Ahol a grizzlyk élnek

A grizzly szá­mos re­gény­ben ját­szik fő­sze­re­pet, s a for­ga­tó­könyv­írók is na­gyon ked­ve­lik. A Stewart Raffill ren­dez­te film­ben az idős Harry Bankston (Richard Harris) két uno­ká­já­val a he­gyek­be, Grizzly Fallsba ki­rán­dul. Egy es­te a tá­bor­tűz mel­lett kü­lö­nös tör­té­ne­tet me­sél a fi­úk­nak. Gye­rek­ko­rá­ban ap­ja a ba­rá­ta­i­val fel­járt a he­gyek­be med­vé­re va­dász­ni, s egy al­ka­lom­mal a kis Harry (Daniel Clark) is a tár­sa­ság­gal tar­tott, ám va­la­hogy el­sza­kadt tő­lük. Egy­szer csak egye­dül ta­lál­ta ma­gát a va­don­ban, szem­ben egy ha­tal­mas grizzlyvel. A med­ve azon­ban nem tá­mad­ta meg a fi­út. Ket­te­jük ka­land­ja­it ér­de­mes a ki­sebb gye­re­kek­kel együtt néz­ni, hi­szen ijesz­tő és fé­lel­mes je­le­ne­tek­ből nincs hi­ány. Ám az em­ber és ál­lat kö­zöt­ti fur­csa-szép ba­rát­ság­nak kö­szön­he­tő­en szá­mos szív­me­len­ge­tő, oly­kor lé­leg­zet­el­ál­lí­tó pil­la­nat­ban is ré­szünk lesz.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .