Kiemelt egyetem – nemzetközi kapcsolatokkal

 

Számos esetben hangzott el az elmúlt időszakban a kérdés: van-e értelme beruháznia az államnak a felsőoktatásba a diplomások napjainkban tapasztalt mértékű elvándorlása mellett.

– A kutatókarok arra törekszenek, hogy a hallgatók és a fiatal tudósok minél inkább kötődjenek az intézményhez. Kutatómunkájukhoz biztosítják azokat a körülményeket, amelyek nemzetközi szintű, adott esetben világszínvonalú tudományos eredmények elérését teszik lehetővé. Így a kötődés az alma materhez jelentősebb, mint az egzisztenciális érdekből történő elvándorlás. A kutatóegyetem, kiemelt egyetem és kutatókar státusz tehát nem pusztán minőséget és nemzetközi elismertséget jelent, hanem hozzásegíti a tehetséges fiatalokat ahhoz, hogy Magyarországon maradjanak.

A kiemelt egyetemi státusz elnyerése érdekében az elmúlt tanévben megkötött szerződések után milyen együttműködéseket alakított ki a PPKE?

– A Semmelweis Egyetemmel megkötött együttműködés történelmi áttörést jelentett a bionika területén a magyarországi felsőoktatási kutatásban és képzésben, s azóta – egyedülálló mesterképzés indításával – még erőteljesebbé vált ez a kapcsolat.

Ezt az együttműködést erősíti – többek között – a libanoni katolikus egyetemmel kötött megállapodásunk is. Bechara Butrosz Raï maronita pátriárkát – mára bíborost – tavaly őszi magyarországi látogatása során nem pusztán díszdoktori címmel tüntette ki egyetemünk információs technológiai kara, hanem a Libanoni Kaslik Szent Lélek Egyetemmel – mérnök-informatikai területen – kibővítettük azt a korábbi együttműködést, amelynek keretében a bölcsészettudományi kar részt vesz a libanoni kulturális örökség régészeti feltárásában. Az egyetem a mérnökinformatikai doktori képzésben kiemelkedő eredményeket ért el a Közel-Keleten. A bölcsészkarunk arculatához hagyományosan hozzátartozó hebraisztikai és arabisztikai képzést továbbra is szeretnénk megtartani, elősegítve ezzel a vallásközi párbeszédet. A Libanoni Kaslik Szent Lélek Egyetem révén széles körű lehetőségeink nyílhatnak ezen a téren is.

Milyen gyakorlati eredménnyel jár az együttműködés?

– Elsősorban professzorok és hallgatók cseréjével, valamint közös kutatási programok indításával. Kölcsönösen meghirdetjük azokat a doktori, illetve kutatási témákat, amelyek nem szerepelnek a másik egyetem programjában, s együttműködünk ezek megvalósításában. Utalhatnék azonban közös pályázati projektekre is.


 

Az egyetem életében nagy jelentőségű az úgynevezett nagyszombati együttműködési megállapodás, amelyet éppen egy évvel ezelőtt, húsvétkor írtak alá.

– Az 1950-es államosítást követően a Pázmány Péter Tudományegyetemből létrejött az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Központi Hittudományi Akadémiából mint jogfolytonos intézményből alakult meg 1992-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Semmelweis Egyetem pedig a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karából jött létre, később kibővítve más karokkal.

A három egyetem Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség néven olyan együttműködést kötött, amelynek célja elsősorban a kiemelt egyetemi státuszra való alkalmasság kifejezése és fenntartása, valamint a nemzetközi kiválósági rangsorban való előrejutás. Ennek érdekében összehangoltuk doktori képzési programjainkat, és közösen keressük azokat a területeket, amelyeken intézményeink egyedülálló eredményt tudnak elérni.

Mit jelent a nemzetközi kiválóság?

– Különböző listák rangsorolják az egyetemeket, ezek közül talán legismertebb a sanghaji lista, amelyre az utóbbi időben a legtöbb hivatkozás történik mint olyanra, melyen egy nemzetközileg komoly egyetemnek előkelő helyet kell kivívnia. A magyar felsőoktatás financiális hátránnyal indul ebben a versenyben, viszont ha közösen szerepel három olyan intézmény, amelyek az általuk művelt tudományterületeken több vonatkozásban is egyedülállónak tekinthetők, s összeadják sajátosságaikat, akkor együtt könnyebben el tudják érni ezt a magas nemzetközi kiválóságot.

Az említett együttműködési szerződéseket továbbiak követték.

– Örvendetes esemény volt tavaly ősszel egy stratégiai együttműködési szerződés aláírása a Budapesti Corvinus Egyetemmel. Köztudomású, hogy Magyarországon a gazdaságtudomány oktatása és kutatása lassan alakul át. Ebben az átalakításban a PPKE-nek missziós szerep jut.

Az európai gazdaság hosszan elnyúló válsággal küzd. Mára bebizonyosodott, hogy azok a gazdasági modellek, amelyek kivezető lehetőségnek tűntek, nem nyújtanak megoldást. Ebben a helyzetben a PPKE fölajánlja nemzetközi kapcsolatrendszerét, amely a katolikus egyetemi hálózathoz tartozásából következik. Ezeken a kiemelkedő rangú egyetemeken olyan magas szintű gazdaságtudományi, valamint menedzsmentképzés folyik, amely újdonságot jelenthet a magyarországi kutatásban és oktatásban, s ezzel együtt a hazai gazdaság számára is haszonnal járhat. A Corvinus Egyetemmel emellett az informatikai és a pedagógiai képzésben megvalósuló együttműködés kialakítására is törekszünk.

A legutóbbi megállapodást a napokban, március 21-én írta alá rektor úr.

– A veszprémi székhelyű Pannon Egyetemmel kötött megállapodás középpontjában nem a közgazdasági oktatás szerepel – az említett területeken meglévő saját, illetve a korábban említett szövetségek révén ezek tudományos lehetőségeinek háttere már rendelkezésünkre áll –, annak ellenére, hogy ezen az egyetemen imponálóan kiemelkedő informatikai és gazdaságtudományi képzés folyik.

Éppen ezért ez utóbbi megállapodásban a logisztikai képzésben megvalósuló együttműködésre helyeztük a hangsúlyt. A Pannon Egyetem ezen a téren kiemelkedő tevékenységet folytat. Stratégiai együttműködésünkben így a logisztikai rendszerek optimalizálása, illetve az ehhez a területhez kapcsolódó oktatási és kutatási együttműködés szerepel, továbbá a doktori iskolák együttműködése, s ami minden együttműködés hátterében fölismerhető: a tehetségkutatás és -gondozás.

A Pannon Egyetemmel kötött megállapodás fontos részét képezi még a mérnök-informatikus szakok integrációja. Az osztatlan mérnök-informatikus szak előkészítése az akkreditációra, illetve az ahhoz szükséges feltételek megteremtése. Ez minőségi fejlesztést jelent mérnök-informatikus vonalon.

Tudom, hogy rektor úr nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra.

– Hiába építünk ki neves tudósok részvételével felsőoktatási szövetségi rendszert, ha hiányzik a következő tudósnemzedék. Ezért szükséges, hogy a fiatal kutatók otthonuknak érezzék az egyes intézményeket. A doktori képzés folyamán megkülönböztetett figyelemmel kísérjük azokat, akikre hosszú távon számít egyetemünk, annak érdekében, hogy jelenlegi vagy annál még magasabb szinten folyjék tovább az oktatás és a kutatás. Ha nem ügyelünk a tehetséggondozásra, elhalnak azok a kezdeményezések, amelyeket – jelentős erőfeszítéssel – másfél év alatt, egy nehéz időszakban kialakítottunk. Ennek a szisztematikusan megszervezett tehetséggondozásnak egyik újonnan létrehozott intézménye a Pázmány Intézet, vagyis az Alapvető Tanulmányok Multidiszciplináris Intézete. Öröm látni azoknak a doktoranduszoknak, doktorjelölteknek és posztdoktoroknak a munkáját, akik jövőjüket egyetemünkön képzelik el.

Rektor úr utalt már a nemzetközi együttműködésre.

– Két nemzetközi kapcsolatot szeretnék még kiemelni. Ezek már jelenleg is és hosszú távon még inkább hatnak a PPKE működésére. Régóta kapcsolatban állunk a Leuveni Katolikus Egyetemmel, a klasszika-filológia művelése és a jog-összehasonlítás terén is tovább erősödik együttműködésünk. Hagyományosan szoros a belga egyetem és az információs-technológiai kar viszonya, amely ezen a téren Európában a legkiválóbbak közé tartozik. A közelmúltban Roska Tamás professzor életművét éppen itt díszdoktori címmel ismerték el. E helyütt említem meg, hogy a bionikai és idegtudományi kutatás terén jelenleg kiemelkedő együttműködés formálódik két jelentős nyugat-európai klinikával.

Az egyesült államokbeli Notre-Dame Egyetemmel novemberben folytattunk eredményes tárgyalásokat. A mérnök- és mérnök-informatikus képzés terén a Notre-Dame az egyik első egyetem az Egyesült Államokban. Az együttműködési területek között azonban ezenfelül szerepel a PPKE kánonjog-történeti kutatócentruma és a Notre-Dame Egyetem középkorkutató intézete közötti együttműködés is. Ez utóbbi magyar vonatkozása, hogy rendtársam, Gábriel Asztrik premontrei szerzetes alapította az intézetet. Mivel kánonjogi oktatás nem folyik a Notre-Dame Egyetemen, a kapcsolat számukra is kifejezetten hasznos lesz. Itt kell megemlítenem a nemzetközi jog terén megvalósuló együttműködés és a közös közgazdászképzés megalapozását is.

Fontosnak és örömtelinek tartom az együttműködést a Notre-Dame Egyetem filozófiai intézetével. Ez beleilleszkedik a bölcsészet- és társadalomtudományi karunk jelenleg is zajló fejlesztési-átalakítási programjába. A változtatások hatására a BTK valóban jelentős kari és nemzetközi egyetemközi képzésekkel tud majd bővülni.

A felsoroltak jól jelzik azt a – nemzetközi szinten is elismert – minőségi fejlesztést, amely iránt a PPKE elkötelezte magát.

Rektor úr, kérem, ejtsünk még néhány szót a pedagógusképzésről, amelyre nagy hangsúlyt helyez a kormányzat, hiszen az oktatás-nevelés helyreállítása, illetve megerősítése elsőrendű társadalmi szükséglet.

– Egyetemünk két lépéssel igyekszik támogatni ezt a törekvést. Az egyik: az új felsőoktatási törvény kötelezően előírja tanárképző intézet létrehozását az olyan intézményekben, amelyek pedagógusképzést folytatnak. Egyetemünk bölcsészet- és társadalomtudományi karán belül a beolvadó, de sajátos jogutódi státuszát megőrző Vitéz János Kar mint intézet fogja ezt a funkciót ellátni. Emellett szeretnénk megtartani az esztergomi képzési helyszínt is, ahol leginkább az óvodapedagógusok és a szociálpedagógusok oktatása folyik majd a jövőben.

A másik lépés, hogy már a közeljövőben lehetőség nyílik a PPKE-n pedagógiai doktori fokozat megszerzésére. A közelmúltban tárgyalást folytattam az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektor asszonyával, hogy nemzetközi összefogás keretében – ugyancsak az európai katolikus egyetemi hálózatot fölhasználva – biztosítsuk a tanárképzés teljes spektrumát. Reményeink szerint a következő tanév második felében – a külföldi partnerintézmények és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola segítségével – megindulhat a PPKE-n a katolikus pedagógiai PhD-képzés is. Ezzel az egyetem minden szempontból teljesíti azt a missziót, amelynek vállalásával a püspöki konferencia 1992-ben megbízta.

Az egyetem lendületes fejlődését jelzi továbbá a bionikai innovációs központ létrehozása a Semmelweis Egyetemmel közösen, valamint egy bionikai ipari park kialakítása. Úgy vélem, hogy az együttműködési programok, a képzések és a nemzetközi kapcsolatok erősödésének sora, egyetemünk egyedülálló tagsága a nemzetközi kutatóegyetemi hálózatban, valamint a világ katolikus egyetemeinek, illetve Európa katolikus egyetemeinek szövetségi tagsága kellőképpen megalapozza azt a minőséget, amelynek révén a PPKE kiemelkedő helyet tud kivívni magának a hazai felsőoktatásban.

Fotó: Cser István

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .