Áldás nyolcvanméteres magasságban

Országjáró
Pécsi Egyházmegye

 

Elkészült a bátaszéki templomtorony

Püspök a magasban. Mégpedig a szó szoros értelmében. Udvardy György pécsi megyés püspök úgy áldotta meg az újjáépített bátaszéki templomtornyot, hogy daru emelte fel a nyolcvanméteres magasságba.
Elkészültek és október 2-án végleges helyükre kerültek a bátaszéki templomtorony sisakjának elemei. A püspök másnap végezte el a szokatlan körülmények között bemutatott áldási szertartást.

A Szent Vér-templom búcsúján

Több mint ezren zarándokoltak a bátai kegyhelyre

 

A Tolna megyei Bátán található az ország egyetlen Szent Vér-kegyhelye, mely jövőre lesz hatszáz éves. Októbertől októberig tartó jubileumi esztendőt hirdetett ez alkalomból a pécsi püspök, Udvardy György. A nyitó misét Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek mutatta be.

Annyian voltak a misén, hogy elfogyott az Oltáriszentség. Ezért a ceremóniát záró körmenet után – mikorra pótolták a hiányt – újra áldoztattak a lelkipásztorok: a főoltár előtt Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek és Udvardy György pécsi megyés püspök, mások pedig a mellékoltároknál és a templom előtt. Hisz a több mint ezer zarándok nem fért be a bátai Szent Vér-templomba. Több százan kivetítőn keresztül követték az eseményeket.

Kidobolták, hogy meddig kell elhagyniuk a községet

Kiállítás és könyv a délvidéki magyarok 1944–45-ös elüldöztetéséről

 

Szomorú jubileum: hetven éve történt a délvidéki tragédia, az ott élő magyarok elkülönítő táborba zárása, elüldözése, kivégzése. Az eseménnyel kapcsolatos vándorkiállítás járja az országot, s a visszaemlékezésekből egy könyv is megjelent.

A kiállítás és a könyv önálló életet is él. Most negyedik alkalommal állt együtt a közönség elé Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–1945 Alapítvány kuratóriumának elnöke és Gutai István író. A rendezvénynek a Tolna Városi Könyvtár adott otthont, a szervező a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége volt. A megjelenteket Saramó Márta, a szervezet helyi elnöke köszöntötte.

Mesterművek fából, csontból

Beszélgetés Csepeli Istvánnal a teremtésről és a paraszti kultúráról

Gyönyörű, faragott alkotásokkal gazdagította a solti templomot Csepeli István. A hatvannyolc éves mestert munkájában fia, ifj. Csepeli István is segítette.

Erős kézszorítású, tiszta tekintetű, elkötelezett alkotó ember. Fafaragó, a népművészet mestere. A Dunaföldváron élő Csepeli István így vall pályakezdéséről:

– Gyermekkoromtól megnyilvánuló forma- és rajzkészségemre alapozva szobrásznak készültem. Tizenkét éves koromtól jártam az Egyesült Izzó Képzőművészeti Körbe, ahol neves mesterek tanítottak. Aztán, családi körülményeim miatt – apám az 56-os forradalom részvevőjeként börtönbe került – asztalos végzettséget szereztem. Pár évre rá szakmát váltottam, és kőszobrászként dolgoztam a budai vár, a parlament, a visegrádi Mátyás-palota munkálatain.

Templomok, plébániaépületek újulnak meg

Több mint hárommilliárd forint pályázati pénz a Pécsi egyházmegyének

 

Az elmúlt két évben beadott sikeres pályázatoknak köszönhetően több mint ötven helyen újítanak fel egyházi épületeket a Pécsi egyházmegyében.

 

Miközben Baranya és Tolna megyében alig akad jelentős építőipari beruházás, s a kivitelező cégek többsége csak vegetál, a Pécsi egyházmegyében soha nem látott mértékű templomfelújítás vette kezdetét. Ennek hátteréről az egyházmegye gazdasági igazgatója, Dohóczki Péter adott tájékoztatást.

 

– Udvardy György püspök atya 2011 áprilisa óta vezeti az egyházmegyét, s ennek köszönhetően a tavalyi évtől már érezhetően nőtt a pályázati aktivitásunk. Az egyházmegyei intézmények és a plébániák több mint 3,3 milliárd forintot nyertek, zömmel európai uniós, kisebb részben állami pályázatokon. Természetesen a felújítások legtöbbjénél önerő is szükséges, amelyet az egyházmegye saját forrásaiból biztosít, vagy a helyi közösség gyűjtésekből, megtakarításokból fedez. Az önkormányzatok és a helyi egyesületek hozzáállása, segítőkészsége is példaértékű.

Ma­gyar szen­tek iko­no­kon

Egy hajdúdorogi gö­rög­ka­tolikus gim­ná­zi­um­ban ta­nít Monostory Vik­­tó­ria. Ikon­ja­i­ból nem­­ré­gi­ben ki­ál­lí­tás nyílt a tol­nai vá­ro­si könyv­tár­ban. A ren­dez­vény a Nagy­bol­dog­asszony-napi bú­csú egyik ese­mé­nye volt.

Az élet szá­mos te­rü­le­tén vár és re­mél az em­ber for­ra­dal­mi vál­to­zá­so­kat, de az ikon­fes­tés nem tar­to­zik ezek kö­zé. Ám aki Monostory Vik­tó­ria mun­kás­sá­gát fi­gye­lem­mel kí­sé­ri, cso­dál­koz­va ta­pasz­tal­ja, hogy van új a Nap alatt. A haj­dú­sá­gi al­ko­tó táb­la­ké­pe­in a nyu­ga­ti szen­te­ket, pél­dá­ul Szent Fe­ren­cet is áb­rá­zol­ja, sőt a ma­gya­ro­kat is: Szent Ist­vánt, Szent Lász­lót és Szent Pi­ros­kát. Al­ko­tá­sai most a tol­nai vá­ro­si könyv­tár ga­lé­ri­á­ján lát­ha­tók. A má­jus 10-ére elő­re­ho­zott Nagy­bol­dog­asz­­szony-napi bú­csú egyik ese­mé­nye volt a tár­lat­meg­nyi­tó.

Templom(ok)ban koncertezik az Omega

Országjáró

A bátaszéki templom felújítását támogatja az Omega együttes. Kóbor János felmenői ebben a Tolna megyei kisvárosban éltek.

Csonka a bátaszéki templom tornya. A hosszú, hegyes sisakot – mely nyolcvankét méter magasan tartotta a keresztet – áprilisban lebontották, mert megbillent és veszélyessé vált. A háromszög alakú oromfalak szintjén, negyvenhat méteres magasságban megerősítették az épületet, és elhelyeztek rajta egy ideiglenes védőtetőt. A Pécsi egyházmegye építésze, Szász Gábor nem szívesen bocsátkozik becslésekbe arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül majd az újjáépítés. Az előzetes számítások kilencvenmilliónál tartanak. Sokrétű a munka, és több fázisa is hatósági egyeztetést igényel. Lehetnek olyan, előre nem látható tűzrendészeti vagy egyéb követelmények, amelyek tovább növelik majd a költségeket. Már a bontás és a megerősítés is jelentős összegbe, ötvenötmillió forintba került.