A remény rabjai

Ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dol­ják Andy Dufresne-t (Tim Robbins), a halk sza­vú ban­kárt. Min­den kö­rül­mény el­le­ne vall, el is íté­lik év­ti­ze­dek­re, s ha­ma­ro­san egy bör­tön ke­gyet­len uni­ver­zu­má­nak boly­gó­ja lesz. Re­mény­te­le­nül. Bár ő nem az a faj­ta em­ber. Ér­tel­met ke­res a ki­lá­tás­ta­lan, em­ber alat­ti min­den­na­pok­ban, és ret­te­ne­tes meg­pró­bál­ta­tá­sok után, né­mi le­le­mén­­nyel fo­gást ta­lál a fog­ház rend­sze­rén, s így él­he­tő he­lyet ala­kít ki ma­gá­nak a rá­csok ár­nyé­ká­ban. Ba­rát­ra lel Red Redding (Morgan Freeman) sze­mé­lyé­ben, és mun­ká­ja nyo­mán idő­vel hu­má­nus vo­ná­sok is meg­je­len­nek a fegy­in­té­zet vas­kos fa­lai közt él­ve ha­ló­dó fér­fi­ak vi­lá­gá­ban. Jól­le­het ez ak­kor is a re­mény­te­len­ség ho­na, hi­szen év­ti­ze­dek tel­té­vel még a jó ma­ga­vi­se­let­nek kö­szön­he­tő sza­ba­don bo­csá­tás is fel­ér egy ha­lá­los íté­let­tel az in­téz­mény­füg­gő­vé lett ra­bok szá­má­ra. De Andynek er­ről is mint­ha más vol­na a vé­le­mé­nye. S mi­vel oly­kor nem min­den az, ami­nek lát­szik, még az is le­het, hogy iga­za van.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .