Hatvan éve ítélték el

A Népbíróság a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekményben, hazaárulásban, kémkedésben és valutaüzérkedésben találta bűnösnek a főpapot, akinek évtizedekig a nevét sem volt ajánlatos kiejteni Magyarországon. – 1990. május 18-án aztán az akkori igazságügy-miniszter levélben tájékoztatta az egykori elítélt hivatali utódját, hogy a Népbíróság 1949-ben hozott ítéletét – az 1990. évi XXVI. törvény alapján – semmisnek kell tekinteni. A jogtiprás negyvenegy év után orvosoltatott ugyan, de ami történt, megtörtént.

Pontos forgatókönyv szerint történt minden. Ma már tudjuk a Majd halálra ítélve című dokumentumkötetből, hogy Rákosi Mátyás cédulákra firkált utasításai alapján már Mindszenty bíboros 1948. december 26-án történt letartóztatása előtt elkészült a kihallgatási terv. December 29-én a kommunista párt (MDP) központi vezetőségének titkársága ugyancsak Rákosi vezetésével azt is elrendezte, hogy „vidéki nagyüzemekből és a parasztság képviselőiből f. hó 30-án delegációk jelenjenek meg Dobi miniszterelnöknél. A munkások és parasztok nevében egy-egy küldött beszéljen 3-4 percet. Dobi miniszterelnök válasza 6 percnél hosszabb ne legyen. (…) Kádár elvtárs a minisztertanácson ismertesse a Mindszenty-ügyet. Gondoskodni kell az anyag gyors nyilvánosságra hozataláról.” Közben brutális verésekkel és kínzó fárasztással folyt a kommunista hatalom propagandája számára fontos vallatási jegyzőkönyvek felvétele az Andrássy út 60.-ban.

A Kádár János belügyminiszter által december 27-én kiadott közlemény így foglalta össze a hercegprímás ellen emelt vádakat: „Mindszenty esztergomi érseket a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, hazaárulás, kémkedés és valutaüzérkedés gyanúja miatt a rendőrhatóság őrizetbe vette.” A budapesti amerikai követ december 30-i jelentése szerint „Mindszenty letartóztatását Moszkva tervelte ki és diktálta. Az oroszok célja az volt, hogy kikényszerítsék a vallással való általános leszámolást.” Rákosiék persze élénken figyelték kezdettől a hazai és külföldi visszhangokat egyaránt. A kommunista párt vezető testülete már január 19-én kitűzte, hogy „a Mindszenty-ügy tárgyalása február 3-án kezdődjön, és 3 nap alatt fejeződjön be”. Ugyanez a testület döntött február 3-án arról, hogy „f. hó 8-án hozzanak ítéletet a Mindszenty-ügyben”.

A vádak, a per egész lefolyása szinte előkészítette a legsúlyosabb, a halálos ítéletet. A bíborossal is igyekeztek elhitetni, hogy ez várhat rá. Az „ítélet” azonban életfogytiglani fegyház lett, mert Rákosi politikai meggondolásokból gondoskodott róla, hogy Olti Vilmos bírónak tudomására hozza ezt a cinikus mondatot: „A pártnak nem lenne ellenére, ha nem ítélnék halálra Mindszentyt.” Rákosiékat a szabad világban tapasztalható tiltakozó hullám fékezhette valamelyest. XII. Piusz pápa 1949. január 2-án kelt hosszú és drámai levele a magyar főpásztorokon keresztül a katolikus hívekhez így kezdődött: „Mindszenty József bíboros, esztergomi érseknek vakmerő elfogatása és érseki székéből való eltávolítása mély fájdalommal sújtott Bennünket, mert ennek az érdemekben annyira gazdag egyházfőnek személyével kapcsolatban a vallás iránti köteles tiszteletnek és magának az emberi méltóságnak súlyos megsértését látjuk. (…) Jól tudjuk, milyen nehéz vihar szakadt rátok és a gondjaitokra bízott nyájra, de ismerjük apostoli buzgóságtokat is, szilárd és sok próbát kiállt lelkipásztori bölcsességteket és a szándékban, tanácsban és tettekben való rendíthetetlen egységteket. (…) Különösképpen pedig azt óhajtjuk, hogy imádkozzatok az isteni Megváltóhoz és az ő legszentebb Édesanyjához, Magyarország Nagyasszonyához, azokért is, akik üldöznek titeket, együttesen és szakadatlanul kérjetek világosságot a tévedéstől elhomályosult elmék számára, s egységet és összetartást azok számára, akiket a gyűlölet és harag elválasztott tőlünk, hogy így az isteni kegyelem segítségével a ti szeretett hazátok számára jobb és békésebb idők jöjjenek.”

A Mindszenty-per és az ítélet az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlését is foglalkoztatta. Az egész világközvéleményt képviselő testület a magyar egyházfő elleni ítéletet nemzetközi sérelemnek minősítette. Könyvtárnyi kötet jelent meg világszerte a magyar bíborosról. Igen sokáig az átlag nyugati polgárnak Magyarország neve hallatán – ha más nem is – Bartók és Mindszenty neve jutott eszébe. Ő maga 1948 novemberében így látta helyzetét, sorsát: „Nyugodtan nézem a mesterségesen felkorbácsolt hullámokat. Azon a helyen, ahol nem pártok, de az Apostoli Szentszék kegyéből és bizalmából őrt állok, a tajtékzó hullámok nem szokatlanok. A történelem változatos. Két elődöm a harctéren esett el. Kettőt összes javaitól konfiskálással megfosztottak. Vitéz Jánost fogságba vetették. Martinuzzi a hatalmasoktól felfogadott orgyilkosok kezétől esett el. Pázmányt, a legnagyobbat száműzték. Károly Ambrus a betegek látogatása közepette a valóban pusztító ragály áldozata lett. Elődeim közül senki sem állott ennyire eszközök híjával, mint én. Annyi célzatosan szőtt, százszor megcáfolt, de konokul tovább hirdetett valótlanság nem tajtékzott mind a hetvennyolc elődöm körül, mint körülöttem. (…) Imádkozom az igazság és szeretet világáért. Azokért is, akik Mesterem szava szerint nem tudják, mit cselekszenek.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .