Ismeretlen ismerős

Kö­zös ka­land­ja­ik so­rán egy­re job­ban meg­ked­ve­lik egy­mást, s Da­ni biz­ta­tá­sá­ra a szí­nész­nő gye­re­kek­nek kezd éne­kel­ni. Sor­ra csen­dül­nek fel a Ha­lász Ju­dit-le­me­zek­ről is­me­rős dal­la­mok, a Mi­ci­mac­kó, a Sehallselát Dö­mö­tör, a Játs­­szunk együtt!, a Helikoffer és a Bol­dog szü­le­tés­na­pot. Akár­ha kon­cer­ten len­nénk. Az ap­ró­sá­gok át­szel­le­mült arc­cal, csil­lo­gó szem­mel hall­gat­ják a da­lo­kat, ne­vet­nek, tap­sol­nak, s ve­lük együtt a né­ző is el­fe­led­kez­het a hét­köz­nap­ok ne­héz­sé­ge­i­ről. A ze­ne ha­tal­ma óri­á­si. És a köl­té­sze­té is — szá­mos meg­ze­né­sí­tett vers hall­ha­tó a film­ben.
Az idén het­ven­esz­ten­dős Ha­lász Ju­dit fon­tos kül­de­tést tel­je­sít. Da­la­i­val, egész sze­mé­lyi­sé­gé­vel a lé­te­zés­hez el­en­ged­he­tet­len örö­möt, de­rűt és sze­re­te­tet su­gá­roz­za, köz­ve­tí­ti. Is­ten él­tes­se egész­ség­ben!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .