Adni öröm!

Élelmiszergyűjtő akció kezdődik December 16. és 21. között immár tizenhetedik alkalommal szervezi meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Adni öröm! akciót a SPAR-csoport kijelölt üzleteiben. Az ország egész területén meghirdetett karácsonyi élelmiszergyűjtés hat napja alatt százhatvan üzletben nyitástól zárásig gyűjtenek a karitatív szervezet önkéntesei. A vásárlók a pénztárak mögött felállított asztaloknál adhatják át a rászorulóknak szánt adományaikat, amelyekből a szervezet raktáraiban ajándékcsomagok készülnek. Tavaly több mint százhetvenezer kilogrammnyi élelmiszer gyűlt össze. Ebből harmincötezer ajándékcsomag készült, amelyeket még karácsony előtt megkaptak a nélkülözők. Az adományokat idén is nehéz körülmények között élő családoknak, egyedül maradt időseknek, hajléktalan embereknek juttatják el. A gyűjtésben a szeretetszolgálat több mint kétezer önkéntese vesz részt.

Közösségi szolgálat a máltaiaknál

Több mint ezer diák teljesítette

 

Idősotthonokban, hajléktalanokat ellátó szolgáltatásokban, gyermekprogramokban vállalnak feladatot azok a középiskolások, akik a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál teljesítik az érettségihez előírt kötelező közösségi szolgálatukat. Csak a fővárosban több mint ezren kapcsolódtak be a karitatív szervezet munkájába. Budapesten már húsz középiskola kötött együttműködési megállapodást a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal arról, hogy diákjaik a karitatív szervezet különböző programjaiban teljesítik az érettségihez előírt ötven óra közösségi szolgálatot.

Új is­ko­lát nyi­tott a mál­tai sze­re­tet­szol­gá­lat

Devecser

A leg­újabb, devecseri szak­is­ko­lá­val együtt im­már négy­re bő­vült a ka­ri­ta­tív szer­ve­zet ál­tal fenn­tar­tott is­ko­lák szá­ma.
A 2013/14-es tan­év­től új is­ko­lá­val bő­vült a Ma­gyar Mál­tai Sze­re­tet­szol­gá­lat ál­tal fenn­tar­tott köz­ne­ve­lé­si in­téz­mé­nyek rend­sze­re. Ne­gye­dik­ként szep­tem­ber 1-jén meg­nyi­tot­ta ka­pu­it a Ma­gyar Mál­tai Sze­re­tet­szol­gá­lat De­ve­cse­ri Szak­is­ko­la, ahol a 9. év­fo­lya­mon he­gesz­tők, va­la­mint szo­ci­á­lis gon­do­zók és ápo­lók kezd­ték meg ta­nul­má­nya­i­kat.

A mál­tai sze­re­tet­szol­gá­lat a gye­re­ke­kért

Au­gusz­tus utol­só he­té­ben zá­rul­nak a Ma­gyar Mál­tai Sze­re­tet­szol­gá­lat nyá­ri prog­ram­jai, ame­lyek száz­nál több hely­szí­nen gye­re­kek ez­re­i­nek aján­dé­koz­tak em­lé­ke­ze­tes él­mé­nye­ket. A ka­ri­ta­tív szer­ve­zet in­téz­mé­nyei és ön­kén­tes­csoportjai a ko­ráb­bi évek­hez ha­son­ló­an az idén is az or­szág egész te­rü­le­té­ről gyűj­töt­ték ös­­sze a rá­szo­ru­ló, nél­kü­lö­ző vagy fo­gya­ték­kal élő gye­re­ke­ket, akik­nek a nyá­ri va­ká­ció más­kü­lön­ben cél­ta­lan, ese­mény­te­len idő­sza­kot je­len­tett vol­na.

Első alkalommal

Magyar máltai tábor mozgáskorlátozottaknak

Balatonföldváron rendezi meg július 29. és augusztus 4. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat első magyar mozgáskorlátozott-táborát. A korábbi évek nemzetközi tapasztalatai nyomán ezúttal a Kárpát-medence területéről érkező fiatalok tölthetnek el egy hetet sorstársaik és nem kerekes székben élők társaságában.

Védekezés az árvíz ellen

Huszonnégy órás ügyeletben a máltai szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapzártánkkor már három gépjárművet helyezett készenlétbe Győrben, a június 3-án kialakult árvízi helyzet elleni védekezésben részt vevő egységek ellátására.

Hiányzó láncszem a hajléktalanellátásban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat újra megnyitotta a Gyáli úti fertőtlenítő állomást

A máltai szeretetszolgálat gyakorlati megoldást keres a hajléktalanellátás kérdéseire. A karitatív szervezet az elmúlt napokban újra megnyitotta a Gyáli úti fertőtlenítő állomást, amelyet korábban az ÁNTSZ működtetett, de 2012-ben bezárt. A tervezett fejlesztésekkel az ellátás egy eddig hiányzó láncszemét igyekeznek létrehozni.