalmat, a gyerekek arcán felderül a mosoly, és a zene ütemére ők is táncolni kezdenek.
A kórházban mindenütt jól láthatók a karácsonyvárás nyomai. Nagy kreativitással, tudatosan készülnek az ünnepre. „Azt szeretnénk, ha az ünnepi időszakban az jelenne meg nálunk is, ami a családokban. Legyenek itt is olyan illatok, olyan ízek, mint otthon, és mindenki találjon valamit, ami ismerős számára, ami a szeretteivel együtt töltött karácsonyokra emlékezteti. Ez megnyugtató, kellemes érzést kelt az emberben. Az ünnepi hangulat mindenkit magával ragad, és a gyerekek úgy érezhetik, nem is olyan rossz itt” – mondja Rideg Gyula kórházlelkész. A hétköznapi monotónia megtörése és a mindennapi feladatoknak új színt kölcsönző ünnepvárás sokat segít abban, hogy az ember jobb kedvvel jöjjön be dolgozni – teszi hozzá ­Sorompóné Fléger Ildikó főnővér, művészetterapeuta.
Karácsony előtt – és különösen karácsonykor – kórházban lenni nagyon nehéz. Az intézmény célja, hogy az ünnepekre mindenkit haza­adjon, de vannak esetek, amikor ez nem lehetséges. Ilyenkor a szülőt és a gyereket egyaránt a kétségbeesés és a düh elegye tölti el. „Évek óta bevett szokás, hogy mi, nővérek bütykölni kezdünk a nagyasztalnál, aztán sorban csatlakoznak hozzánk a gyerekek, a szülők, és ez a szorongással, fájdalommal teli hangulat lassan megváltozik. Az együtt munkálkodás feledteti a betegségtudatot, és csillapítja a gyerekekben az aggodalmat, hogy vajon hazamehetnek-e karácsonyra. Ebben az embereket összekapcsoló légkörben élhetővé válik ez a kényszerű itt-tartózkodás” – fogalmazza meg tapasztalatát Ildikó. Lánya, Anett, aki a kórház szociális munkása, hozzáteszi: „Nálunk alaptézis, hogy a betegeink gyerekek, akiknek az életkoruknak megfelelő igényeik vannak. Ezért, ha nincs igazán veszélyeztető tényező, akkor mindent szabad: játszani, lufit fújni, arcot festeni, »héliumosan« nevetni. Ha kell, ölbe kapjuk a lélegeztetőgépre szoruló nagylányt, és beültetjük kézműveskedni a többiek közé.”
A Bethesdában hisznek abban, hogy a lelki jóllét előbbre viszi a gyógyulást, és meggyőződésük, hogy a betegség orvoslásához nemcsak gyógyszerre van szükség, hanem arra az erőre is, amit egyedül a szeretet képes közvetíteni. „A távolságtartás helyett megengedjük magunknak a szeretetet” – mondja Anett. Bármilyen beavatkozásról legyen is szó, mindent annak rendelnek alá, hogy a gyerekek minél kevesebbet foglalkozzanak az elszenvedett fájdalommal. Játékkal, bohóckodással, beszélgetéssel észrevétlenül kiemelik őket a fájdalom szorításából, ők pedig pontosan érzik, tudják, hogy itt hisznek a gyógyulásukban, és szeretik őket. Ez a bizalom erőt ad nekik. A gyógyítók pedig azt tapasztalják, a gyerekek a lehetetlen helyzetekből is képesek kijönni.
Ez a szemlélet mutatkozik meg a rehabilitációs osztály heti megbeszélésén is, amelyen mi is részt veszünk. A kórháznak ez a részlege foglalkozik a súlyos sérülés, égési baleset, műtét után lábadozó, épülő gyerekekkel, akik hosszú heteket, hónapokat töltenek itt, míg olyan állapotba kerülnek, hogy otthon biztonságosan folytathatják az életüket. Az ebéd utáni elcsendesedés idején a zsibongóban álló asztal körül összegyűlve a ­team tagjai most Csohány ­Ágnes főorvos vezetésével áttekintik a betegekkel kapcsolatos teendőket. Itt van a szociális munkás, a pszichológus, a gyógytornász, az ápoló, a logopédus, a kórházpedagógus és a különböző terápiákat végző munkatársak. Rájuk is gondolt a Mikulás, az asztalon az adakozó szeretet bőségtála. Ahogy sorra veszik a betegeket, arra figyelek fel, hogy itt nem csupán műtött lábról, gerinctumorról, szívtranszplantációról esik szó, hanem iskolába járó gyerekekről, munkáját elveszített édesapáról, anyagi gondokkal küzdő családról is. „Kimondtuk, hogy a vállunkra merjük venni a kórházban fekvő gyerekek családjainak szociális problémáit, a családterápiás igényeket, a felmerülő pszichés problémákat” – fogalmazta meg egy korábbi beszélgetésben Velkey György főigazgató. És valóban, a szociális munkás jegyzetel: melyik beteg iskoláját kell felhívni, ki szólítható meg a nagyon drága pulzoximeter beszerzésének támogatására, milyen terápiás segítségre van szüksége a családnak, hogyan biztosítható egy koraszülött otthoni mozgásfejlesztése. A legtöbb esetben a betegek rehabilitációját a hazabocsátás után is nyomon követik a kórházban, és visszavárják őket, ha további kezelés szükséges.
A megbeszélés hosszú, az elhangzó orvosi kifejezések miatt a laikus számára olykor nem is érthető. Ám egyvalami az összes megszólalásból érződik: itt minden a közös cél érdekében történik, ami nem más, mint hogy jobbá tegyék a rájuk bízottak életét. Munkájával itt mindenki erre törekszik.
„Gyógyító közösség vagyunk” – mondta az első találkozásunk alkalmával Németh Sándor klinikai lelkigondozó. Ezt a közösséget építik nagy gonddal, odafigyeléssel immár huszonöt éve, a Bethesda létrejötte óta. A karácsonyi készület pedig ennek az építkezésnek is kitüntetett időszaka.
Az első gyertyagyújtás előtt koszorúkészítő délutánt tartottak, ezzel vette kezdetét az ünnepi eseménysorozat. „Szeretem ezt a karácsonyváró hangulatot. Jó, hogy el tudunk beszélgetni, és megismerhetjük egymás családját is – mondja a koszorúkészítésbe belemerülve Velkey György, aki feleségével és két unokájával jött el erre az alkalomra. Szívesen mesél arról, hogyan készülnek a kórházban a karácsonyra. „Az advent programokban gazdag időszak. A mikulások egymásnak adják a kilincset, a gyerekek pedig átszellemült arccal ülnek az ágyban, és várják, mikor jön a következő. Gyülekezeti, plébániai, iskolai csoportok látogatnak el ilyenkor hozzánk. Ajándékokat hoznak. A cégek, de sokszor magánemberek is év végi lehetőségeik szerint pénzadománnyal is segítenek minket. Minden osztálynak megvan a maga karácsonya, és mindenütt a tartósan ott lévő családok bevonásával ünnepelnek. A kórház közös nagy karácsonyán pedig mindannyian együtt vagyunk, és megéljük az ünnep titkát.”
A koszorúkészítés hagyományát mintegy húsz évvel ezelőtt Ildikó, Sándor és Gyula indították el az intézményben. Az együtt töltött délután ünnepi hangulata egy időben megfakult, elsikkadni látszott a lényeg – mondja Ildikó. Mára azonban átvették a stafétát a gyerekek: Ildikó lánya, Anett és Sándoré, Zsófi. Ők tartják életben a hagyományt, amelybe megújulást hoztak fiatalos lendületükkel. „Fontos, hogy a tradíciót visszavezessük abba a fénypontba, ahol az elődeink tartották. Ami nekünk jó volt a gyerekkorunkban, azt szeretnénk visszahozni az ünnepbe. Már az előkészületben ott az öröm, hogy kibonthatjuk a koszorúra kerülő, nagy gonddal összeválogatott díszeket, és az izgalom is, hogy vajon tetszeni fog-e a többieknek, amit beszereztünk. Gyerekként nagyon szerettük ezt a készülődést. Azt láttuk a szüleink példáján, hogy a munkahely nemcsak a mindennapi feladatok elvégzéséről szól, hanem egy olyan hely, ahol lehet kreatívnak lenni, és ahol jó együtt lenni. Azért tanultam, hogy én is itt dolgozhassak” – mondja a főnővér lánya, Anett, aki először nővérként jött a Bethesdába, majd Gyűszű Katalin oktatásvezető unszolására elvégezte az egyetemet, és a kórház szociális munkása lett.
Az itt dolgozók sokféle módon találkoznak egymással az év során. Kirándulások, lelkinapok, szakmai fórumok, főnővéri elvonulás, istentisztelet – ezek a közösségük építőkövei. Az ápolás terén nincs hierarchikus fontossági sorrend – ezt a tapasztalatot mélyítette el az a sok közös program, amelyek során a munkatársak különböző helyzetekben, sokféle környezetben ismerhetik meg egymást. Ennek a gyógyító közösségnek a Bethesdában a szülők is a részei, hiszen a gyerekek számára az jelenti a legfontosabb motivációt, ha érzik az édesapa, az édesanya közelségét. Az otthon szerető közegébe vágyás karácsony küszöbén minden gyerekben felerősödik. A kórház, akit csak lehet, hazasegít. Ha kell, megtanítják a szülőnek a katétercserét, vagy kölcsönadnak egy sok százezer forintot érő készüléket, mert tudják: a gyereknek legjobb otthon. Akiknek pedig mégis maradniuk kell, azok számára az otthont igyekeznek belopni a kórházba: bejöhet az egész család, és a nővérekkel együtt ülik körül az ünnepi asztalt, erőt merítve a közös reményből, hogy a gyerek jobban lesz, és az örömből, hogy együtt élhetik meg ezt a napot.
Az 1992-ben a Református Egyház fenntartásába került, százhetven ágyas Bethesda Gyermekkórház két telephelyen működik tíz gyógyító és két diagnosztikus osztállyal. A fekvőbetegosztályokon, amelyekhez szakambulanciák is tartoznak, évente közel kilencezer gyermeket gyógyítanak. A járóbeteg-rendeléseket minden évben száznegyven-százötvenezer család keresi fel.

A gondviselés, az Úristen irányította a sorsomat

A gondviselés, az Úristen irányította a sorsomat

Fotó: Merényi Zita

 

Tanár úr, hogyan emlékszik vissza a gyermek- és ifjúkorára?

– Berettyóújfaluban születtem, ott telt a gyermekkorom. Édesapám megyei tisztviselőként dolgozott, édesanyámmal itt kezdték el ifjú életüket. Ez protestáns vidéknek számított akkoriban, de voltak katolikusok is. A katolikus elemi iskolában sok cigány gyerekkel találkoztam. Amikor Észak-Erdély egy rövid időre visszakerült Magyarországhoz, Nagyváradra költöztünk. Édesapám nagyon szeretett kirándulni, a hathetes nyári szabadságából hármat a bihari hegyekben töltöttünk, tőle tanultam a kirándulás szeretetét, ami egész későbbi életemre hatással volt. A gimnázium első osztályába jártam, amikor a háború végigdübörgött fölöttünk. Közeledett a front, el kellett hagynunk Nagyváradot. A tisztviselőket teherautón szállították Budapestre. Édesapámat behívták katonának, mi pedig édesanyámmal Budapesten maradtunk, ott vészeltük át az ostromot. Itt lettem piarista diák, édesapám is az volt.
A formálódó kommunista diktatúra 1948-ban államosította az egyházi iskolákat. Ez mennyire befolyásolta az Ön gimnáziumi tanulmányait?
– Két olyan év volt az életünkben, amikor az iskola diáksága többé-kevésbé sértetlenül együtt maradt, de olyan tanárok jöttek, akik át akartak nevelni minket marxistává. Feszült időszak volt ez. Az áldatlan állapotnak az vetett véget, hogy 1950-ben megszületett a megegyezés az állam és az Egyház között: a több száz egyházi iskolából nyolcat visszaadott az állam, köztük a mi gimnáziumunkat is. Az utolsó évet már ismét piarista diákként végeztem, 1951-ben érettségiztem. Ezek fontos esztendők voltak számomra, a felnövekedés évei, majd a gyökértelenség, végül a megkapaszkodás ideje. Kiváló barátokra leltem. Édesapámat B listára tették, nem folytathatta a jogászi pályáját, a nagyon szerény nyugdíjából éltünk. Édesanyám kereskedelmi iskolát végzett, így el tudott helyezkedni bérelszámolóként.  Én pedig a gimnáziumban az osztályfőnököm jóvoltából egy tanítványra tettem szert, házitanítóként segítettem őt a tanulásban.
Egész jó pénzt kaptam ezért, és ekkor szerettem meg a tanítást. Tehetséges, de szétszórt gyerek volt, én viszont rá tudtam venni, hogy ne csak a legszükségesebb feladatokat végezze el, hanem tanuljon meg tanulni. Fölkeltettem benne az érdeklődést olyan tantárgyak iránt is, amelyek egyáltalán nem érdekelték. Közben fölfedeztem: a tanítás nemcsak arról szól, hogy a tanár elhadarja a tudományát, hanem hogy személyesen is közel kerül a diákhoz, és ha a tanítványának gondja adódik, akkor azon töri a fejét, miért olyan nehéz neki elsajátítania mindazt, amit ő annyira szeret. S ha a tanár megtalálja erre a módszert, akkor képes lesz megtanítani és megszerettetni a diákkal azt, ami egyébként olyan nehezen megy neki.

Ezek szerint az érettségi idején már pontosan tudta, hogy tanár és piarista szerzetes szeretne lenni?

– Igen, de az érettségi után nem vettek fel rögtön. Mivel tíz iskolája közül nyolc elveszett, a rend csak leszűkített létszámkerettel működhetett tovább, az pedig már betelt. Ha az érettségi után fölvettek volna, akkor valakit el kellett volna bocsátani. Ezért a bölcsészkarra jelentkeztem, és be is kerültem piarista érettségivel. Akkoriban ez még lehetséges volt, később azonban már alig vettek fel valakit, ha egyházi gimnáziumba járt. Civilként végeztem el a tanulmányaimat, magyar szakon. Közben titokban a teológiára is beiratkoztam. A rendbe 1955-ben léptem be, az egyetem elvégzése után.

Következett az 1956-os forradalom és szabadságharc.

– Ez megint csak nagyon emlékezetes fordulópont volt az életemben. A rendházunkat kitelepítették a Mikszáth Kálmán térre. Ott éltük át a rádiónál zajló tüntetéseket, megismerkedtünk a börtönből kiszabadult papokkal, szerzetesekkel. Amikor újra elsötétült a világ, és a forradalom leverése után megszilárdult a marxista rendszer, sokunkban fölvetődött a kérdés: mi keresnivalója van egy ilyen ellenséges világban az egyházi iskolának, hogyan lehetséges megőriznünk az identitásunkat? Képesek vagyunk-e úgy nevelni a ránk bízott diákokat, hogy valahogy mégiscsak boldoguljanak az életben, és ne veszítsék el a keresztény hitüket? Izgalmas történelmi helyzetben indult a tanári pályám.

Kecskemétre 1959-ben került, az ottani piarista gimnáziumba.

– Öt évet töltöttem ott. Érdekes volt a diákság összetétele, többségükben parasztgyerekek voltak, köztük olyanok is, akik papnak készültek, és az Egyház támogatta a taníttatásukat. Nehéz körülmények között működtünk, állami támogatást nem kaptunk. A célunk az volt, hogy fönntartsuk a közösségünket, és a diákok jól érezzék magukat. Rengeteget túráztam a fiatalokkal, ami nagy élményt jelentett mindnyájunk számára. A kecskeméti évek után a pesti piarista gimnáziumba kerültem, magyart és hittant tanítottam. Emellett az akkori rendfőnök, Albert István megbízott azzal, hogy legyek a biblikus tárgyak tanára a rend hittudományi főiskoláján. Közben megjelentek az első írásaim a Vigiliában, az Új Emberben, nyelvészeti folyóiratokban.

Első könyve, a Betű és lélek 1978-ban jelent meg. Több kiadást is megért, és sokakat vitt közel az evangéliumok üzenetéhez.

– A kötetben olvasható rövid elmélkedéseket azokból a reggeli imádságokból állítottam össze, amelyeket a diákság számára szerkesztettem a napi evangéliumokhoz. Felhasználtam bennük a modern biblikus tudományok módszereit, de nem tudóskodtam, igyekeztem az egyszerű emberek számára is követhetően fogalmazni. Az életutam pedig haladt tovább. Sokat kirándultam a pesti diákokkal is, vízi- és kerékpártúrákat szerveztünk, bejártuk az egykori Magyarország elszakadt területeit. Kedves, játékos emlékeim vannak erről az időszakról. Az egyik alkalommal a Felvidéken jártunk, s megálltunk Árva váránál. Mondtam a gyerekeknek, hogy majd én őrzöm a kerékpárokat, ők meg menjenek fel gyalog, nézzék meg a várat. Közben egy magyar kirándulócsoport tagjai már lefelé jöttek, beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy csepeli vasmunkások, autóbusszal érkeztek. A kerékpárjaink jórészt a csepeli vasműben készültek, és ők nagyon büszkék voltak erre. Megígérték, hogy írnak rólunk a vállalat lapjában. Kérdezték, melyik iskolából jöttünk, mondtam, hogy a piaristáktól. Erre azonnal visszakoztak, rólunk nem lehetett a csepeli vasművek újságjában cikket írni. Érdekes időszak volt ez. Éreztük az akkori helyzet visszásságait és nehéz­ségeit, de ez nem volt akadálya annak, hogy megnyíljon előttünk egy gazdag világ. Ezek között a gyűrődések között éltünk. Vártunk, amikor nehéz volt, és újrakezdtük, amikor lehetett.

Ön 1985 és 1995 között piarista tartományfőnök volt. Kezdeményezésére Gödön szakmunkásképző iskolát indítottak a piaristák. Azóta is visszajár Gödre, hetente egyszer szentmisét mutat be ott.

– A gödi szakmunkásképzőt már a rendszerváltozás után hoztuk létre, amikor lehetőség nyílt arra, hogy visszakapjuk az iskoláinkat, amelyekben ismét piarista szellemben taníthatunk, nevelhetünk. Én azonban úgy éreztem, lépnünk kellene azok felé is, akik a fiatalok között a legelhagyatottabbak az országban, ők pedig az ipari tanulók. A piarista hagyományban ez kezdettől fogva benne volt. Kalazanci Szent József a rend megalapításával párhuzamosan ingyenes népiskolákat hozott létre a legszegényebb gyerekek számára. Később aztán mégis úgy alakult, hogy olyan iskolákat is működtettünk, ahová nem feltétlenül csak a szegény diákok jártak. Ezért a rendszerváltozás idején tartományfőnökként úgy gondoltam, hogy létre kellene hoznunk egy iskolát, ahol olyan gyerekek tanulhatnának, akik nem járhatnak gimnáziumba, akár a tehetségük hiánya miatt, akár azért, mert otthon nem kapták meg az ehhez szükséges szellemi alapokat. A rendtagok és a volt diákjaink is örömmel álltak a kezdeményezés mellé. Szerény körülmények között, egy maroknyi gyerekkel, első osztálytól kezdtük az építkezést, a műhelyt is csak apránként tudtuk berendezni, felszerelni. Nyolc évig tanítottam a gödi szakmunkásképzőben, hogy személyesen is segítsek az ottani munka kibontakozásában. Ma már nem tanítok, de örömmel figyelem az iskola működését. A Gödhöz kötődésem is akkoriban erősödött meg. Leégett a templom, a plébános megbetegedett, és akkor, mivel úgyis tanítottam az iskolában, elkezdtem rendszeresen misézni. Később aztán újjáépült a templom, és már plébános is van, de heti egy misét máig is bemutatok, és nagy örömöm telik ebben.

Tanár úr nyolcvanöt évesen is járja az országot, előadásokat tart irodalomról, családról, hitről. Sok emberrel találkozik, beszélget. Milyen tapasztalatokat szerez ezeken az alkalmakon?

– Annak idején el sem tudtuk képzelni, milyen lenne az élet, ha a rendszer nehezékei nem telepednének ránk. A diktatúra már régen megszűnt, ám azóta újszerű nehéz­ségekkel kell szembenéznünk. Ezeket nem egy elnyomó hatalom diktálja, hanem az élet sokszínű gazdagsága, mindaz, ami körülöttünk zajlik. A kor, amelyben élünk, éppen a rendkívüli technikai fejlődés miatt sok váratlan helyzetet teremt. Egy család például ma már nem- csak a rádióból vagy a tévéből tájékozódik, hanem eljutnak hozzá az interneten száguldozó legkülönbözőbb információk is. Ennek következtében megváltozik az emberek belső élete, és az egymáshoz való viszonyuk is. Egyre kevesebb idejük marad arra, hogy beszélgessenek egymással. Nincsenek csöndes, együtt töltött estéik, idegesek, rohannak. Mindez készületlenül érte őket. Az élet magától felgyorsult, a gyerek élete már nem olyan, mint amilyen a szüleié volt, és a szülő sem igazodik el a gyereke életében. Ebben a helyzetben nagy jelentősége van az egymásra figyelésnek, annak, hogy legyen idő beszélgetnünk egymással. Ma már elsősorban nem ismereteket keresnek az emberek, hanem a személyes beszélgetések lehetőségeit. Kiváló alkalom erre minden olyan esemény, amelyen közösen meghallgatnak valamit, utána pedig együtt megbeszélik. Az iskolákban a szülői értekezleteken egymással is beszélgetnek a szülők, megosztják egymás között a nevelési tapasztalataikat. Korábban, a diktatúra évtizedeiben a plébániákon nem alakulhatott ki valódi közösségi élet, ma viszont már nemcsak a prédikációt hallgatják a hívek, és a pap sem csak prédikál, hanem igyekszik közösséget formálni a hívekből.

Ha végigtekint az életén, milyen gondolatai, érzései vannak?

– Sokszor éreztem és érzem azt, hogy nem emberi tervezés, hanem a gondviselés, az Úristen irányította a sorsomat. A dolgok egymásból nyíltak, újra és újra váratlan lehetőségek és feladatok kerültek elém, amelyek sokfajta felismerésre késztettek. Olyan korban éltem, amely sorozatban szállította a meglepetéseket, s ezekből különböző tanulságok következtek, míg végül minden kikerekedett. Az életünk befejezését nem mi szerkesztjük meg, hanem az Úristen, aki ennek a gyorsan átalakuló világnak is az egyedüli gazdája. Mi csak a szereplői vagyunk. Ha az ember visszanéz az életére, azt látja, hogy nemcsak sodródott az eseményekkel, hanem cselekvő szereplője is volt azoknak, ugyanakkor mégsem ő írta a forgatókönyvet, hanem az Úristen.
Közeledik a karácsony, a Megváltó szeretet-Isten, Jézus Krisztus születésének ünnepe. A világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be, írta János evangélista.

Miért van ez így minden korban, hogy a többség nem fogadja be a szívébe Jézust?

– Az Úristen esendőnek teremtett bennünket, és sok mindent rábízott a saját belátásunkra. Így aztán annál értékesebbek a szabadon meghozott döntéseink. Ezeknek a kockázatai között zajlik a történelem. Biztos, hogy az Úristen nem vereséget szenved, amikor megpróbáltatások szakadnak a világra, és a stabilnak látszó tervek összekuszálódnak. Ettől is az ő nagyságának és szeretetének minden képzeletet meghaladó szépsége, hatalma bontakozik ki, jut érvényre. Ebben láthatjuk annak értelmezését, amit átélünk. Én hiszem, hogy az Úristen nem csupán játékosa a világnak, hanem a Teremtője, és azokat is ő teremtette, akik szembefordulnak vele. Nem kell aggodalmaskodnunk, hogy itt valami baj van, hogy rossz útra tévedt a lét. Bíznunk kell a Jóistenben. Látnunk kell azonban, hogy Isten a felelősségtudatot is belénk oltotta, és azt várja, hogy ami tőlünk telik, azt tegyük meg a felismert jó szolgálatáért.

Megáldották a magyar segítséggel helyreállított templomot a földrengés sújtotta Tolentinóban

Megáldották a magyar segítséggel helyreállított templomot a földrengés sújtotta Tolentinóban

A templom kapuit Nazzareno Marconi püspök nyitotta meg. Az ünnepségen részt vett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint Andrea Carradori, a Szent Szív Társaság perjele és a Vatikán képviselői.
Balog Zoltán kegyelmi pillanatnak nevezte a templom újranyitását. Felidézte, hogy a település egy évvel ezelőtt levélben kért segítséget Magyarországtól a templom helyreállításához. Itáliából évszázadok óta érkeztek Magyarországra papok, művészek és tudósok – fogalmazott, megemlítve Gellért püspököt és Kapisztrán Szent Jánost. „Most mi jöttünk el Tolentinóba” – folytatta. Hangsúlyozta, hogy a segítség jelképes, hiszen Magyarország nem gazdag ország, de gazdaságilag eljutott arra a szintre, hogy segíteni tud: a Hungary Helps program révén, amely támogatást nyújt a keresztényeknek Szíriában, Irakban, vagy épp afrikai diákoknak biztosít ösztöndíj-lehetőséget Magyarországon. Hazánk százötvenmillió forinttal támogatta a templom helyreállítását.
Az 1805-ben alakult, csak Tolentinóban több mint negyven főt számláló laikus Szent Szív Társaságot csuhásoknak (Sacco­ni) is nevezik a húsvét pénteki passión viselt öltözékük miatt. A Szent Szív-templomban a régi rítusú, latin nyelvű misét celebrálják. A magyar kormány a 2009-es abruzzói földrengés után a szintén súlyos károkat szenvedett Capestrano városában Kapisztrán Szent János szülőházának helyreállításában is segített a budapesti I. kerülettel közösen.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) részéről Varga Lajos váci segédpüspök érkezett az ünnepségre. Az eseményen jelen volt Tóth Tamás rektor, az MKPK római ágense és Németh László olaszországi magyar főlelkész is. A Collegium Germanicum et Hungaricumból és a Pápai Magyar Intézetből érkező zarándokok a Tolentino városka közelében fekvő loretói kegyhelyen – ez Szűz Mária názáreti házának őrzési helye – az ünnepséget megelőzően közös szentmisén vettek részt, amelyet Varga Lajos püspök mutatott be.
A Németh László főlelkész vezette, olaszországi magyarokból álló zarándokcsoport tagjaival a miniszter és az államtitkár a szombati ünnepség után külön is találkozott, vasárnap délelőtt pedig Varga Lajos püspök celebrált nekik misét.

Forrás és fotó: Pápai Magyar Intézet, MTI

Párbeszéd a házasságról

Párbeszéd a házasságról

Fotó: Németh Péter

 

A főpásztor a beszélgetést felvezető előadásában kiemelte, hogy a házasságra való felkészülésben meghatározó a család, az otthoni példa. A házasság a férfi és a nő egész életre szóló szeretetkapcsolata Isten ajándékaiban részesülve. A Teremtő nélkül nem lehetséges a harmonikus házasság. A mai liberális felfogással szemben, amely a szerelem testi oldalát helyezi előtérbe, hangsúlyozta, hogy a házasság egymás iránti elköteleződés, amelyben mindkét fél növekedhet. Ezt próbálja akadályozni a bűn, amely gyengíti a szeretetben való növekedés lehetőségét.
Veres András úgy fogalmazott, minden emberben ott él a szeretet utáni vágy, hogy szeressen és szeretve legyen, de ebben csak akkor tud előrelépni, ha hajlandó áldozatokat hozni érte. Aki igazán szeret, az kész megbocsátani a másik gyengeségeit, és a szeretett személyért áldozatokat hozni.
Ha valaki nem akarja vállalni a házasságkötést – ahogyan a főpásztor fogalmazott: „a papír súlyát” –, az annak a jele, hogy még nem érett meg a házastársi szeretetre, nem tud áldozatot vállalni a másikért. A szeretet és a szerelem csak ott növekedhet, ahol a döntés visszavonhatatlan: tehát a házasságban. Az elköteleződésnek ezt a fajtáját nem lehet kipróbálni, hiszen minőségileg más kapcsolatot jelent, ha mindkét fél komolyan gondolja és az Úr színe előtt is kifejezi az elhatározását, hogy egész életen át kitart a másik mellett.
Az előadást követően a Győri Egyházmegye püspöke a hallgatóság kérdéseire válaszolt. „A kívülállók többet gondolkodnak ezen, mint aki benne él” – felelte humorosan egy, a cölibátusra vonatkozó kérdésre. Meglátása szerint nem nehezebb a nőtlen papi élet, mint egy egész életen át hűséges házasságban élni.
A beszélgetés során szóba került, hogy manapság a keresztény értékrend szerint élő fiatalok nehezen tudnak olyan párt találni, aki velük azonos módon gondolkodik. Veres András szerint ebben segíthetnek az egyházi iskolák, kollégiumok, intézmények. Immár az interneten is rendelkezésre áll magyar nyelvű katolikus társkereső oldal, amely a parkatt.hu címen érhető el.
A főpásztor emlékeztetett arra, hogy a mai fiatalok több mint fele elvált szülők gyermekeként nő fel, általában nők társaságában, így nincs megfelelő apaképe. Ezért meg kell erősíteni őket abban a tudatban, hogy a rossz példából is lehet tanulni, s annak ellenére, hogy a szüleik nem tudták megvalósítani a boldog házasságot, nekik még sikerülhet.

Forrás: Gömböcz Réka/Győri Egyházmegye

Óvjuk a hidegben éjszakázó embereket!

Óvjuk a hidegben éjszakázó embereket!

A krízisidőszakban a legfontosabb cél az élet védelme, ezért mindenkit arra kérnek, segítsenek a hajléktalan embereknek, hogy az éjszakát biztonságos ellátóintézményben tölthessék. „A november számunkra mindig egy kicsit több aggodalommal és várakozással teli időszak, mert ilyenkor kezd az idő hűvösebbre fordulni, és azt figyeljük, hol tudjuk és hol kell megerősítenünk a szolgáltatásainkat” – mondta Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiójának vezetője december 5-én, a hajléktalan emberek Feszty Árpád úti lábadozójában tartott sajtótájékoztatón. Kijelentette, az aggodalom egy szeretetszolgálat részéről nagyon fontos hozzáállás. „Aggódunk azokért az emberekért, akik ilyenkor az utcán, a hidegben vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben kénytelenek éjszakázni. A legjobb segítség, ha megelőzzük azt, hogy valaki sokáig közterületen vagy utcán töltse az éjszakákat.”
Morva Emília hangsúlyozta, rendkívül lényeges az emberek segítőkészsége. „Az aluljárókba és a közterületekre sokan visznek takarót, élelmiszert a hajléktalan embereknek. Nem szabad, hogy ez a szolidaritás kivesszen a társadalomból. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy a legjobb segítség az, ha meleg, biztonságos helyre juttatjuk ezeket az embereket.” A régióvezető újságírói kérdésre elmondta, nincs férőhelyhiány, van hely, ahol nyugodt, biztonságos körülmények között lehet eltölteni az éjszakákat. A szeretetszolgálat budapesti vezetője a karitatív szervezetek és a hajléktalan embereket ellátó intézmények nevében azt kérte, hogy ha hajléktalan emberrel találkoznak az utcán vagy egy aluljáróban, akkor elsősorban abban segítsenek neki, hogy eljuthasson egy olyan intézménybe, ahol meleg helyen töltheti az éjszakát. Ehhez a diszpécserszolgálaton keresztül (Budapesten a 06/1-338-4186-os telefonszámon) az utcai gondozószolgálat szociális munkásaitól is kérhetnek segítséget, vagy hívhatják a 112-es segélyvonalat.
Egy kérdésre válaszolva Morva Emília szólt arról is, hogy az aluljárókban többnyire nem szociális, hanem sokkal inkább rendészeti problémával találkozunk, amit nem a hajléktalan emberek okoznak. Erről azzal kapcsolatban tett említést, hogy Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárral közös sajtótájékoztatójukon beszámoltak a krízisidőszak elején indított kísérleti aluljáróprogramról. A budapesti aluljárókban a szociális munkások együttműködnek a rendvédelmi szervezetekkel, a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel, valamint az egészségügyi szakemberekkel, hogy feltérképezzék és rendezzék az aluljárókban kialakult helyzetet.
A krízisidőszak első hónapjában a hajléktalan emberek számára fenntartott éjjeli menedékhelyek kihasználtsága országosan hetvenkét százalékos volt – közölte az Emmi államtitkára. Czibere Károly elmondta, hogy a téli időszakra való felkészülés részeként bővítették a kapacitásokat. A hajléktalan emberek számára országosan kilencezer-hatszáz férőhely áll rendelkezésre, ezek számát ezerötszázzal növelik a krízisidőszakban. Ennek pénzügyi fedezetét időben biztosították az ellátók számára – emlékeztetett az államtitkár, aki azt is közölte, hogy a kormányzat a téli időszakban hatvankétmillió forintot biztosít a megnövekedett terhelés mellett dolgozó diszpécserközpontok támogatására.
Czibere Károly arról is beszámolt, hogy elvégezték a novembertől bevezetett „vörös kód” tesztüzemét, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ha extrém hideg esetén kiadják a figyelmeztető jelzést, akkor néhány éjszakára a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk azoknak a hajléktalan embereknek, akik nem tudnak más módon segítséghez jutni.
Az utcai szociális szolgálatok megerősítéséről szólva az államtitkár elmondta, a jelenleg működő nyolcvanhárom szolgálat további néggyel bővült, és egy pályázatnak köszönhetően tizenkilenc új krízisautót állítanak munkába.
Az államtitkár közölte, a krízisidőszak többletköltségeire háromszázhatvanmillió forintot biztosít a kormányzat. Ezenfelül az extrém hideg miatt esetleg megnövekedő költségek fedezetére ötvenmillió forintot különítettek el. További tizenegymillió forintot fordítanak a krízisautók támogatására, és kilencvenhétmilliót az egészségügyi problémákkal küzdő hajléktalan emberek kezelésére.
Czibere Károly kiemelte: ma Magyarországon senkinek nem kell kapacitáshiány miatt közterületen töltenie az éjszakát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő hónapokban az elsődleges cél az élet megóvása. Ezért a szeretetszolgálattal együtt arra kéri az embereket, hogy ha hajléktalan emberrel találkoznak, segítsenek neki, hogy az éjszakát biztonságos ellátó­intéz­mény­ben tölthesse. Minden ilyen esetben hívják a diszpécserszolgálat telefonszámát vagy a 112-es segélyhívót.
Az önkéntesség napján az államtitkár a lábadozó hajléktalanokat ellátó intézmény dolgozóival és a szeretetszolgálat régióvezetőjével együtt osztotta ki az ebédet a gondozott embereknek.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egymillió csillag a szegényekért

Egymillió csillag a szegényekért

Fotó: Marcali Gábor

 

A rendezvényt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója nyitotta meg.
Veres András köszöntőjében azokra irányította a hallgatóság figyelmét, akik talán maguk előtt is szégyellik, hogy szükséget szenvednek. A karitász feladata, hogy elérje ezeket a „szemérmes szegényeket”. Kiemelte: a segítő szolgálat lényege a személyes kapcsolat. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy gyújtsanak gyertyát egy-egy rászorulókért.
Écsy Gábor röviden felidézte az Egymillió csillag a szegényekért akció történetét, amely 1998-ban Franciaországból indult útjára, s ma már tizen­öt ország vesz részt benne évről évre. Hazánk hét évvel ezelőtt csatlakozott a programhoz, hogy felhívja a figyelmet arra: vannak nálunk sokkal szegényebb emberek is, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak. Az országos igazgató hangsúlyozta: figyeljünk rájuk, segítsünk rajtuk. Az idei országos akcióban a Katolikus Karitász tizenegy egyházmegyei szervezete vesz részt, így a következő hetekben az ország több mint százharminc településén gyúlnak ki a szeretet lángját szimbolizáló mécsesek.
A győri Széchenyi téren rövid műsorral, közös gyertyagyújtással és adománygyűjtéssel indította el a Katolikus Karitász az országos akciót: a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének egyik tagja vidám táncos műsorral, a Liszt Ferenc Zeneiskola gyermekkórusa adventi énekekkel lépett fel a színpadon.
Az adományozásra szánt kétezer-ötszáz mécsest a Győri Egyházmegyei Karitász megváltozott munkaképességű foglalkoztatottjai készítették. Az ünnepi műsor végén lehetőség nyílt támogatás felajánlására is, amit egy-egy adventi mécsessel és egy 2018-as karitásznaptárral köszöntek meg a szervezők.

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Szovjet emlékműből oltár

Szovjet emlékműből oltár

Fotó: Bertáné Pintér Katalin

 

„Az alsószentiváni fatimai kegyhely oltárát képező kőtömb, amely a szovjet hatalom dicsőségét hirdető hősi emlékmű alapja volt, mostantól jelképezze, hogy az emberiség történelme Isten kezében van” – mondta Spányi Antal püspök december 3-án, a Fejér megyei község kegytemplomának megáldásán.
A fatimai jelenések 100. évfordulójára megújult a Fatimai Boldogságos Szűz Mária első hazai kegyhelye, amely mostantól új környezetben fogadja a zarándokokat Alszó­szent­ivánon. A kegyszobor körül felújították a teljes templombelsőt, amelynek különlegessége, hogy új oltárát az egykor Esztergomban felállított szovjet hősi emlékmű kövéből faragták ki. Az oltár így nemcsak Krisztust szimbolizálja, hanem azt is, hogy a fatimai üzenetek beteljesednek.
A Szűzanya fatimai megjelenéséről 1951. május 13-án emlékeztek meg először a dél-mezőföldi településen. A kis falu azóta zarándokhely: katolikus templomában májustól októberig minden hónap 13-án zarándokok sokasága köszönti a Szent Szüzet és kéri közbenjárását.
Spányi Antal püspök beszédében a kegyhely jelentőségét hangsúlyozta: e különleges oltárnak erős üzenete van a magyar társadalomban és az egész keresztény Európában is. Ami itt történt, az összefogás eredménye. Száz évvel ezelőtt Fatimában megjelent a Boldogságos Szűz, majd ötven évvel később a székesfehérvári püspök megálmodott egy templomot, és idehozatta ezt a kegyszobrot, hogy az országban elsőként fatimai kegyhelyet hozzon létre.
„Ez az álom most teljesedett be, hiszen október 3-án átadhattuk a megújult szabadtéri liturgikus helyet, most pedig megáldjuk a megújított templomot és plébániaépületet. Felszenteljük azt az oltárt, amelynek köve korábban egy rettegett állami hatalom dicsőségét és erejét hirdette. Az emberek azt gondolták: aki ekkora emlékművet képes állítani, annak semmi sem állhat ellen. A kő azonban mostantól kezdve Krisztus áldozatának megjelenítését szolgálja, oltár lesz, ahol Isten nekünk adja feláldozott életét.”
„Kérjük hát Isten kegyelmét az oltárra, az életünkre, erre a közösségre, egész nemzetünkre, hazánkra és Európára. Mert nemcsak a templomnak kell látványosan megújulnia, hanem az emberek lelkében, az itt élők és az ideérkezők életében is változást kell hoznia a fatimai üzenetnek” – fogalmazott a főpásztor.
A szentmisében a megyéspüspök felszentelte az oltárt. A szentelési imádságot követően Krisztus öt sebének jelképeként az oltárt öt helyen megkente a szent olajjal, a krizmával, majd tömjént égettek ezeken a helyen.
A szertartás végén az oltáron elhelyezték a terítőt, a díszítést, és a főpásztor meggyújtotta a gyertyákat. A szentelést követően a mise az Eucharisztia liturgiájával folytatódott. A szentáldozás után került sor a tabernákulum megáldására.
Az ünnepi eseményen Alsószentiván és környéke közéleti vezetői is részt vettek. A szentmisén a templom kórusa végezte a zenei szolgálatot.
A liturgia végén Spányi Antal megyéspüspök meggyújtotta a templom adventi koszorúján az első gyertyát. A mise után a helyi Fatimai Boldogasszony Általános Iskola diákjai adventi műsort adtak elő.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye