Twist Olivér

A te­le­ví­zi­ó­ban idő­ről idő­re le­ve­tí­te­nek egy-egy Di­ckens­-re­gény­ből ké­szült fil­met. Ka­rá­csony kör­nyé­kén ál­ta­lá­ban az ár­va kis­fiú, Twist Oli­vér tör­té­ne­te ke­rül kép­er­nyő­re. Az 1843-ban meg­je­lent re­gény­ből több film­fel­dol­go­zás szü­le­tett, a leg­ko­ráb­bi Ga­ras Már­ton 1919-es né­ma­film­je. A most lát­ha­tó vál­to­zat ren­de­ző­je Roman Polanski, aki­nek ne­ve ga­ran­cia a jó mi­nő­ség­re. Oli­vér sze­re­pé­ben Barney Clark lát­ha­tó, Fagint Ben Kingsley ala­kít­ja. A ke­vés­bé is­mert ka­rak­ter­szí­né­szek is hoz­zá­já­rul­nak ah­hoz, hogy a rend­kí­vül erő­tel­jes at­mosz­fé­ra ma­gá­hoz vonz­za a né­zőt.
Dickens egy má­sik re­gé­nye, a Ka­rá­cso­nyi ének zá­ró mon­da­ta ju­tott eszem­be Twist Oli­vér há­nyat­ta­tá­sa­i­ról, amely jól il­lik az ad­ven­ti vá­ra­ko­zás­hoz is: „A Jó­is­ten ál­dá­sa le­gyen mind­nyá­jun­kon!”

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .