ÁGOTA-tábor

Kothencz Já­nos fő­ szer­ve­ző, egy­ház­me­gyei gyer­mek­vé­del­mi fő­igaz­ga­tó sze­rint na­gyon lé­nye­ges, hogy a gyer­me­kek meg­érez­zék: em­be­ri tel­je­sít­mé­nye­ik­től, ered­mé­nye­ik­től, eset­le­ges hi­bá­ik­tól füg­get­le­nül is fon­to­sak és sze­re­tet­re ­mél­tó­ak. Szá­mos prog­ram te­hát az egész­sé­ges ön­bi­za­lom-erő­sí­tést cé­loz­ta.
Az ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó a gye­re­kek tán­cá­val-éne­ké­vel kez­dő­dött. A részt­ve­vő­ket kö­szön­töt­te töb­bek kö­zött Sol­tész Mik­lós szo­ci­á­lis és csa­lád­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár,

B. Nagy Lász­ló kor­mány­meg­bí­zott és Luk­ács Já­nos dan­dár­tá­bor­nok, a Csong­rád me­gyei rend­őr­fő­ka­pi­tány is. Az ün­nep­sé­get gye­re­kek és fel­nőt­tek kö­zöt­ti fo­ci­mér­kő­zés kö­vet­te, amely az előb­bi­ek győ­zel­mé­vel ért vé­get.


Több prog­ram is szólt a drog­meg­elő­zés­ről, a ká­bí­tó­szer-fo­gyasz­tás­sal ös­­sze­füg­gő prob­lé­mák kü­lön­bö­ző as­pek­tu­sa­i­ról, jó­részt a rend­őr­ség szak­em­be­re­i­nek be­vo­ná­sá­val. Idén ők hoz­ták el a tá­bor­ba a Nyá­ri Mi­ku­lás im­már ha­gyo­má­nyos aján­dé­kát, a száz­öt­ven ki­lo­gramm­nyi édes­sé­get.

A zá­ró Ki mit tud?-on het­ven gye­rek lé­pett fel ének­kel, tánc­cal, hu­mo­ros vagy te­het­sé­gé­nek meg­fe­le­lő más jel­le­gű elő­adás­sal.
A tá­bor­ba min­den év­ben az or­szág va­la­men­­nyi tá­já­ról ér­kez­nek fi­a­ta­lok, aki­ket az egyes gyer­mek­vé­del­mi in­té­ze­tek ve­ze­tői vá­lasz­ta­nak ki. A hely­szín éven­te vál­to­zik; idén hos­­szú idő után új­ra Sze­ged volt. A több mint két­száz ál­la­mi gon­do­zott gyer­mek szá­má­ra gaz­da­gí­tó él­ményt nyúj­tó tá­bort jö­vő­re is meg­ren­de­zik.

Gy. Sz.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .