Ti vagytok a föld fűszere

Antoine nem ta­lál­ja a he­lyét haj­da­ni ott­ho­ná­ban. A la­kó­ko­csi­ba épí­tett moz­gó bolt­juk el­esett, ma­gá­nyos ve­vő­it ne­he­zen vi­se­li. Őt sem ked­ve­lik a vá­sár­lók, akik az ap­ját már rég meg­szok­ták. A provence-i fű­sze­res cí­mű film el­ső ré­sze ef­fé­le, kü­lö­nös ese­mé­nye­ket nél­kü­lö­ző, in­kább mo­soly­ra kész­te­tő je­le­ne­tek­kel szó­ra­koz­tat. Az­tán a fi­a­ta­lok konf­lik­tu­sai, Antoine és báty­ja küz­del­me kö­vet­kez­té­ben — úgy tű­nik — a bolt­ra szo­ru­ló öre­gek egye­dül ma­rad­nak. Vagy még­sem?
A film cso­dá­la­to­san szép provence-i tá­ja­kon ve­zet az egy­re mé­lyebb mon­da­ni­va­ló fe­lé. Meg­sze­ret­he­tők-e zsör­tö­lő­dő, kis­pén­zű, ap­róbb csa­lá­sok­tól sem vis­­sza­ri­a­dó em­be­rek? Hi­va­tás­ra le­het lel­ni a ró­luk va­ló gon­dos­ko­dás­ban? Ott­hon­ra ta­lál­nak a fi­a­ta­lok az ő kör­nye­ze­tük­ben? A fa­lu­si élet örö­me­it las­san új­ra fel­fe­de­ző, szó­fu­kar, sok­szor ked­vet­len Antoine-t idő­vel még­is be­fo­gad­ják a ve­vők? S va­jon Claire mo­so­lyá­nak men­­nyi sze­re­pe van eb­ben? A szív­in­fark­tu­sá­ból fel­épü­lő apa új­ra rá­ta­lál ki­seb­bik fia meg­ér­té­sé­re? Claire és Antoine kap­cso­la­ta sze­re­lem­mé ne­me­sül­het-e? Kér­dé­sek egész so­ra me­rül fel ben­nünk a film né­zé­se köz­ben.
A ma­gá­val ra­ga­dó, bé­kés táj­jal ver­seny­re ke­lő szép­ség bon­ta­ko­zik ki a fű­sze­res és ve­vői kap­cso­la­tá­ban: a tör­té­net szó­ra­koz­ta­tó­an so­kat mond­va raj­zol­ja meg az el­esett kis­em­ber­ben ér­té­ke­ket meg­lá­tó drá­mát. Las­san már az öre­gek ügyes-ba­jos dol­gai sem ide­ge­nek Antoine-nak. Hon­nan van hoz­zá­juk tü­rel­me? Új, em­be­ri kap­cso­la­tok ala­kul­nak a sze­rény saj­tok vá­sár­lá­sa köz­ben.
Akár lát­ták már Éric Guirado fran­cia ren­de­ző 2007-es film­jét, akár nem, ér­de­mes meg­néz­ni. A fő­sze­rep­lő Nicolas Cazalé ala­kí­tá­sa mé­lyen em­lé­ke­ze­tünk­be vé­ső­dik, csak­úgy, mint a Claire-t meg­for­má­ló Clotilde Hesme for­du­la­tok­ban gaz­dag sze­re­pe.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .