Országjáráson a szentkúti kegyszobor

Székesfehérváron fogadták a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely kegyszobrát március 22-én. Spányi Antal megyés püspök vezetésével énekes- imádságos körmenetben kísérték a Szűzanya-szobrot a székesegyházba (címlapképünkön). Az egész napos ünnep záró szentmiséje után a kegyszobor tovább „zarándokolt” Budapestre.

Ferences számadás 2013

Ajándékok és nehézségek

 

Az év fordulójának időszaka különösen alkalmas arra, hogy ferences közösségünk számot vessen az elmúlt év minden ajándékával és nehézségével, a megtapasztalt kegyelmekkel, az elvégzett szolgálat erényeivel, szegénységével és hiányosságaival – írják a ferences testvérek múlt év végi számadásukban. A következőkben közöljük a részleteket és a rend aktuális terveit. Rendi közösségünket jelenleg száztizenkét testvér alkotja. Tavaly ősszel ketten kezdték meg a jelöltséget Szegeden. A szécsényi noviciátusban két testvér készül a szerzetesi életre. Szeptemberben négyen tették le első fogadalmukat, és szintén ekkor tett örökfogadalmat rendünkben Fejes István testvér. Decemberben Komáromi Jób testvér diakónusszenteléséért adhattunk hálát. Tavasszal hívta magához a Teremtő Boros Gyevi Imre és Kamarás Mihály rendtársainkat. Az imádság igazi példái voltak ők, akik öregségüket az Úrral való hosszú beszélgetésnek szentelték. Nagy idők tanúi, akik szerzetesi odaszenteltségüket a XX. század történelmi viharai között hűséggel élték meg, sokszor mellőzés és üldöztetés közepette.

Rómában a magyar vértanúk peranyaga

A hét ferences vértanú boldoggáavatási peranyagát Kálmán Peregrin viceposztulátor november 18-án átadta Rómában a Szenttéavatási Kongregációnak.

 

A tizenhatezer oldalnyi dokumentumot és az egyházmegyei szakasz lezárását igazoló, Erdő Péter bíboros kézjegyével ellátott iratot a szintén ferences Luis Martin Rodriguez helyettes posztulátor generális és Giacomo Pappalardo, a kongregáció irodavezetője vette át. Az eseményen jelen volt Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora is.

Megújul a mátraverebély-szentkúti kegyhely

A magyar kormány 2012 augusztusában közel 2,5 milliárd forint európai uniós pályázati pénzt ítélt meg a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely fejlesztésére. A Confector Mérnök Iroda Kft., amely a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot megnyerte, október elején kezdi meg az újjáépítési munkálatokat. Az ünnepélyes alapkőletételt Szent Ferenc ünnepének vigíliáján tartották.

Ferences örökfogadalom Pasaréten

Mozgalmas az élet szeptemberben a száztizenöt fős ferences rendtartományban. Ilyenkor költöznek be a szegedi kolostorba az új jelöltek. A tavalyiak pedig ekkor öltik magukra a rendi ruhát, és kezdik meg Szécsényben az egy éven át tartó noviciátust. A noviciátust befejezők ekkor teszik le első fogadalmukat, és költöznek be a pasaréti rendházba, ahol megkezdik növendékéveiket, teológiai, illetve tanár szakos tanulmányaikat. Az örökfogadalom-tétel ideje is szeptemberben van.

Pestre látogat a szentkúti kegyszobor

Országjáró

A következő bő egy év alatt megújul a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely. A jelentős európai uniós támogatással megvalósuló beruházás célja, hogy Magyarország leglátogatottabb búcsújáró helye minden szempontból megfeleljen rangjának és a XXI. századi zarándokok igényeinek.

A munkálatok októberben kezdődnek, ezért a kegyhely legféltettebb kincse, a Mária-szobor a budapesti Szent István-bazilikába költözik, és ott is marad a felújítás végéig. A kegyszobrot Erdő Péter bíboros október 14-én 18 órakor fogadja a bazilikában, általa bemutatott szentmise keretében. A Mária-szobrot a Szent Jobb közelében helyezik el.

„Motorkerékpálosok” za­rán­dok­la­ta

Mo­to­ros za­rán­dok­la­tot ren­dez­tek a pá­lo­sok au­gusz­tus 28-a és szep­tem­ber 1-je kö­zött Észak­ke­let-Ma­gyar­or­szá­gon. En­nek csúcs­pont­ja a mo­to­ro­sok bú­csús szent­mi­sé­je volt Mát­ra­ve­re­bély-Szentkúton az ősz első napján. Bá­tor Bo­tond tar­to­mány­fő­nök, aki a szer­tar­tás főcelebránsa volt, ma­ga is mo­tor­ral ér­ke­zett.
A Pá­lo­sok nyo­má­ban el­ne­ve­zé­sű za­rán­dok­lat Bu­da­pest­ről in­dult, és Tel­ki­bá­nyát, Gön­cöt, Martonyit, Kurityánt, Rozs­nyót, Kas­sát, Tő­ke­te­re­best, Sá­tor­al­ja­új­helyt, Fü­zért érint­ve ér­ke­zett Mátraverebély-Szentkútra. A Bá­tor Bo­tond kö­rül szer­ve­ző­dő mo­to­ros ba­rá­ti kört ne­ve­zik motorkerékpálosoknak, amely min­den év­ben szer­vez ha­son­ló za­rán­dok­tú­rát.