Újrakezdés

Újrakezdés

szerző: Fehérváry Jákó OSB

Új Ember Hetilap - Hetilap 2013.09.01.

Szerzetesség és liturgia

A hét­fő haj­na­li zso­lozs­mánk a kö­vet­ke­ző kö­nyör­gés­sel ér vé­get:
„Add ne­künk, Urunk, ke­gyel­me­det, amely meg­előz ben­nün­ket, hogy he­lye­sen cse­le­ked­jünk, kö­ve­ti tet­te­in­ket, hogy ne hi­á­ba fá­ra­doz­zunk, föl­lob­bant­ja szán­dé­kun­kat, hogy jó­tet­tek­re lel­ke­sül­jünk, meg­ad­ja a ha­té­kony­sá­got, hogy mind­ezt vég­be is vi­gyük, Krisz­tus a mi Urunk ál­tal..."

Újrakezdés

Nemcsak a hét­kez­dés­hez, de az új tan­év in­dí­tá­sá­hoz is jó tá­masz ez a li­tur­gi­kus imád­ság. Szán­dé­ka­ink, cse­le­ke­de­te­ink, fá­ra­do­zá­sunk, ter­ve­ink egy csa­pás­ra Is­ten erő­te­ré­ben ta­lál­ják ma­gu­kat, ami­kor ezt az imát kö­zö­sen el­mond­juk.

A lel­ki­is­me­ret-vizs­gá­lat fon­tos te­vé­keny­ség a ke­resz­tény em­ber lel­ki éle­té­ben; de jó len­ne, ha leg­alább ilyen fon­tos he­lyet fog­lal­na el az éle­tünk­ben an­nak rend­sze­res für­ké­szé­se, hol is mű­kö­dik Is­ten a min­den­nap­ja­ink­ban, hol va­gyunk mun­ka­tár­sai, hol is hall­juk meg az ő su­gal­la­ta­it, és mi­ben si­ke­rül kö­vet­nünk azo­kat.


A meg­vál­tott em­ber egy­szer­re tud­ja ma­gát tö­ré­keny­nek, bű­nös­nek, ugyan­ak­kor Is­ten ere­jét is ün­nep­li, amely ép­pen dön­té­se­i­ben, sza­bad­sá­gá­nak he­lyes hasz­ná­la­tá­ban, a sze­re­tet­re va­ló ké­pes­sé­gé­ben nyil­vá­nul meg.

Most, ami­kor az év­kez­dés­kor ös­­sze­gyű­lünk temp­lo­ma­ink­ban, is­ko­lá­ink­ban, hogy a Szent­lel­ket hív­juk új­ra­in­du­ló mun­kánk­ra, kö­zös­sé­gi éle­tünk­re, te­gyük ezt an­nak a hi­té­ben és ab­ban a bi­za­lom­ban, hogy Is­ten tesz al­kal­mas­sá ben­nün­ket ar­ra, hogy mun­ka­tár­sai le­gyünk, és ő ezt egé­szen ko­mo­lyan gon­dol­ja: erőt, örö­met, kre­a­ti­vi­tást, oda­adást ad hoz­zá – ahol ezek for­rá­sa­i­hoz érünk, ott ép­pen őt ta­pint­hat­juk meg. őt, aki meg­előz ben­nün­ket, utá­nunk jön, láng­ra gyújt, és örö­mét le­li te­vé­keny éle­tünk­ben.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Újrakezdés

Újrakezdés

szerző: Rátkai Balázs

Új Ember Hetilap - Hetilap 2010.11.28.

Krisztus király ünnepével lezárult az egyházi év, és ez arra indít minket, hogy visszanézzünk a velünk történt idei eseményekre. Számtalan, lelket építő egyházi esemény mellett, ha honfitársainkra tekintünk, szomorúan állapíthatjuk meg, hogy régen sújtotta a magyar embert ennyi és ilyen súlyos katasztrófa, mint az idén. Árvíz és vörösiszap, a természet szeszélye és emberi mulasztás követelt halálos áldozatokat, sokan veszítették el otthonukat és szeretteiket. A tragédiák azonban emberi értékeket emeltek ki a vízből és a sárból: sokan mutattak példát segítségnyújtásból és a felebaráti szeretet gyakorlásából. Mi is hírt adtunk róla, hogy az árvíz sújtotta szendrőládi cigányok a kolontári vörösiszap-áradat hírére vállukra kapták lapátjaikat, és útra keltek, hogy a bajbajutottak szolgálatára legyenek.

Újrakezdés

De az egész ország megmozdult a tragédiák hallatán: a szegényedő, eladósodott magyar nép segítette a károsultakat, még a haiti és a chilei földrengés pusztításainak enyhítésére is jutott anyagi erő. Sokan látják már, hogy az elmúlt évek politikai és erkölcsi válságából, a hazugságok, kordonok és a korrupció világából csak az egymásra figyelés, a segítő szeretet vezethet ki minket. Nem a politikai szólamok, hanem a gumicsizmában, védőruhában köbméternyi lúgos sarat lapátoló ember áldozata viszi előre ezt az országot. Talán e tragédia és ez az emberség juttat el minket egy új kezdethez!

Soltész Mária, a Szent Erzsébet rózsája-díj idei kitüntetettje megindító mondatot mondott a díjátadó ünnepségen. A közel száz cigány keresztgyermekkel rendelkező hitoktató-sekrestyés végignézett az őt elkísérő fiatalokon, és Szent Erzsébet rózsaszirmaihoz hasonlította őket. És megígérte, hogy a jövőben igyekszik kenyérré válni az életükben. Olyan ember mondta ki ezeket a szavakat, aki eddig is, egész életében ezt tette.

Idén új életet kezdett az ország: új politikai vezetésre, új életre szavazott – de hogy milyen lesz a nagyobb közösség élete, az a kicsiben dől el. Tud-e segíteni a másikon a család, a szomszéd, az ismerős, a karitászmunkatárs, a pap, az újságíró vagy az ismeretlen jótevő?

Az Új Ember hetilap néhány hónap óta szintén új hangot és stílust képvisel. Meg akarjuk mutatni olvasóinknak mindazt a segítő szeretetet, amelyet a katolikus hívőktől, szervezetektől és más jóakaratú emberektől tapasztalunk. Szeretnénk közelebb lépni az emberekhez, hetilapunkkal éppúgy, mint az újabban hetente jelentkező Mértékadó műsorújsággal és az Új Ember Magazinnal.

A most következő adventi időszak a jövőbe tekint. Várakozásunk, bűnbánatunk és útkészítésünk legyen olyan, amilyennek azt Pilinszky János e lap hasábjain harmincöt évvel ezelőtt bemutatta:

„Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.”

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Lapszámaink
 • 2018.12.09.

  Új Ember Hetilap

  2018.12.09.

 • 2018.12.02.

  Új Ember Hetilap

  2018.12.02.

 • 2018.11.25.

  Új Ember Hetilap

  2018.11.25.

 • 2018.11.18.

  Új Ember Hetilap

  2018.11.18.

 • 2018.11.11.

  Új Ember Hetilap

  2018.11.11.

 • 2018.11.04.

  Új Ember Hetilap

  2018.11.04.

 • 2018.10.28.

  Új Ember Hetilap

  2018.10.28.

 • 2018.10.21.

  Új Ember Hetilap

  2018.10.21.

 • 2018.10.14.

  Új Ember Hetilap

  2018.10.14.

 • 2018.10.07.

  Új Ember Hetilap

  2018.10.07.

Tovább az összes lapszámhoz