Hírek

Ki­lenc­venéves a Szo­ci­á­lis Test­vé­rek Tár­sa­sá­ga

Az ima, a tett, a szó – a Szo­ci­á­lis Test­vé­rek Tár­sa­sá­ga e há­rom, a kö­zös­ség éle­tét meg­ha­tá­ro­zó fo­ga­lom je­gyé­ben ün­nep­li a rend fenn­ál­lá­sá­nak ki­lenc­ve­ne­dik év­for­du­ló­ját má­jus 10. és 12. kö­zött. A há­rom­na­pos ju­bi­le­u­mi ren­dez­vény­so­ro­zat a bu­da­pes­ti Örök­imá­dás-temp­lom­ban kez­dő­dik, ahol Bol­dog Salkaházi Sá­ra szo­ci­á­lis test­vér (képünkön) köz­ben­já­rá­sát ké­rő ima­estet tar­ta­nak. 18 órá­tól Mo­hos Gá­bor, a Ma­gyar Ka­to­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia tit­ká­ra mu­tat be szent­mi­sét. Más­nap, Salkaházi Sá­ra li­tur­gi­kus em­lék­nap­ján a szo­ci­á­lis test­vé­ri ka­riz­má­val, a kö­zös­ség éle­té­vel is­mer­ked­het­nek meg az ün­nep­ség ven­dé­gei a test­vé­rek és a kül­tag­ok sok­fé­le szol­gá­la­tá­nak be­mu­ta­tá­sán ke­resz­tül. Az új­pa­lo­tai Bol­dog Sal­ka­há­zi Sá­ra-temp­lom­ban és plé­bá­ni­án 14.30-kor kez­dő­dő prog­ram­ra min­den kor­osz­tályt sze­re­tet­tel vár­nak – a lel­ki műhe­lyek mel­lett lesz töb­bek kö­zött kéz­műves­ke­dés, lány­sá­tor ser­dü­lők­nek, több meg­hall­gat­lak pont és könyv­sa­rok is. A na­pot 18 óra­kor há­la­adó szent­mi­se zár­ja, ame­lyet Er­dő Pé­ter bí­bo­ros, prí­más, ér­sek mu­tat be. Má­jus 12-én, a tár­sa­ság meg­ala­ku­lá­sá­nak év­for­du­ló­ján 11 órá­tól az Urá­nia Nem­ze­ti Film­szín­ház­ban mu­tat­ják be a Meg­szen­te­lő Sze­re­tet kül­de­té­sé­ben cí­mű fil­met a Szo­ci­á­lis Test­vé­rek Tár­sa­sá­gá­ról. (S. Á.)


A pes­ti Jé­zus Szí­ve-temp­lom szü­le­tés­nap­ja

A je­zsu­i­ták pes­ti egy­ház­köz­sé­ge áp­ri­lis 27-én, szom­ba­ton 15 órá­tól vál­to­za­tos prog­ram­mal ün­nep­li a temp­lom száz­ne­gye­dik szü­le­tés­nap­ját. A Ka­lá­ka együt­tes műso­ra 15 óra­kor kez­dő­dik a temp­lom­kert­ben, ezt kö­ve­ti Le­ven­te Pé­ter Ki ko­pog? cí­mű „ka­ca­gó kon­cert­je” 16.30-tól. 18 óra­kor szent­mi­se lesz, utá­na pe­dig az an­gol kö­zös­ség ad kon­cer­tet a temp­lom­ban. 19.15-től a Hencida tánc­együt­tes tánc­há­zá­ra vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket a Lő­rinc pap té­ren. (BÁ)

Vi­zi­tá­ció An­gyal­föl­dön

A budapest-angyalföldi Szent Lász­ló-plé­bá­ni­án áp­ri­lis 12. és 14. kö­zött fő­pász­to­ri vi­zi­tá­ci­ót tar­tott Er­dő Pé­ter bí­bo­ros, prí­más, esz­ter­gom–budapesti ér­sek. Aho­gyan ar­ról Haj­nal Ró­bert plé­bá­nos be­szá­molt, az el­ső két na­pon hi­va­ta­los meg­be­szé­lé­sek zaj­lot­tak, va­sár­nap pe­dig a bí­bo­ros a bér­má­lás szent­sé­gé­ben ré­sze­sí­tet­te az egy­ház­kö­zös­ség fi­a­tal­ja­it.

(Jö­vő he­ti szá­munk Or­szág­já­ró ro­va­tá­ban ri­por­tot ol­vas­hat­nak az an­gyal­föl­di Szent Lász­ló-plé­bá­nia éle­té­ről.)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .