Röviden

Országjáró

Családnap

A 26. Szeged–csanádi Egyházmegyei Családnapot október 12-én, szombaton tartják Szatymazon. Témája: Ajándékozó család – Szabadon adni kincseinkből.

Az esemény előadói lesznek: Sárközi Béla és Rita, a Székesfehérvári egyházmegye családreferens házaspárja, valamint az egyik gyermekük. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.megujulva.hu honlapon, illetve a Családközpont – Szeged Facebook-oldalán.

Gya­lo­gol­tak a Hun­ga­Rió­ra

Országjáró

Az or­szág­ban egye­dül­ál­ló mó­don gya­lo­gos za­rán­dok­lat ke­re­té­ben ér­ke­zett meg a HungaRióra a Sze­ge­di Ka­to­li­kus Egye­te­mi Lel­kész­ség fi­a­tal­ja­i­nak egy kis cso­port­ja.

A Ser­fő­ző Le­ven­te atya ve­ze­té­sé­vel meg­tett öt­na­pos út a részt­ve­vők szá­má­ra iga­zi, lel­ki­gya­kor­lat jel­le­gű rá­ké­szü­lést je­len­tett a nagy ren­dez­vény­re. A fi­a­tal za­rán­do­kok jú­li­us 20-án haj­nal­ban Ru­zsá­ról in­dul­tak Pécs­re Csikéria, Ma­da­ras, Vas­kút, Moh­ács út­vo­na­lon át.

Szent Orbán-napi hagyományok

Országjáró

A Szeged–csanádi egyházmegyében öt évvel ezelőtt újították fel a Szent Orbán-napi ünnepségek hagyományát, hogy hálát adjanak a természet ajándékaiért, a terményekért, valamint Isten segítségét kérjék a szőlészetben, a mezőgazdaságban dolgozók munkájára. Ebből az alkalomból május 26-án, vasárnap együtt mutatott be szentmisét Kiss-Rigó László szeged–csanádi és Pénzes János szabadkai püspök. A szertartás keretében megszentelték a kadarka idei termését is. A borászok a borból egy-egy díszládányit ajándékba küldenek XVI. Benedek és Ferenc pápának.

Szeged–csanádi egyházmegye

Országjáró

Felvétel a roma szakkollégiumba

Felvételt hirdet a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a 2013/14-es tanévre szegedi felsőoktatási intézmények bármely szakán tanuló roma és nem roma származású diákok számára, akik a felsőoktatási tanulmányaik magas szintű elvégzése mellett azonosulni tudnak a szakkollégium keresztény értékrendjével, vállalják a cigány és magyar identitásra egyként építő tanulmányi, kulturális és közösségi programokat, valamint a közös diákéletet roma és nem roma társaikkal.

Hittel, alázattal

Országjáró

A börtönlelkészi szolgálatról

A Szegedi Fegyház és Börtön adott otthont a börtönlelkészek rendes éves konferenciájának május 28. és 29. között. A szakmai találkozó témája a börtönlelkészség múltja és jelene volt.

Ebédosztás Békés városában

Országjáró

Szeged-csanádi Egyházmegye

Ötszáz adag ebédet osztottak ki a rászorulóknak Békés városában március 23-án. Az akciót az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete szervezte a Hét Krajcár gyermekélelmezési programmal együttműködve. Az eseményen részt vett Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Izsó Gábor polgármester, valamint a programot anyagilag is támogató Szeged–csanádi egyházmegye képviseletében és a szervező egyesület védnökeként Kiss-Rigó László püspök is.

Vissza a gyökerekhez

Országjáró

Szeged-csanádi Egyházmegye

A szegedi Móra Ferenc Múzeum történeti osztályának helyet adó Fekete Házban egy első világháborús, féltett ereklyét őriznek, amely a 46. gyalogezredhez kapcsolódik. Egy szederfa csonkjáról van szó, amely egykor a Doberdó-fennsíkon található San Martino del Caso település főterén, a templom előtt állt. Túlélte a háború iszonyatos pusztítását, és torzója nemcsak a magyar ezrednek, de az olasz kultúrtörténetnek is jelképes tárgyává vált. Az olaszok egyik nagy költője, Cesare Ungaretti több költeményét is ennek a fának a tövében írta.

Látogatás a NATO-nál

Országjáró

Szeged-csanádi Egyházmegye

A brüsszeli NATO-központba látogatott a Szeged–csanádi egyházmegye Gerhardus Külügyi Intézetének ökumenikus delegációja Kiss-Rigó László püspök vezetésével március 11. és 13. között. Az egyházmegye és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola által alapított intézet célja az egyházmegye szerteágazó nemzetközi kulturális, köznevelési, felsőoktatási, egyházi, sportés vallásközi kapcsolatainak működtetése és fejlesztése.