Látni vagy nem látni

Ami­ó­ta em­ber az em­ber, mí­tosz­ban vagy me­sé­ben, jel­ké­pek­ben vagy el­vont alak­za­tok­ban mind­un­ta­lan ke­res­te a „Fölöttevalót” — bár­hogy ne­vez­te is a tör­té­ne­lem fo­lya­mán. Ko­runk­ban, ami­kor úgy tű­nik, vég­leg túl­súly­ba ke­rül az egy­ol­da­lú vizualitás tö­meg­kul­tú­rá­ja, ér­de­mes el­gon­dol­kod­nunk azon, mi­ként és ho­gyan lá­tunk. A Lát­ni vagy nem lát­ni cí­mű spa­nyol do­ku­men­tum­film a lá­tás tech­ni­kai se­géd­esz­kö­ze­i­nek ered nyo­má­ba, az arab ta­lál­mány­ként meg­szü­le­tett szem­üveg­től egé­szen az űr­táv­cső­ig.
S hogy mi a vá­lasz a bá­csi kér­dé­sé­re? A film­ből — vagy egy csil­la­gász­tá­bor­ban — mi is meg­tud­hat­juk.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .