Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal

Lagerlöf if­jú­sá­gi re­gé­nye — mely ere­de­ti­leg föld­rajz­tan­köny­vek ké­szült, hi­szen Svéd­or­szág tá­ja­it mu­tat­ja be — 1906—1907-ben je­lent meg, s rend­kí­vü­li si­kert ara­tott, több mint negy­ven nyelv­re le­for­dí­tot­ták. A Svéd Aka­dé­mia is el­is­mer­te a szer­ző mun­kás­sá­gát: 1909-ben ő lett az el­ső No­bel-dí­jas író­nő. A ki­tün­te­tést „ma­gas­ren­dű ide­a­liz­mu­sa, élénk kép­ze­le­te és szel­le­mi ér­zé­keny­sé­ge el­is­me­ré­sé­ül” kap­ta.
A so­ro­zat öt­ven­két rész­ből áll, s nem­csak az észak-eu­ró­pai or­szág nö­vény- és ál­lat­vi­lá­gát is­mer­het­jük meg be­lő­le kö­ze­lebb­ről, ha­nem a fon­to­sabb mi­to­ló­gi­ai tör­té­ne­te­ket is. Szó­ba ke­rül pél­dá­ul a Walpurgis-éj, Vineta, az el­sül­­lyedt vá­ros, és fel­buk­kan Thor is­ten is az óri­á­sok­kal. Hogy Nils ha­za­tér-e szü­lő­fa­lu­já­ba, s meg­bo­csát-e ne­ki az őt el­va­rá­zso­ló ma­nó, ha­ma­ro­san ki­de­rül…

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .