Szentírás-magyarázat: Tamás kétkedése – Húsvét második vasárnapja – Jn 20,19-31

A szűkszavú húsvéti hitvallások (például 1Kor 15,4 sk) után a megjelenések „hogyanját” a Krisztus után 70 és 100 között kiadott evangéliumok megkísérlik érzékletessé tenni. Eközben nem kis nehézségekbe ütköznek. Az egyszeri esemény leírásakor az Ószövetségből ismert „megjelent” (ofté) szón kívül a szerzők csupán tárgyi világukhoz illeszkedő szavakra hagyatkozhatnak. Ebből erednek a megjelenések feldolgozásának többértelmű, sajátos tónusú, más-más hangfekvésű epikus ábrázolásai.

Szentírás-magyarázat: A fiainak ünnepet rendező apa – Nagyböjt negyedik vasárnapja – Lk 15,1-3, 11-32

A tékozló fiú példázatát olvassuk és halljuk a mai vasárnap. Az elhangzó történet a maga családi szintjén (apa – kisebbik fiú – nagyobbik fiú) arra indíthat bennünket, hogy megkeressük helyünket a fiak szerepkörében: megtapasztaltuk-e az apa irgalmát a bűnbocsánatban, mint az idegenbe szakadt kisebbik, vagy a kérlelő szeretetben, mint – reményünk szerint – az otthon maradt nagyobbik fiú?

Szentírás-magyarázat: Boldogok vagytok… – Jaj nektek… – Évközi 6. vasárnap – Lk 6,17.20-26

A mai evangéliumi szakaszban négy boldogmondás és négy fenyegető „jaj” hangzik el Jézus ajkáról. Kik a megszólítottak, és miért neveztetnek boldogoknak vagy boldogtalanoknak? Semmi sem hatalmaz fel bennünket arra, hogy azokat, akiket Jézus boldogoknak mond, bármiféle vallásos csoporthoz vagy réteghez soroljuk.

Szentírás-magyarázat: Az ünnep csodája – Évközi 2. vasárnap – Jn 2,1-12

Az előszó, Keresztelő János tanúságtétele, az első tanítványok meghívása után kissé meglepetten értesülünk arról, hogy János evangélista szerint Jézus nyilvános működése menyegzőn kezdődik, ráadásul „borcsodával”. Olyan csodáról hallunk, amely a szó szoros értelmében „ajándék”, amely révén Jézus – szükséghelyzetben, előre nem látott módon – bőséges javakat bocsát rendelkezésre.

Szentírás-magyarázat: „Hogy tanúságot tegyek az igazságról…” – Krisztus király ünnepe – Jn 18,33b-37

Az evangéliumok szerint Jézus elhárította magától a királyi címet, amikor a kenyérszaporítás után a tömeg erőszakkal királlyá akarta tenni őt. Mai ünnepünk nem mond-e ellent Krisztus szándékának? Pilátus előtt – amint a felolvasott szakaszból hallottuk – Jézus királynak vallja magát.

Szentírás-magyarázat – „Aki az én nevemben” – Évközi 26. vasárnap – Mk 9,38-43, 45, 47-48

A mai evangéliumi szakaszunkról nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy Jézus különböző helyeken, különböző időkben elmondott magvas mondásainak (logionjainak) gyűjteménye. Az első három mondás mindegyikének megvan a maga külön főszereplője: az ördögűző, a pohár vizet adó idegen és a „kicsiny” (a tanítvány). Azután hamarosan felfedezzük, hogy mindegyik mondáiban szerepel a „közös nevezőnek” is mondható, hagyományosan veretes kifejezés: „az én nevemben”. Sőt, az sem kerülheti el figyelmünket, hogy a személyek szintjén „logikusan” vagy inkább „megszerkesztetten” „kívülről” haladunk „befelé”, a kör közepének irányába.