Plusz egy lehetőség

A rend­szer az ön­kén­tes­sé­gen és a bi­zal­mon ala­pul. A moz­ga­lom­ban részt ve­vő ada­ko­zók nem te­szik fel a kér­dést, va­jon ki dön­ti el, ki mi­nő­sül rá­szo­ru­ló­nak, aho­gyan azt sem fir­tat­ják, hon­nan tud­hat­ják, hogy az üz­let vagy a szol­gál­ta­tó nem köny­ve­li-e el sa­ját be­vé­te­le­ként a plusz egy ter­mék árát…

A prog­ram egy ná­po­lyi ká­vé­zó­ból in­dult vi­lág­hó­dí­tó út­já­ra, ahol 1900 kö­rül vált szo­kás­sá, hogy a te­he­tő­sebb ven­dé­gek ki­fi­zet­tek egy plusz­ká­vét és egy el nem fo­gyasz­tott pék­árut is – in­nen ered a moz­ga­lom nem­zet­kö­zi el­ne­ve­zé­se: Suspended Coffee, az­az „fel­füg­gesz­tett ká­vé”.


Ma­gyar­or­szá­gon egy­re szé­le­sebb kör­ben ter­jed a kez­de­mé­nye­zés: ká­vé­zó­kon és pék­sé­ge­ken túl kis­bol­tok, zöld­sé­ge­sek, hasz­nált­ru­ha-bol­tok, fod­rá­sza­tok, ját­szó­há­zak, egész­ség­ügyi in­téz­mé­nyek, mú­ze­um és szín­ház is csat­la­ko­zott már a moz­ga­lom­hoz. Ha a hely, aho­vá be­té­rünk, részt vesz a prog­ram­ban, azt egy +1 fel­ira­tú ká­vés­csé­szét áb­rá­zo­ló logó jel­zi a be­já­ra­ti aj­tón.

A moz­ga­lom lé­nye­gé­ben száj­ha­gyo­mány út­ján ter­jed. Hi­szen nem csu­pán a szol­gál­ta­tók­hoz kell el­jut­tat­ni a hírt, hogy mi­nél töb­ben csat­la­koz­za­nak a kez­de­mé­nye­zés­hez, de a kör­nye­ze­tünk­ben élő rá­szo­ru­lók­nak is ér­te­sül­ni­ük kell ar­ról, hogy hol kap­hat­nak egy ap­ró, de szá­muk­ra so­kat je­len­tő se­gít­sé­get.

To­váb­bi in­for­má­ció: facebook.com/adjegyetajandekbaÜz­le­tek és szol­gál­ta­tók az adjegyetajandekba@gmail.com cí­men csat­la­koz­hat­nak a prog­ram­hoz.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .