Vatikán

Pa­ro­lin ér­sek vi­szony­lag fi­a­tal ko­ra el­le­né­re a leg­ki­vá­lóbb szent­szé­ki dip­lo­ma­ták kö­zé tar­to­zik. 2002 és 2009 kö­zött a Va­ti­kán „kül­ügy­mi­nisz­ter-he­lyet­te­se”, va­gyis az ál­la­mok­kal fenn­tar­tott kap­cso­la­tok he­lyet­tes tit­ká­ra volt. ő ve­zet­te a meg­be­szé­lé­se­ket Iz­ra­el­lel és Vi­et­nam­mal, to­váb­bá Pe­king­ben is tár­gyalt. Olasz anya­nyel­vén kí­vül an­go­lul, fran­ci­á­ul és spa­nyo­lul is be­szél.


Az új ál­lam­tit­kár 1955. január 17-én szü­le­tett az észak-olasz­or­szá­gi Vicenza tar­to­mány Schia­von te­le­pü­lé­sén. Pap­pá szen­te­lé­se után 1980-tól a Vicenzai egy­ház­me­gye lel­ki­pász­to­ra­ként dol­go­zott, 1984-től a ró­mai dip­lo­ma­ta­kép­ző aka­dé­mi­án ta­nult, köz­ben egy­ház­jog­ból dok­to­rált, 1986-ban pe­dig a szent­szé­ki dip­lo­má­cia szol­gá­la­tá­ba lé­pett. Elő­ször Ni­gé­ri­á­ban, majd Me­xi­kó­ban szol­gált. 2009 au­gusz­tu­sá­tól mű­kö­dött ve­ne­zu­e­lai nun­ci­us­ként.

Pa­ro­lin ér­sek ki­ne­ve­zé­se­kor meg­kö­szön­te a pá­pa bi­zal­mát. Tel­jes lo­ja­li­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta a szent­atyát, és ígé­re­tet tett ar­ra, hogy el­kö­te­le­zet­ten szol­gál­ja majd az egy­há­zat és az em­be­ri­ség bé­ké­jé­nek ügyét.

A pá­pa au­gusz­tus 31-én fon­tos ku­ri­á­lis tiszt­vi­se­lő­ket is meg­erő­sí­tett hi­va­ta­luk­ban. Georg Gänswein ér­sek, XVI. Be­ne­dek sze­mé­lyi tit­ká­ra to­vább­ra is a Pá­pai Ház pre­fek­tu­sa ma­rad. A Va­ti­kán „bel­ügy­mi­nisz­te­re” ezen­túl is Giovanni Angelo Becciu lesz, és a „kül­ügy­mi­nisz­te­ri” posz­tot vál­to­zat­la­nul Dominique Mamberti töl­ti be.

(KAP)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .