Isten nem hagy egyedül

Az emberi létezés határairól a Rimini Meetingen

 

A 35. Rimini Meetinget augusztus 24–30. között rendezték meg a következő mottóval: „A világ és az emberi létezés végső határai felé. Isten nem hagyta egyedül az embert.”

Ez a két mondat magában foglalja egyrészt Ferenc pápa felhívását, amelyet az egész egyházhoz intézett megválasztása után egy héttel, másrészt a hívő ember Don Giussani-féle – a posztmodern kornak szóló – megfogalmazását is. Benne van a remény és az abból fakadó bátorság, hogy merjünk elindulni a perifériák felé, ahonnan teljesebb képet kapunk a valóságról, jobban megértjük, ami körülvesz minket, és közelről nézve esetleg nem is tűnik fel.

Vis­­sza­ad­ni az em­bert ön­ma­gá­nak

A ke­resz­té­nyek vé­del­mé­ről a Rimini Meetingen

„Em­be­ri vész­hely­zet” – ez­zel a mot­tó­val ren­dez­ték meg a 34. Rimini Meetinget. A gon­do­la­tot ép­pen hu­szon­öt év­vel ez­előtt fo­gal­maz­ta meg Luigi Giovanni Giussani, a Co­mu­nio­ne e Liberazione (CL) ka­to­li­kus lel­ki­sé­gi moz­ga­lom ala­pí­tó­ja, s ma ak­tu­á­li­sabb, mint va­la­ha.

E ki­fe­je­zés­sel kap­cso­lat­ban a ta­lál­ko­zón több­ször el­hang­zot­tak Fe­renc pá­pa sza­vai: „Ez a krí­zis nem csu­pán gaz­da­sá­gi vagy kul­tu­rá­lis vál­ság. Ez az em­ber vál­sá­ga. Az em­ber az, aki vál­ság­ban van!”

Az idei meeting leg­fon­to­sabb lá­to­ga­tó­ja Enrico Letta olasz mi­nisz­ter­el­nök volt, aki nem csu­pán dísz­ven­dég­ként vett részt az ese­mé­nyen, ha­nem egy tel­jes nap­ra be­kap­cso­ló­dott a prog­ram­ba. Giorgio Napolitano olasz köz­tár­sa­sá­gi el­nök, aki ta­valy lá­to­ga­tott el a ta­lál­ko­zó­ra, tar­tal­mas videoüzenetet kül­dött a részt­ve­vők­nek. Mind­ez nem pusz­tán az olasz bel­po­li­ti­ka, és nem is csu­pán a Comunione e Liberazione, ha­nem egy karizma, egy kö­zös­ség, az egy­ház ér­té­ke­lé­se.

Jut eszembe…

Az egyik tévéhíradóban hallottam ma (április 4-én), hogy B. T.-t, a közkedvelt riportert szalámi lopásért elítélték. Beismerő vallomást tett: „A hús elcsábított. Igen. Nem volt bűntudatom. Elraktam. Elindultam vele, és…” A bemondó így kommentálta az esetet: „Kaphatott volna börtönt is, de megúszta 50 ezer forint pénzbüntetéssel.”

Nem így Juhász Ferenc mérki plébános, aki 1951 őszén hét évet kapott. Kettőt le is töltött, pedig nem lopott, csak találtak nála húsz deka szalámit. Budapestről tartott hazafelé, amikor ő is megéhezett, és a Nyugati mellett lévő Csemege Áruházban ennivalót vett magának, hogy majd a vonaton elfogyasztja. Alig jött ki a boltból, a peronon két ávós feltartóztatta. Igazoltatták, megmotozták. Nem tudott blokkot mutatni a szalámiról és a kenyérről (lehet, hogy nem is kapott). Letartóztatták, elvitték, majd bíróság elé állították.

A végtelen utáni vágyról – a harmincharmadik Rimini Meetingen

XVI. Benedek pápa Castel Gandolfóból írt üzenete megadta az egész hét alaphangját, és segített a még tavaly választott téma elmélyítésében: „Az ember természete kapcsolat a végtelennel.”

„Az idei találkozó témája – írja a Szentatya – különösen sokatmondó az immár küszöbönálló hit éve tekintetében. (…) Az emberről és végtelenre irányuló vágyakozásáról beszélni legfőképpen a Teremtővel való meghatározó kapcsolatának elismerését jelenti. Az ember Isten teremtménye. Ma ez a szó, teremtmény, szinte kiment a divatból. Sokkal inkább úgy képzeli el magát az ember, mint egy önmagában teljes létezőt, aki saját sorsának abszolút alakítója.

„Az ember természete kapcsolat a végtelennel”

Gondolatok a Rimini Meeting kapcsán

Immár harmincharmadik alkalommal rendezik meg az Adria-tenger partján lévő neves olasz városban a Rimini Meetinget, melyre ezúttal augusztus 19. és 25. között kerül sor. (A lapzártánk után kezdődő eseményről következő számunkban részletesen beszámolunk.) Mottója: „Az ember természete kapcsolat a végtelennel”, mint általában, most is kapcsolódik az előző évihez: „És a létezés végtelen bizonyossággá válik.” Ha realista módon, tehát a valóságból kiindulva, annak egyetlen részletét sem figyelmen kívül hagyva és keresztény tudatossággal éljük meg létezésünket, egyre gazdagodó tapasztalatunk a végtelenre vonatkozó bizonyossággá válhat.

Az első boldoggá avatás a Stephansdomban

Hildegard Burjan, a Caritas Socialis alapítója

A bécsi Stephansdom előtti téren már hetek óta elkerülhetetlen volt a találkozás Hildegard Burjannal. Egy óriási fényképen, amelyen félalakos portréja látható, szinte kilép a múltból és betekint korunkba, világunkba, jelen akar lenni benne.

32. Rimini Meeting

A szervezők szerint idén a találkozó alcíme valóra vált: „Megtapasztaltuk, hogy a népek közötti barátság – ami a meeting alcímében mint cél szerepel – egy drámainak nevezhető időszakban nem ábránd, hanem „a föld végső határáig” lehetséges” – fogalmazott Emilia Guarnieri, a találkozó elnöke.

Boldogságra és bizonyosságra teremtve

Rimini Meeting – harminckettedszer

Harminckettedik alkalommal rendezi meg a Comunione e Liberazione mozgalom az olaszországi üdülőhely vásárvárosának területén a Rimini Meetinget. Az idén augusztus 21. és 27. között zajló nemzetközi találkozóra –melynek alcíme: „A népek közötti barátságért” – sok százezer résztvevőt várnak, több mint háromezer önkéntes dolgozik a rendezvény előkészítésén és lebonyolításán.