Gyorsételek – másképp

Ma­rad te­hát a fő­zés. So­ka­kat azon­ban el­ijeszt a kony­há­ból a gon­do­lat, hogy egy vé­gig­dol­go­zott nap után még egy vagy más­fél órát ro­bo­tol­jon a va­cso­ra mi­att. A vi­lág ta­lán leg­hí­re­sebb té­vés sza­ká­csa, Jamie Oliver meg­ol­dást kí­nál e prob­lé­má­ra: leg­újabb fő­zős so­ro­za­tá­ban (Jamie 15 per­ces ka­jái, ame­lyet ná­lunk a Tv Pap­ri­ka tű­zött mű­so­rá­ra) ne­gyed­óra alatt el­ké­szít­he­tő éte­le­ket mu­tat be. Az em­ber még el is hi­szi, hogy ezek a fo­gá­sok ös­­sze­dob­ha­tók en­­nyi idő fel­hasz­ná­lá­sá­val — klas­­szi­kus vagy ép­pen eg­zo­ti­kus éte­lek vég­le­te­kig le­egy­sze­rű­sí­tett vál­to­za­ta­it al­kot­ja meg, és nem pró­bál­ja meg­győz­ni a né­zőt, hogy a kony­há­ban a tö­ké­le­tes­ség­re kell tö­re­ked­ni. Ha ki­folyt a sajt, vagy ki­csit több fok­hagy­ma ke­rült a sa­lá­ta­ön­tet­be, an­­nyi baj le­gyen — leg­alább fi­no­mabb lett a va­cso­ra…
Jamie az­zal is el­káp­ráz­tat ben­nün­ket, hogy a ti­zen­öt perc­ben még ar­ra is ma­rad ide­je, hogy kony­hai prak­ti­ká­kat mu­tas­son: ho­gyan sze­le­tel­jünk hagy­mát szak­sze­rű­en, vagy ho­gyan ké­szít­sünk íze­sí­tett ece­tet. Iga­zán le­nyű­gö­ző. Ám a gond ott kez­dő­dik, hogy egy hét­köz­na­pi há­zi­as­­szony­nak,
-férfinak mes­­sze nin­csen olyan jól fel­sze­relt kony­há­ja, mint a stú­dió, ahol Jamie al­kot. És per­sze an­­nyi ta­pasz­ta­la­ta sincs — egy át­la­gos em­ber­nek csak a zöld­sé­gek fel­sze­le­te­lé­se tar­ta­na ne­gyed­órá­ig. És ak­kor még nem is szól­tunk ar­ról, hogy a va­cso­ra­ké­szí­tés szer­ves ré­sze a be­vá­sár­lás, il­let­ve a mo­so­ga­tás is. Ez­zel pe­dig vég­leg túl­lép­jük az idő­ke­re­tet. Be kell lát­nunk, Jamie ti­zen­öt per­ces ka­jái öt­let­nek jók ugyan, de a gya­kor­lat­ban ki­vi­te­lez­he­tet­le­nek. Ugyan­ak­kor: öt­let­nek tény­leg jók — ha a va­ló­ság­ban har­minc, negy­ven perc alatt meg­va­gyunk ve­lük, már­is so­kat se­gí­tet­tek ab­ban, hogy es­tén­ként még el­fo­gad­ha­tó idő- és energiabefektetéssel az ebéd­lő­asz­tal­ra va­rá­zsol­junk va­la­mi nor­má­lis ételt.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .