Gyilkos fiatalok

Shawn Ku A mi drá­ga kis­fi­unk (fent) és Lynne Ramsay Be­szél­nünk kell Kevinről (lent) cí­mű film­jei ugyan­azt a kér­dést fe­sze­ge­tik: va­jon mi vesz rá egy lát­szó­lag ren­de­zett kö­rül­mé­nyek kö­zött élő fi­a­talt ar­ra, hogy gyil­kol­jon.
Ku 2010-ben ké­szült film­jé­nek sze­rep­lői — a szü­lők — utó­lag pró­bál­ják meg­ér­te­ni, hogy fi­uk mi­ért vég­zett év­fo­lyam­tár­sa­i­val és az­tán ma­gá­val is az egye­te­men. Na­gyobb hang­súlyt kap a két em­ber egy­más kö­zöt­ti kap­cso­la­ta és az is, hogy mi­ként le­het foly­tat­ni ilyen lel­ki te­her­rel az éle­tet.
Ramsay 2011-es al­ko­tá­sa ös­­sze­tet­tebb és ti­tok­za­to­sabb. Már Kevin kis­gyer­mek­ko­rá­tól ta­núi le­he­tünk a fo­lya­mat­nak, ami vé­gül odá­ig ve­zet, hogy ap­ját, test­vé­re­it és osz­tály­tár­sa­it is meg­öl­je. Itt az anya (Til­da Swinton) szem­üve­gén ke­resz­tül lá­tunk min­dent, ezért ke­rül a kö­zép­pont­ba az ő és a fiú kap­cso­la­ta.
Ku úgy gon­dol­ja, hogy nem kell ah­hoz sem­mi kü­lön­le­ges, hogy va­la­ki ször­nyű­sé­get kö­ves­sen el. Át­la­gos prob­lé­mák, át­la­gos gye­rek és át­la­gos vi­szo­nyok is ideve­zet­het­nek. Az ő film­jé­nek kulcs­sza­va a fe­le­lős­ség, az eset­le­ges meg­ol­dás a még na­gyobb fi­gye­lem le­het.
Ramsay sze­rint vi­szont egy ilyen tett mö­gött a — nem val­lá­si ér­te­lem­ben vett — go­nosz mun­kál. Kevin már ki­csi ko­rá­tól tu­da­to­san bos­­szant­ja any­ját és ve­ze­ti fél­re ap­ját. Az ok nem kí­vül, ha­nem be­lül van. Kulcs­sza­va az ir­ra­ci­o­na­li­tás, meg­ol­dás pe­dig nincs. Csak egy va­la­mi ma­rad: az anyai ér­zés, de az is csak nyo­mok­ban.
Bár mind a két ren­de­ző ér­tet­le­nül áll a tra­gé­di­ák előtt, az­zal, hogy be­mu­tat­ják az ese­mé­nyek egy le­het­sé­ges vál­to­za­tát, egy­ben fel is szó­lí­ta­nak: ke­res­sük to­vább az oko­kat.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .