Nagyvilág

Ke­resz­té­nyek el­ván­dor­lá­sa a Szent­föld­ről

A Kirche in Not se­gély­szer­ve­zet ar­ról szá­molt be, hogy a ke­resz­té­nyek gaz­da­sá­gi ér­te­lem­ben is szen­ved­nek a pa­lesz­tin au­to­nó­mia hi­á­nyá­tól, mi­vel a ke­res­ke­del­mi sza­bá­lyo­kat és az ára­kat az iz­ra­e­li­ek ha­tá­roz­zák meg. A fal aka­dá­lyoz­za a pa­lesz­ti­nok je­ru­zsá­le­mi mun­ka­vál­la­lá­sát, ez pe­dig nö­ve­li a mun­ka­nél­kü­li­sé­get. A vi­lá­gon élő kö­zel egy­mil­lió pa­lesz­tin húsz szá­za­lé­ka él a Szent­föl­dön, a töb­bi­ek a vi­lág­ban szét­szó­ród­va. A ná­zá­re­ti gö­rög or­to­dox lel­ki­pász­tor ér­de­kes és az­óta is vi­ta­tott mó­don ve­tet­te fel a ke­resz­té­nyek iz­ra­e­li egyen­jo­gú­sá­gá­nak kér­dé­sét. Azt kö­ve­tel­te, hogy a ke­resz­tény fi­a­ta­lok szá­má­ra is le­gyen kö­te­le­ző a ka­to­nai szol­gá­lat, je­lé­ül an­nak, hogy egyen­jo­gú­ak a töb­bi­ek­kel.

(KAP)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .