Tollal a csillagok felé

Az em­lék­év so­rán több mint száz prog­ram kö­zül le­het vá­lasz­ta­ni. Az eg­ri Gár­do­nyi Gé­za Szín­ház tár­su­la­ta A bor cí­mű szín­mű­vet vi­szi szín­re, az Agria Nyá­ri Já­té­ko­kon pe­dig az Is­ten rab­jai mu­si­cal­vál­to­za­tát mu­tat­ják be. Au­gusz­tus 2-án és 3-án Gár­dony­ban tu­do­má­nyos em­lék­ülést ren­dez­nek, a Ve­len­cei-ta­vi Ga­lé­ri­á­ban könyv­il­luszt­rá­ció-ki­ál­lí­tás­sal vár­ják az oda­lá­to­ga­tó­kat. A 2009-ben fel­újí­tott szü­lő­ház szom­széd­sá­gá­ban hoz­ták lét­re az eg­ri vár ki­csi­nyí­tett má­sát, az úgy­ne­ve­zett Rönk­vá­rat. Itt tör­té­nel­mi vár­já­té­ko­kat ren­dez­nek majd, de in­te­rak­tív mú­ze­um­pe­da­gó­gi­ai fog­lal­ko­zást is kér­het­nek az ér­dek­lő­dők. A két­na­pos prog­ra­mot a vá­ros ön­kor­mány­za­tá­val együtt­mű­köd­ve a Zson­gó Bár­ka Egye­sü­let szer­ve­zi, több ci­vil­szer­ve­zet be­vo­ná­sá­val.
Az em­lék­év szer­ve­zői azt re­mé­lik, hogy so­kan (új­ra) ke­zük­be ve­szik a Gár­do­nyi-re­gé­nye­ket, s nem­csak a kö­te­le­ző Eg­ri csil­la­go­kat, ha­nem a Lát­ha­tat­lan em­bert, A lám­pást, Az öreg te­kin­te­test vagy ép­pen az Ida re­gé­nyét. Ér­de­mes az író köl­te­mé­nye­i­vel és me­sé­i­vel is kö­ze­lebb­ről meg­is­mer­ked­ni, a Titkosnaplóban pe­dig sok jó gon­do­la­tot ta­lál­ha­tunk. Íze­lí­tő­ül áll­jon itt egy: „Okos em­ber nem ha­rag­szik olyas­mi­ért, amin nem vál­toz­tat­hat. Okos em­ber egy­ál­ta­lán nem ha­rag­szik.”

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .