A bombák földjén

William James őr­mes­ter (Jeremy Renner) tűz­sze­rész­ként bom­bá­kat ha­tás­ta­la­nít. És amint a hír­adás­ok­ból tud­juk, a kö­zel­-ke­le­ti had­vi­se­lés egyik hatásos mód­ja a rob­ban­tá­sos me­rény­let. Va­gyis nap mint nap kint kell len­nie két­fős kí­sé­re­té­vel a te­re­pen. ő pe­dig ne­héz vé­dő­ru­há­já­ban szor­gal­ma­san vag­dos­sa a ve­ze­té­ke­ket, sze­di ki a gyúj­tó­szer­ke­ze­te­ket az öt­ven­fo­kos hő­ség­ben.
Bár — hi­szen ka­to­nák­ról van szó — nem le­he­tünk ta­núi ki­fi­no­mult lé­lek­elem­ző pár­be­szé­dek­nek, Bill vi­sel­ke­dé­sé­ből lát­hat­juk, hogy az ő szá­má­ra va­la­mi mást je­lent a harc­tér, mint tár­sa­i­nak. Ne­ki a koc­ká­zat­ra úgy van szük­sé­ge, mint egy fa­lat ke­nyér­re. Ha nincs meg a na­pi adrenalinadagja, ak­kor úgy megy utá­na, aho­gyan más, „bé­kés” he­lye­ken dro­go­sok szok­tak ku­tat­ni a szer után.
A film leg­be­szé­de­sebb je­le­ne­te még­sem a csa­ta­té­ren zaj­lik, ha­nem egy szu­per­mar­ket­ben, ahol Bill ta­nács­ta­la­nul bá­mul­ja a ga­bo­na­pe­hely-vá­lasz­té­kot. Szin­te hall­juk a gon­do­la­ta­it: ez itt a ká­osz, a rend „oda­át” van.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .