A siker és az ára

Ez az, ami­nek vé­get kell vet­ni, és ezért az a leg­fon­to­sabb, hogy a fi­a­ta­lok szem­lé­le­te vál­toz­zon, kö­zös­sé­gib­bé vál­jon, hogy rá­juk hat­ni le­hes­sen. Ez ak­kor le­het­sé­ges, ha meg­vál­toz­nak a si­ker­re vo­nat­ko­zó szte­re­o­tí­pi­á­ik. A ke­resz­tény­ség­nek meg­van az a nagy elő­nye, hogy nem­csak szá­mol a szen­ve­dés­sel, ha­nem új­ra meg új­ra fi­gyel­mez­tet: ti­tok­za­tos mó­don még ma­ga az Is­ten is szen­ve­dett és szen­ved, a fáj­da­lom nem va­la­mi fel­tét­le­nül el­ke­rü­len­dő, el­uta­sí­tan­dó az éle­tünk­ben, ha­nem — bár­mi­lyen kü­lö­nös is — el­ide­ge­nít­he­tet­le­nül hoz­zá tar­to­zik, sőt üd­vös.
A si­ker meg­íté­lé­se kor­ról kor­ra vál­to­zik, ma is vál­to­zó­ban van. A mai té­vés di­va­tok ko­rá­ban pél­dá­ul már a nyolc­va­na­dik évét e hé­ten be­töl­tő Vitray Ta­más is csak­nem ért­he­tet­len je­len­ség­nek tű­nik, no­ha év­ti­ze­de­ken át a leg­si­ke­re­sebb ma­gyar té­vés volt. Mi volt a tit­ka? Az egyik leg­fon­to­sabb egész biz­to­san az, hogy tu­dott iga­zán fi­gyel­ni az in­ter­jú­ala­nya­i­ra, hogy tü­rel­me­sen kér­dez­get­te őket, és nem elé­ge­dett meg a fel­szí­nes lát­sza­tok­kal. Az M2 kedd­től pén­te­kig, 20.35-től az ő ré­gi mű­so­ra­i­ból mu­tat be vá­lo­ga­tást. Nagy vál­to­zás si­ker­ügy­ben az is, hogy míg ko­ráb­ban a ke­mény, so­sem rez­dü­lő fér­fi­a­ké volt a film­vá­szon, ma­nap­ság egy­re több tér jut az ér­zé­ke­nyebb, bo­nyo­lult hő­sök­nek, a meg­ver­tek­nek, csüg­ged­tek­nek, utat vesz­tet­tek­nek. Ami­lyen az ez­út­tal bril­lí­ro­zó Mickey Rourke A pank­rá­tor­ban (kedd, 23.40, Film+). Nem le­het vé­let­len az sem, hogy a ma­gyar szó­ra­koz­ta­tó film leg­na­gyobb sztár­jai több mint tíz éve a leg­kép­te­le­nebb bal­fé­kek, az Üveg­tig­ris (csü­tör­tök, 21.20, Tv2) dí­szes kom­pá­ni­á­ja. Mert igaz ugyan, hogy si­ker­re szü­let­tünk, de már nem hi­szünk a fé­nyes ha­zug­sá­gok­nak.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .