Falco — Az ör­dög­be is, még élünk!

Né­met—oszt­rák já­ték­film (2008)

 

Két év­vel az oszt­rák pop­éne­kes, Falco (ere­de­ti ne­vén Johann Hölzel) ha­lá­la után, 2000-ben egy DVD-t kap­hat­tak ke­zük­be a ra­jon­gók, ame­lyen a ze­nész leg­fon­to­sabb videoklipjeit néz­he­tik meg új­ra és új­ra. Az ös­­sze­ál­lí­tás bó­nusz­szá­mokat is tar­tal­maz, így a Bolland Pro­ject Feat. Alida „A Tribute to Falco” cí­mű da­lát. A szö­veg jól ös­­sze­fog­lal­ja Falco élet­út­ját, fel­so­rol­ja leg­fon­to­sabb da­la­it, ame­lyek­kel fel­ke­rült az ame­ri­kai és brit pop­lis­ták­ra. Az oszt­rák éne­kes igen nép­sze­rű volt, szá­ma­it vi­lág­szer­te is­mer­ték. A bé­csi de­ka­dens kul­tú­ra kép­vi­se­lő­je­ként új­ra „el­ad­ta” Mo­zar­tot, a Titanicot és a né­met nyel­vet. Ha­lá­la­kor pe­dig még egy tá­vo­li me­xi­kói kis­vá­ros, Puebla rá­dió­adó­ja is meg­em­lé­ke­zett ró­la, „Vienna Calling” cí­mű szá­má­val. És csak saj­nál­ni tu­dom, hogy nem a nagy ked­ven­ce­met, a „Push! Push!-t” ad­ták le.

Reigl Ju­dit fes­tő­mű­vész­nő

KorTárs (2012)

 

A deb­re­ce­ni MODEM-ben né­hány év kü­lönb­ség­gel lát­hat­tuk a szo­ci­a­lis­ta-re­a­lis­ta mű­vé­sze­tet fel­dol­go­zó tár­la­tot és Reigl Ju­dit életmű-ki­ál­lí­tá­sát. A két tár­lat két le­he­tő­sé­get, két élet­utat je­lent: Reigl Ju­dit olasz­or­szá­gi ta­nul­mány­út­ja után csak po­li­ti­ku­sok (Gerő, Rá­ko­si) port­ré­i­nak meg­fes­té­sé­re ka­pott meg­ren­de­lést. Vá­la­sza a dis­­szi­dá­lás volt, és kis­sé kö­rül­mé­nye­sen, Auszt­ri­án, Sváj­con, Bel­gi­u­mon ke­resz­tül el is ju­tott új ha­zá­já­ba, Fran­cia­or­szág­ba. Mű­vé­szi élet­út­ja is több ál­lo­mást érin­tett: Fran­cia­or­szág­ban szür­re­a­lis­ta lett (ka­ta­ló­gu­sá­nak elő­sza­vát ma­ga Bre­ton ír­ta), majd a lí­rai abszt­rak­ci­ón ke­resz­tül ju­tott el az ame­ri­kai abszt­rakt exp­res­­szi­o­niz­mu­sig.

Kol­lázs — Port­ré­film Gyé­mánt Lász­ló­ról

Kéz­jegy (2009)

 

Gyé­mánt Lász­ló fotórealista fes­tő­mű­vész. Ez­zel a fel­ütés­sel kezd­het­nénk éle­té­nek, mű­vé­sze­té­nek be­mu­ta­tá­sát, és nem is len­ne (an­­nyi­ra) di­dak­ti­kus. Van­nak kor­sza­kai, ami­kor tény­leg szin­te a va­ló­ság­nak meg­fe­le­lő­en, fény­kép­sze­rű­en ad­ja vis­­sza mo­dell­je­it, aki­ket mű­vész­tár­sai, szí­né­szek, írók, tör­té­nel­mi sze­mé­lyi­sé­gek, po­li­ti­ku­sok kö­zül „ver­bu­vál”.

Ókeresztény jelképeink

Krisztus-monogram, bibliai jelenetek, Jó Pásztor-ábrázolások, illetve díszes ruhakapcsok (fibulák), dekoratív falfestmények, iparművészeti tárgyak, szobrok – az ókeresztény jelképek leggyakoribb témái és megjelenési felületei. Nem is gondolnánk, hogy Magyarországon az ókeresztény kor kutatása egyidős a régészettel – közel kétszáz esztendőre tekint vissza. Egyik kiemelkedő időszaka pedig 1938-ra, a Budapesten megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus idejére esett.

Ez alatt a kétszáz esztendő alatt az ismert ókeresztény emlékek száma (amelyek ebben az esetben lehetnek építészeti emlékek és kisplasztikák is) megtöbbszöröződött. 1879–80-ban Czobor Béla még tíz emléket írt le, közel fél évszázaddal később Nagy Lajos pedig már hatvanegyről számolt be.

Fenékpuszta évezredei

Beszélgetés Havasi Bálint múzeumigazgatóval

Magyarország egyik legjelentősebb régészeti területét találhatjuk Keszthelytől délre, a Balaton partján. Noha közel hétezer-ötszáz éve lakott helyről van szó, az első nagyobb mérvű „fejlesztéseket” a rómaiak vitték véghez itt a IV. század második harmadában. Ekkor építették ki Valcum, azaz Keszthely-Fenékpuszta erődjét. Ezt a népvándorlás során szinte mindig lakták, így érdekes leleteket találunk e helyen a kontinuitásról, a romanizált, antik kultúrájú lakosság továbbéléséről. Az erőd legközelebb a XVIII. századi térképeken tűnik fel, majd százhuszonöt évvel ezelőtt megkezdték az első ásatásokat is. Fenékpuszta a mai napig a Balaton környékének egyik legjelentősebb ásatási területe, amelyre a Balatoni Múzeum „vigyáz”.

Mithras-szentély a határon

Talán hihetetlennek tűnik, de a kereszténységnek nem a „hagyományos” pogány vallásokkal kellett igazából „megküzdenie”, hanem azzal a napkultusszal, amely Perzsiából eredt, és az európai kontinensen már Mithras-kultuszként jelent meg. A Mithras-hitnek számos tárgyi emléke maradt fenn, de a legismertebb egy kis rekonstruált szentély az osztrák–magyar határon.

A Római Birodalom Dunakeszin

Erődök, őrtornyok a limes mentén
„Van kiút a gazdasági válságból” – állítja Hirschberg Attila. A receptet pedig szívesen megosztja a bárkivel: a turizmusra kell költeni, mert a befektetett pénz jóval több embernek ad munkát, mint egy-egy ipari beruházás.

Hová kerülnek az elhunytak?

Ez esetben nem vallási értelemben vett kérdésfelvetésről van szó, hanem inkább régészeti kíváncsiságról. Fogalmazzunk tehát pontosabban: hová kerülnek az elhunytak egy régészeti ásatás után?

Kevesen tudják, mi történik a leletekkel egy régi temető feltárását követően. A régészeti és a muzeológusi munka befejeztével a sírmellékletek – megcímkézve és leltározva – a múzeumi raktárak polcaira kerülnek, kisebb (értékesebb) részüket pedig egy-egy időszaki kiállításon ismerhetjük meg.