Gyerekeknek a Szentlélekről

Felkészülő

Kérjük a Szentlelket, bontakoztassa ki szívünkben ajándékait! – halljuk és mondjuk a fohászt az új tanév elején, az új ne ki rugaszkodás előtt.
Felnőttként rengeteg gondolatot indíthat el bennünk ez a könyörgés. Telve van tartalommal, talán egy élet tapasztalatain alapuló reménnyel. És fel sem tűnik, hogy a mellettünk ücsörgő gyermek egy szót sem ért az egészből…

És még szemtelenkedsz is?!

Felkészülő

– buggyan ki a felháborodás a már amúgy is erősen felpaprikázódott szülőből, midőn csemetéje a jól összeszedett nevelői dorgálás után megbánó hallgatatás helyett ellenvetést fogalmaz meg. „De hiszen a múltkor te is…” – kezdi talán a gyerek, nem sejtve, milyen erejű felháborodást vált majd ki e néhány dadogó szóval.

A gyermeki világkép sokáig megingathatatlanul őrzi a felnőtt igazságának felsőbbrendűségét. A kicsik szerint a felnőtteknek végső soron mindig igazuk van, mindig ők tudják jobban, és amit mondanak, az szent és megkérdőjelezhetetlen (lehet, hogy nem kellemes, de igaz voltához nem férhet kétség).

Is­ko­lá­ba…?

Felkészülő

De hi­szen ki­csi még, in­kább ját­sza­nia kel­le­ne! – so­pán­ko­dik a tan­év­kez­dés­re gon­dol­va jó né­hány ag­gó­dó szü­lő. Bi­zony, itt a szep­tem­ber, és ez sok kis­gyer­mek szá­má­ra je­len­ti egy új kor­szak nyi­tá­nyát az ed­di­gi óvo­dás élet­hez ké­pest. Az is­ko­la el­kez­dé­se nem csu­pán a na­pi­ren­det és a gye­rek­szo­bát ren­de­zi át, ha­nem alap­ve­tő vál­to­zá­so­kat hoz a gyer­mek (sőt az egész csa­lád) szá­má­ra. Mos­tan­tól fon­tos sze­re­pet fog ját­sza­ni az éle­té­ben a tel­je­sít­mény, a meg­mé­ret­te­tés, az ér­té­ke­lés, és ez időn­ként va­ló­ban ko­moly meg­ter­he­lést je­lent majd a kis ta­nu­ló­nak.

Anyu, mi az a szex?

Felkészülő

– teszi fel minden idők egyik legrettegettebb kérdését előbb-utóbb minden kisgyerek. Vagy egy másik nagyon hasonlót, amitől aztán zavarba jövünk, megbánjuk, hogy a gyerekszoba felé kanyarodtunk, és azt kívánjuk, bár az apja (anyja, nagyanyja…) vállalta volna a délutáni gyerekfelügyeletet.

Pedig az élet nagy kérdéseinek megtárgyalásához intim viszony, bizalmas légkör kell. A gyerekek sem bárkinek teszik fel a „rázós” kérdéseket: tőlünk remélik a választ, mert nekünk merik megmutatni a zavarukat is a témával kapcsolatban.

De a többieknek megengedték!

– csattan fel a gyermekpanasz, s az igazság kis harcosa feldúltan várja tőlünk a helyreigazítást. A nyár több lehetőséget kínál a más családokkal való közös tevékenységekre, és bizony ilyenkor nyilvánvalóvá válnak a különbségek is: nálunk mást szabad, mint a szomszédban, ők jobban vagy éppen kevésbé aggódnak, korlátoznak. A közelségben elkerülhetetlenek a súrlódások: ha mi fagyizunk, három másik család gyerekei fogják nyaggatni a szüleiket; ha ők fennmaradhatnak sötétedésig, akkor biztos, hogy a mieinket sem lehet majd korábban lefektetni.

„A más gyereke is verekszik?”

Felkészülő

– méltatlankodik egy fáradt anyuka. „Annyit mondom neki, hogy az agresszió nem megoldás!” – kesereg egy másik. Mindkettejük gyerekei óvodáskorúak. Ezek azok az évek, amelyekben a kicsik már elég jól beszélnek ahhoz, hogy elvileg szavakkal is rendezni tudják a konfliktusaikat – ezért ezt el is várják tőlük, nem úgy, mint a másfél-kétéves kis dacosoktól –, mégis gyakran előfordul (fiúkkal többször, mint lányokkal), hogy úgy kijönnek a sodrukból, hogy meglepett szüleik már csak a kirobbant verekedésre érnek oda.

A temetés nem gyereknek való!

Felkészülő

– szögezi le beszélgetőpartnerem, midőn a család gyászával kapcsolatban ahhoz a kérdéshez érünk, hogy elviszik-e a legkisebbet a gyászszertartásra.
Határozottsága jelzi: tudja, mitől fél. Fél a gyermek kiszámíthatatlan reakcióitól ebben az érzelmileg megterhelő helyzetben – a váratlan kérdésektől („És akkor mit mondok…?”), a konvenciókkal nem törődő kicsi okozta zavartól a temetőben („Kínos lesz…”). Fél, hogy magyarázni kell: a halálról, a szomorúságról, amit érez, az élet végességéről, a saját hitéről („Még magamnak sem tudom megfogalmazni…”). És fél, hogy a gyerek a temetés és az ott síró felnőttek hatására maga is szomorú lesz, félni fog („És én felnőttként nem fogok tudni segíteni rajta…”).

Amit mondtam, megmondtam

Felkészülő

– hangzik el az ellentmondást nem tűrő végszó a szülő szájából, s egy ilyen dörgedelem után minden csemete tudja: nincs tovább alkudozás, nincs értelme nyafogni, a kérdés el van döntve.

Következetesség! – örül büszkén az eredménynek a szülő. Rugalmatlanság – sérelmezi gyakorta a (cseperedő) gyermek. Hol van az igazság?

Bizonnyal hol itt, hol ott. Minden szülő ismeri az utolsó utáni, legeslegutolsó engedményt követő újabb alkudozás kínját, s ilyenkor bizonnyal azt kívánja: bár ragaszkodott volna már korábban az eredeti elképzeléséhez, hiszen a hisztit a lazább szabályozással sem lehetett végül elkerülni.