Újítsuk meg Krisztushoz való ragaszkodásunkat!

Fotó: Lambert Attila

 

A szertartás fél órával a bazilikában bemutatott szentmise előtt vette kezdetét: Udvardy György az érseki palota kápolnájában a pápát képviselő Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa előtt – a hagyományoknak megfelelően – latin nyelven letette a hitvallást, majd esküvel nyilvánította ki hűségét a Katolikus Egyház és az Apostoli Szentszék iránt, nemcsak szóban, hanem írásban is. Mindezt bárki megnézhette élőben. Az eseményeket kivetítették a bazilikában, a ferences templomban, valamint a várban is. A főegyházmegye YouTube-csatornája és a Bonum Tv nézői, illetve a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió hallgatói is részesei lehettek a szertartásnak.
Az eskütétel után a hívek imádságot mondtak az új főpásztorért. Udvardy György és kísérete ezután vonult be a székesegyházba.
A szertartáson Erdő Péter bíboros, prímás; Michael August Blume apostoli nuncius; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Márfi Gyula nyugdíjba vonuló érsek; az MKPK számos jelenlegi és volt tagja és több külhoni magyar püspök koncelebrált. Jelen volt Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Porga Gyula, Veszprém és Páva Zsolt, Pécs polgármestere, valamint számos egyházi és világi méltóság.
Miután a nuncius felolvasta az érseki kinevezési bullát, a veszprémi érseki irodaigazgatóra bízta a dokumentum őrzését.
Márfi Gyula érsek ezután átadta a pásztorbotot Michael August Blume-nak, aki a pápa nevében továbbadta az új főpásztornak. Udvardy György elfoglalta érseki székét, majd a főegyházmegye papjai, az egyházmegye területén szolgáló szerzetes papok és az állandó diakónusok egyenként elé járultak, és békeköszöntéssel, kézfogással fejezték ki iránta való engedelmességüket és tiszteletüket.
„Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk.” Az Ezekiel próféta könyvéből vett olvasmány a jó pásztor képét vetítette a hívek és az új érsek elé. A Szent Péter apostol leveléből vett szentlecke szintén arról szólt, hogyan viselje gondját nyájának az elöljáró, „nem haszonlesésből, hanem buzgóságból”, s miként engedelmeskedjenek neki az általa vezetett hívek. A Máté-evangélium részlete pedig mindenkit arra szólított, hogy az Úr szívének kedves módon, lé­nyeg­retörően imádkozzon mennyei Atyánkhoz.
Szentbeszédében Udvardy György elmondta: készségesen fogadta a Szentatya megtisztelő bizalmát és kinevezési bulláját, melyben a nagy múltú, gazdag hitélettel és kulturális hagyományokkal büszkélkedő Veszprémi Főegyházmegye élére rendelte. „Örömmel és szeretettel vagyok itt közöttetek, kedves testvérek, hogy Anyaszentegyházunk megbízásából szolgáljalak benneteket az üdvösség útján. Az Egyházam küldött, ezért a küldő szó hűségében, teremtő erejében bízva és imáitoktól támogatva bátran bízom rá magamat és most megkezdett szolgálatomat az Egyház Lelkének vezetésére” – fogalmazott a főpásztor.
Hozzátette: tudja, hogy fel­adata Jézus Krisztusnak és evangéliumának hirdetése, ezért kész betartani és betartatni minden egyházi és világi előírást, s vállalni minden fel­adatot, amely a Veszprémi Főegyházmegye vezetésével jár.
Udvardy György háláját fejezte ki azért, hogy a Pécsi Egyházmegyében szolgálhatott. Megköszönte az együttműködést a papságnak, a világi munkatársaknak, az egyházmegyei hivatal munkatársainak, a híveknek, a helyi közösségek és hivatalok vezetőinek.
„Meggyőződésem, hogy az Egyházban ismerjük fel hitelesen Jézus Krisztus tanítását, az Atyától jövő igaz tanítást. Rábízhatjuk magunkat, mert minden embert bizonyosan elvezet a teljes boldogságra, amely után mindannyiunk szíve vágyakozik. E tanítás mögött az értünk megtestesült és bennünket élete feláldozásáig szerető, engedelmes Fiú halála és föltámadása áll. A Jó Pásztor odaajándékozta az életét, mert szeretett” – fogalmazott Udvardy György.
Erre a szeretetre csak a viszontszeretet lehet a megfelelő válasz, hiszen Isten nem csak egy részt adott önmagából, hanem egész valóját. Így mi is csak teljes valónkkal követhetjük őt. Ez a döntés nem kényszer és nem korlát, hanem öröm és szabadság, mert az élet, amit Jézus mutat nekünk, az ember méltóságát teremti meg és óvja – tette hozzá.
Az Egyházban ismerhetjük meg helyesen önmagunkat, és fedezhetjük föl, mit jelent embernek lenni, és igent mondani az élet nagyszerűségére. Az Egyház védi és prófétai módon képviseli a család Istentől elgondolt tervét – hangsúlyozta. Udvardy György szólt arról is, hogy az Egyház hite kultúrát teremt, áthatja a gondolkodást, a kapcsolatokat, a mindennapi cselekedeteket, a kutatást, az oktatást, mert a teljes embert és az ember végső célját tartja szem előtt. Az új főpásztor ezzel összefüggésben a nevelésnek, az oktatásnak, az egyházi művészetnek, illetve az Egyház karitatív és szociális tevékenységének jelentőségére is felhívta a figyelmet.
„Az a meggyőződés vezet, hogy Egyházunknak van mondanivalója a mai ember életével, gondjaival és aggodalmaival kapcsolatban. Jézus Krisztusnak, aki vállalta mind­annyiunk sorsát, van üzenete a mai ember számára, és ez az üzenet nélkülözhetetlen a boldogság eléréséhez” – jelentette ki az újonnan beiktatott érsek. Azt kívánja, legyen bátorságunk ahhoz, hogy Jézus Krisztus Atyját „mi Atyánknak” szólítsuk.
Elmondása szerint Udvardy György az egyházmegye előtt álló feladatok sorában különösen fontosnak tartja „a személyes Krisztushoz való ragaszkodás” megújítását a papság, a hívek és a saját életében. Feladatként tekint a keresztségben ajándékul kapott méltóság és a keresztény identitás megerősítésére.
A szentmise legvégén ünnepi köszöntők következtek. A püspökök nevében Veres András megköszönte Márfi Gyulának az elmúlt évtizedeket, amikor közösen szolgálhatták a magyar Egyházat. Rámutatott: Márfi érsek mindig, még betegsége idején is derűs volt, s egy-egy viccel megannyiszor jó hangulatúvá tette a püspöki konferencia üléseit. Az MKPK elnöke azt kívánta Márfi Gyulának, hogy nyugdíjaséveit is Isten dicsőségére és a főegyházmegye javára tudja kamatoztatni. Ezután Udvardy Györgyhöz fordulva arról szólt, hogy sokszor egy püspöknek is hirtelen kell váltania. Azt kívánta az új főpásztornak, hogy mindig határozottsággal, derűvel és elszántsággal vezesse egyházmegyéjét, és ugyanaz az alapos körültekintés jellemezze munkáját, mint a Pécsi Egyházmegyében és a püspöki konferencia testületében végzett szolgálatát.
Szerenka Miklós érseki helynök a papság nevében szólt a 22 évi főpásztori szolgálata után nyugdíjba vonuló Márfi Gyulához. Megköszönte az Úristennek, hogy a leköszönő érseknek súlyos szívműtétje után is erőt adott küldetése teljesítéséhez. Kifejezte háláját azért is, hogy Márfi érsek mindig áldozatos szeretettel végezte hivatali teendőit. Majd köszönetet mondott Ferenc pápának azért, hogy Udvardy György személyében a főpásztori feladatok végzésében gyakorlott és méltó érseket rendelt a Veszprémi Főegyházmegye élére.
A hívek nevében Csertán György köszöntötte a főegyházmegye harmadik érsekét Veszprémben, „ahol a mondás szerint vagy fúj a szél, vagy harangoznak”. Elmondta, hogy bíznak benne, nagy elődeihez hasonlóan ő is fáradhatatlanul, állhatatosan és megalkuvást nem ismerve kormányozza majd az egyházmegyét. Isten áldását kérte ehhez, majd biztosította az új érseket a hívek mindennapi imájáról, és kérte, hogy ő is imádkozzon értük.
Márfi Gyula nyugalmazott érsek hálát adott Istennek, a Szentatyának és mindazoknak, akik 52 évi papi és 24 évi püspöki szolgálatában segítették. A Jóisten „méltatlanságom ellenére egy templomtól távol eső Zala megyei faluból hívott meg szolgálatára” mint olyat, aki a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket – fogalmazott Márfi Gyula. Megköszönte az örömöket, az elért eredményeket, de a kudarcokat és a megpróbáltatásokat, köztük életveszélyes infarktusát is.
Hálát adott a Szentatyának, amiért eleget tett a kérésének, és nem kell a számára egyre nehezebb feladatot jelentő kormányzás gondjaival küszködnie. Kifejezte köszönetét püspök és pap testvéreinek és a híveknek is, hogy elfogadták, segítették a munkáját.
Bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott szóval, cselekedettel vagy mulasztással. „Pár év óta már senkinek nem írtam karácsonyi és húsvéti jókívánságokat, és a postán érkezett ajándékokat is csak nagyon ritkán köszöntem meg. Azt azonban elmondhatom, hogy mindenkiért mondtam egy-egy fohászt, s időnként egy-egy szentmisét is bemutattam.”
Márfi Gyula végül, olykor elcsukló hangon, arra kérte a jelenlévőket: imádkozzanak az egyházmegyéért, különösen az új főpásztorért, György érsekért. „Éljen és virágozzék a Veszprémi Főegyházmegye, holnap jobban, mint ma, és holnapután még inkább!” Azt is kérte, imádkozzanak érte is, hogy a még ajándékba kapott időt Istennek tetsző módon tudja felhasználni, és földi útját befejezve eljusson majd a halálból az Úrral való boldogító találkozásra.
Utolsóként az új főpásztor szólalt meg, aki megköszönte elődjének, hogy hosszú időn át nagy szeretettel vezette az egyházmegyét. Azt kívánta Márfi Gyulának, hogy a kormányzás terhét immár letéve legyen alkalma lelkipásztorként szolgálni.
Az új főpásztor hangsúlyozta: a pap testvérekkel együttműködve akarja végezni szolgálatát, ezért az egyházmegyében szolgáló papokat meghívta szeptember 10-ére Veszprémbe, a közös munka első lépéseinek megbeszélésére. Megköszönte és kérte a szerzetesrendek szolgálatát, a hitoktatók munkáját, az érseki hivatal, a szociális és az oktatási intézmények vezetőinek és dolgozóinak támogatását és a hívek imáját.
A közjó előmozdítása érdekében együttműködési szándékáról biztosította a testvéregyházakat, a tudomány, a kultúra, a közélet, az önkormányzatok és a tájékoztatási eszközök képviselőit.
Udvardy György felhívta a figyelmet arra, hogy a Pécsi Egyházmegyének apostoli kormányzója lesz, amíg utódját ki nem nevezik és be nem iktatják. Ebben az átmeneti időben hetente Pécsre utazik majd – jelentette be.
A szertartáson a Szent Mihály-bazilika kórusa végzett zenei szolgálatot. Zsilinszky Cecília vezényelt, Kővári Péter orgonán játszott.
Érseki beiktatása után Udvardy György vendégül látta a szertartáson részt vevő méltóságokat és a meghívottakat, délután pedig a város hajléktalan lakóit várta agapéra.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .