Egyiptom

A Mu­zul­mán Test­vé­ri­ség tag­jai több he­te foly­tat­tak ülő­sztráj­kot Ka­i­ró két te­rén Murszi el­nök el­tá­vo­lí­tá­sa mi­att. Mi­vel a tün­te­tők nem vol­tak haj­lan­dók el­vo­nul­ni, a kor­mány úgy dön­tött, hogy erő­szak­kal vet vé­get a meg­moz­du­lás­nak. A rend­őr­ség kö­zel száz­öt­ven em­ber ha­lá­lát ered­mé­nye­ző ak­ci­ó­ját kö­ve­tő­en az iszlamisták fel­gyúj­tot­tak há­rom kopt temp­lo­mot. Murszi hí­vei már ko­ráb­ban is in­téz­tek tá­ma­dá­so­kat a kop­tok el­len, akik tá­mo­gat­ták a volt el­nök ha­tal­mát meg­dön­tő had­se­re­get.

A Mena hír­ügy­nök­ség je­len­té­se sze­rint Murszi hí­vei két temp­lo­mot tá­mad­tak meg és gyúj­tot­tak fel al-Minya ré­gi­ó­ban, ahol je­len­tős ke­resz­tény kö­zös­ség él. A dé­lebb­re fek­vő Sohag vá­ro­sá­ban, ahol szin­tén sok ke­resz­tény la­kik, az iszlamisták Mo­lo­tov-koktélt dobtak egy temp­lom­ra.
A Maspero Youth Uni­on ne­vű kopt if­jú­sá­gi szer­ve­zet azt ál­lít­ja: a Mu­zul­mán Test­vé­ri­ség egye­ne­sen „meg­tor­ló had­já­ra­tot foly­tat a kop­tok el­len”.

La Croix

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .