Győzhetetlen remény

2006-ban ren­de­zett há­bo­rús film­pá­ro­sá­nak me­rész alap­öt­le­te, hogy a II. vi­lág­há­bo­rú ugyan­azon csa­tá­ját a két el­len­fél szem­szö­gé­ből egy­aránt be­mu­tat­ja. Ivo Dzsi­ma, ez a csen­des-óce­á­ni szi­get öl­dök­lő küz­de­lem hely­szí­né­vé lesz az ame­ri­ka­i­ak és a ja­pá­nok kö­zött, ho­lott sem­mi más nincs ott, mint kő, ho­mok és né­hány bo­kor. A di­cső­ség zász­la­ja há­rom kis­ka­to­na bo­lyon­gá­sát me­sé­li el ön­nön na­iv el­vá­rá­sa­ik, há­bo­rús ret­te­ne­tük és ma­ró szé­gye­nük kö­zött, hi­szen a szen­zá­ció­haj­hász mé­dia ér­dem­te­le­nül ün­nep­li őket hő­sök­ként, hogy „az em­be­rek­nek hi­tet ad­va” mi­nél több pénzt gyűjt­sön fegy­ver­ke­zés­re. Tör­té­ne­tük ke­se­rű ta­nú­bi­zony­ság a ré­gi igaz­ság mel­lett: az ele­gán­san „meg­csi­nált” szto­rik saj­nos nem stim­mel­nek. Még mé­lyebb­re visz a Le­ve­lek Ivo Dzsimáról, mely az ost­ro­mot ja­pán szem­szög­ből mu­tat­ja be: itt az ame­ri­kai az arc­ta­lan el­len­ség, ám ugyan­úgy reccsen a csont, fröc­­csen a vér. A nyu­ga­ton ta­nult tá­bor­no­kot tiszt­tár­sai gya­na­kod­va fo­gad­ják, ő azon­ban tud­ja, hogy a há­bo­rú meg­nyer­he­tet­len, s ezért men­te­ni pró­bál­ja em­be­re­it — az ér­tel­met­len mé­szár­lás­tól és a „ja­pán hő­si be­csü­let” ál­tal dik­tált ri­tu­á­lis ön­gyil­kos­ság­ok­tól egy­aránt. Eastwood ki­vá­ló ér­zék­kel ár­nyal­ja fi­gu­rá­it, nem ítél­ke­zik fe­let­tük, ám el­éri, hogy de­he­ro­i­zált fő­sze­rep­lő­it még­is szí­vünk­be zár­juk: a resz­ke­tő ame­ri­kai kis­ka­to­ná­kat épp­úgy, mint a mind­vé­gig ren­dít­he­tet­len ja­pán tá­bor­no­kot.
Clint Eastwood, aki meg­an­­nyi film­jé­ben életmeg­ha­tá­ro­zó tra­u­ma­ként utal a vá­lo­ga­tott bor­zal­mak­ra, most meg­mu­tat­ja a há­bo­rú pok­lát. A so­ha el nem kül­dött front­le­ve­lek és a zász­lófel­ál­lí­tás­ról ké­szült, meg­fa­kult fo­tó mö­gött sze­mé­lyes sor­sok re­mé­nye ku­po­rog. A re­mé­nyé, hogy va­la­ki a há­bo­rú pok­lán túl is vár­ja őket.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .