Az Ormánság senkié se

A most lát­ha­tó film­szo­ci­og­rá­fia Kis­fa­ludy And­rás mun­ká­ja. A hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­ze­tű vi­dé­ken több mint nyolc­van szá­za­lé­kos a mun­ka­nél­kü­li­ség, meg­old­ha­tat­lan prob­lé­mát je­lent a meg­él­he­té­si bű­nö­zés. Az el­múlt idő­szak­ban szá­mos is­ko­lát, pos­ta­hi­va­talt be­zár­tak, a fi­a­ta­lok el­ván­do­rol­nak, má­sutt ke­re­sik a bol­do­gu­lás le­he­tő­sé­gét. A táj­egy­sé­get ta­lán a kul­tú­ra és az épí­tett örök­ség ré­vén le­het­ne fel­len­dí­te­ni va­la­mi­kép­pen. Pél­dá­ul Fel­ső­szent­már­ton ha­tá­rá­ban a Mrtvica-tó a hor­gá­szok ked­velt he­lye, Sel­­lyén ter­mál­für­dő vár­ja az oda­lá­to­ga­tó­kat és a vá­ros nap­já­val egy­be­kö­tött din­­nye­fesz­ti­vál.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .