Gladiátor

A tör­té­net Krisz­tus után 180-ban kez­dő­dik — a Ró­mai Bi­ro­da­lom fény­ko­rát éli —, ami­kor Marcus Aurelius (Richard Harris) utol­só hó­dí­tó had­já­ra­ta so­rán a ró­ma­i­ak Maximus (Russell Crowe) ve­ze­té­sé­vel meg­nye­rik a vég­ső csa­tát a bar­bár ger­má­nok­kal szem­ben. A hos­­szú, ki­me­rí­tő há­bo­rús­ko­dás vé­gén a had­ve­zér egyet­len vá­gya, hogy ha­za­tér­jen csa­lád­já­hoz, ám az idős csá­szár sze­ret­né, ha ő len­ne Ró­ma új kor­mány­zó­ja. Maximus ne­héz dön­tés előtt áll, hi­szen ap­ja­ként tisz­te­li az öreg ural­ko­dót, de mi­e­lőtt ha­tá­roz­ni tud­na, a csá­szár hir­te­len meg­hal, és fia, Commodus (Joaquin Phoenix) ke­rül ha­ta­lom­ra, aki­nek az el­ső gon­do­la­ta, hogy meg­öle­ti ve­tély­tár­sát. Az egy­ko­ri had­ve­zér­nek si­ke­rül el­me­ne­kül­nie egy tá­vo­li pro­vin­ci­á­ba, de cél­ja, hogy vis­­sza­tér Ró­má­ba, és meg­bos­­szul­ja azt, amit a fi­a­tal csá­szár sze­ret­te­i­vel tett.
Ridley Scott film­je há­rom­órás káp­rá­za­tos idő­uta­zás­ra in­vi­tál min­ket, és több­szö­ri új­ra­né­zés után is tar­to­gat fel­fe­dez­ni va­ló je­le­ne­te­ket, dal­la­mo­kat, ér­zel­me­ket.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .