A pék

A Shakes­peare­-idé­ze­tek­kel és film­tör­té­ne­ti át­hal­lá­sok­kal szí­ne­sí­tett film ki­kap­cso­ló­dást nyúj­tó, iga­zi fel­nőtt me­se. Fő­hő­sünk, Milo (Da­mi­an Lewis, az író-ren­de­ző Ga­reth Lewis báty­ja) új éle­tet sze­ret­ne kez­de­ni. Azon­ban az ő szak­má­já­ban – lé­vén bér­gyil­kos – ez nem olyan egy­sze­rű. Idős men­to­ra se­gít­sé­gé­vel el­rej­tő­zik egy wa­le­si fa­lucs­ká­ban, ahol az új pék­nek ad­ja ki ma­gát. Mon­da­ni sem kell, süt­ni nem­igen tud, a he­lyi­ek azon­ban el­né­zik ne­ki az ehe­tet­len sü­te­mé­nye­ket, hi­szen elég ha­mar rá­jön­nek a tit­ká­ra. Milónak, mi­vel ha­lá­lo­san ko­mo­lyan gon­dol­ja a be­il­lesz­ke­dést, ez fel sem tű­nik, aho­gyan az sem, hogy va­ló­já­ban nem tor­ták­ra kap meg­bí­zá­so­kat a he­lyi­ek­től. Vé­gül azon­ban ki­de­rül, még­is­csak le­het­sé­ges új éle­tet kez­de­ni, ha az em­ber mel­lett áll­nak a ba­rá­tai.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .