Karácsony előtt

Ka­rá­csony­ra ké­szü­lőd­ve, a Meg­vál­tó szü­le­té­sét vár­va fel­te­he­tő­en ke­ve­sebb időt töl­tünk a te­le­ví­zió kép­er­nyő­je előtt, ám né­hány me­sét, fil­met vagy ze­nés mű­sort ér­de­mes meg­néz­ni. Az M2 is­mét mű­sor­ra tű­zi A Bib­lia gyer­me­kek­nek — Új­szö­vet­ség cí­mű rajz­film­so­ro­za­tot (szom­bat, 6.00 és 8.45), amely Jé­zus éle­tét és cso­da­té­te­le­it mu­tat­ja be. A hu­szon­négy epi­zód mind­egyi­ke a krisz­tu­si ta­ní­tás­ról szól; ar­ról, ami az egyik rész­ben el is hang­zik: „mind­ar­ra, amit tő­lem lát­tok, ti is ké­pe­sek vagy­tok, ha van hi­te­tek”, mert sem­mi sem le­he­tet­len. Mind­ezt meg­ta­pasz­tal­ják a Ment­sük meg a ka­rá­csonyt! (va­sár­nap, 17.55, M1) cí­mű film hő­sei is. Az öz­vegy édes­apa ház­ve­ze­tő­nőt ke­res két csin­ta­lan kis­fia mel­lé, ám a gye­re­kek min­den­kit „el­ül­döz­nek”. Egy nap be­csen­get hoz­zá­juk Mrs. Miracle (Doris Roberts), aki el­va­rá­zsol­ja a fi­ú­kat… Va­rázs­lat­ból nincs hi­ány a Nils Hol­gers­son cso­dá­la­tos uta­zá­sa a vad­lu­dak­kal cí­mű so­ro­zat­ban sem, amely­nek el­ső ré­szét szom­ba­ton 18 órá­tól ve­tí­ti az M2 (a má­so­dik rész va­sár­nap ugyan­eb­ben az idő­pont­ban lát­ha­tó). S ha az ün­ne­pi ké­szü­lő­dés­hez il­lő ze­né­re vá­gyunk, meg­hall­gat­hat­juk a cso­dá­la­tos han­gú éne­kes­nő, Sze­ke­res Ad­ri­enn ad­ven­ti kon­cert­jét (va­sár­nap, 23.55, M1).

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .