Szeged-csanádi Főegyházmegye

Hit­ta­nos ta­lál­ko­zó

Építsd új­já egy­há­za­mat! mot­tó­val a hit éve je­gyé­ben má­jus 4-én ren­dez­ték meg a sze­ged-fel­ső­vá­ro­si Szent Mi­klós-plé­bá­ni­án az idei ta­va­szi egy­ház­me­gyei hit­ta­nos ta­lál­ko­zót. A ren­dez­vény cél­ja az volt, hogy a hit­tan­ra já­ró gye­re­kek egy vi­dám, kön­­nyed, még­is tar­tal­mas prog­ram so­rán bő­vít­hes­sék és mé­lyít­hes­sék el val­lá­si is­me­re­te­i­ket. Ez­út­tal a Bib­lia és az egy­ház­tör­té­ne­lem je­les alak­jai, bol­do­gok, szen­tek, hit­val­lók „ele­ve­ned­tek meg”. A gye­re­kek szim­bo­li­ku­san ta­lál­koz­hat­tak Szent Pál apos­tol­lal,

As­si­si Szent Fe­renc­cel, Szent Ist­ván ki­rál­­lyal, Ár­pád-há­zi Szent Er­zsé­bet­tel, Bosco Szent Já­nos­sal, Savio Szent Do­mon­kos­sal, Bol­dog Apor Vil­mos püs­pök­kel, Bol­dog Kal­kut­tai Te­réz anyá­val, Bol­dog Chiara Badanóval és Bol­dog II. Já­nos Pál pá­pá­val. A hit­ta­no­sok­nak a já­ték­ban for­gó­szín­padsze­rű­en meg­je­le­nő tíz ál­lo­má­son kel­lett meg­bir­kóz­ni­uk kü­lön­bö­ző ta­nul­sá­gos fel­ada­tok­kal. A prog­ra­mot a Ka­to­li­kus If­jú­sá­gi Ala­pít­vány köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az egy­ház­me­gyei kateketikai iro­da szer­vez­te. A si­ker­hez szá­mos hit­ok­ta­tó és ön­kén­tes mun­ká­ja is hoz­zá­já­rult.

K. I.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .