Ahol ma is Jézus nyelvén beszélnek

A szíriai Maaloulát elérte a háború

A szír háború szeptember 4-én elérte az eddig nyugodt keresztény települést, Maaloulát is. Az iszlamista lázadók elfoglaltak egy katonai ellenőrzőpontot a város határában, majd kiraboltak egy templomot.

Damaszkusztól hatvan kilométerre északra, festői környezetben, a hegyek között bújik meg az ősi falu, Maaloula. A sziklákkal körülvett völgyben a hegy teraszain sorakozó, sűrűn egymás mellé épült, kék-fehér, lapos tetejű házak olyanok, mint egy amfiteátrum lépcsői. A környék legmagasabb pontján, 1720 méteren épült a Szent Szergiusz és Szent Bacchus vértanúkról elnevezett görögkatolikus kolostor és templom. A kereszténység előtti időkben pogány szentély állhatott itt. A kis kőkapu, amelyen csak mély meghajlással lehet bemenni, alig magasabb egy méternél. Az első keresztény templom Krisztus után 325-ben épült itt. A kolostor ősi kápolnájának kora középkori ikonfala mögött látható a Szent Szergiusz tiszteletére emelt főoltár, s a szentélyben több régi ikonkép is található, melyeket egy leírás szerint 1778-ban készített egy Damaszkuszban élő kopt festő. Ezek egyike egy Keresztelő Szent János-ikon, jobbra pedig az utolsó vacsora képe függ. A völgyben találjuk Szent Teklának, Szent Pál tanítványának kápolnáját. Mindkettő a kereszténység legkorábbi szentélyei közül való.

Mar Musza egy kis „Taizé” lett

Paolo Dall’Oglio atya kel­tet­te élet­re a ko­los­tort

A jú­li­us 29-én Szí­ri­á­ban el­tűnt olasz je­zsu­i­ta pap, Paolo Dall’Oglio sor­sát il­le­tő­en a leg­fris­seb­b hírt Lama Al Atassi, a szí­ri­ai El­len­zé­ki Erők Nem­ze­ti Ko­a­lí­ci­ó­já­nak tag­ja tet­te köz­zé a Facebookon. Meg nem erő­sí­tett, de a posz­to­ló sze­rint „biz­tos” for­rá­sok alap­ján Dall’Oglio atyát az Al-Kaidához kö­tő­dő ISIL tag­jai meg­öl­ték.

Isten orgonása

Úrnapján reggel még ő készítette el az oltárt, s a délutáni imaórán is részt vett, de már fáradtan érkezett. Ekkor énekelte el utolsó énekét – tán hálaadásként – több mint fél évszázada végzett kántori szolgálatáért. Tihanyi Istvánné Rátkai Mária a Vas megyei Horvátnádalján élt. Küzdelmes, mégis szép élete volt. Mélyen vallásos családból származott (a szülők tizennégy gyermeke közül hárman lettek papok), ezért is gondolta úgy, hogy életét egészen Istennek szenteli: domonkos szerzetes lesz.

A szakadás és egység helye

Érdekességek a jeruzsálemi Szent Sír-templomról (II/II. rész) – A Szent Sír-templom kialakult jogi helyzete (status quo) ellenére újra és újra viták és veszekedések alakulnak ki a szent hely státuszát illetően, mivel nincs írott szöveg, s a hagyománynak más-más értelmezése is lehetséges.

A szakadás és az egység helye: Érdekességek a jeruzsálemi Szent Sír-templomról (II./I. rész)

A jeruzsálemi Szent Sír-templom a kereszténység legszentebb és legtiszteletreméltóbb helye. Kisebb kupolája alatt található a Golgota, ahol Üdvözítőnk keresztje állt. A nagyobb kupola alatt ott a sír, ahova Jézust eltemették, és amelyet harmadnap az asszonyok üresen találtak. Ez a hely, ahol húsvét megkezdődött. Az ortodoxok Anasztaszisznak, a feltámadás bazilikájának nevezik. A ferencesek szentföldi folyóiratában érdekes ismertetést találunk Reynald Wagner ferences tollából a Szent Sír templomról, amelyben elénk tárul a hely viszontagságos története, a szent helyeket őrző ferencesek évszázados küzdelme és a keresztények szomorú megosztottsága.

„Tegyetek tanúságot rólam…”: A szentföldi keresztények története (IV. rész)

A szentföldi keresztények története (IV. rész) – Fogyatkoznak a Szentföldön – Izraelben és a palesztin területeken – a „bennszülött” keresztények, mert másodrendű polgárnak érzik magukat: a zsidók elsősorban nem vallásuk, hanem arab származásuk miatt néznek gyanakvással rájuk, a többségükben mohamedán palesztinok pedig vallásuk miatt.