Teremtéspiszkálgatás

Per­sze a csen­des ha­ta­lom­át­vé­te­le­ket, a su­nyi be­fo­lyás­szer­zé­se­ket sem mond­ja be az es­ti hír­adó, e két hír még­is egy fon­tos, mély­ben zaj­ló küz­de­lem fel­szí­ni tü­ne­te. A ge­ne­ti­kai mó­do­sí­tás ipa­ro­so­dá­sát ugyan­is nem le­het an­­nyi­val el­in­téz­ni, hogy „ez a tu­do­mány fej­lő­dé­sé­nek újabb, szük­ség­sze­rű ál­lo­má­sa”, mert ko­moly ve­szé­lyek­ről van szó. Nem csu­pán eti­ka­i­ak­ról, ha­nem va­ló­di, hús­ba­vá­gó prob­lé­mák­ról: a ma­gunk és utó­da­ink élet­mi­nő­sé­gé­ről, me­lyet tel­je­sen le­rom­bol­hat kém­cső al­ján ma­ta­tó vegyészkedésünk. A gén­mó­do­sí­tott nö­vé­nyek­ből ké­szült élel­mi­sze­rek ár­tal­mat­lan­sá­gá­ról — min­den el­len­ke­ző (lob­bi)hí­resz­te­lés­sel szem­ben — ko­ránt­sem le­he­tünk meg­győ­ződ­ve. Jog­gal tart­ha­tunk to­váb­bá a gén­mó­do­sí­tott és ter­mé­sze­tes fa­jok vég­ze­tes és vis­­sza­for­dít­ha­tat­lan ke­ve­re­dé­sé­nek a Föld fló­rá­já­ban je­lent­ke­ző kö­vet­kez­mé­nye­i­től. Az em­ber gén­ma­ni­pu­lá­ci­ó­já­nak kér­dé­sét pe­dig már szó­ba sem me­rem hoz­ni. Mind­ezek fé­nyé­ben kü­lö­nös él­mény a GMO — A ge­ne­ti­kai mó­do­sí­tás a tév­hi­tek ár­nyé­ká­ban és a té­nyek tük­ré­ben cí­mű, 2009-ben ké­szült ma­gyar do­ku­men­tum­fil­met néz­ni (szer­da, 16.00, Du­na Tv), hi­szen hi­á­ba éke­sí­tik Pá­lin­kás Jó­zsef­nek, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia el­nö­ké­nek aján­ló sza­vai, bi­zony el­hang­za­nak olyan ér­vek, me­lyek­kel bíz­vást tud­nánk vi­tat­koz­ni.
Hans Jonas ta­lá­ló meg­ál­la­pí­tá­sa, hogy a rob­ba­nás­sze­rű tu­do­má­nyos-tech­ni­kai fej­lő­dés üte­me a XX. szá­zad­ra vég­leg ma­ga mö­gött hagy­ta er­köl­csi tu­da­tos­sá­gunk uni­ver­zu­mát. A lom­bik­bé­bik, atom­bom­bák és a vég­te­len fu­tó­sza­la­gok kö­zött két­ség­be­es­ve ke­res­sük azt az er­köl­csi esz­ményt, mely­hez iga­zod­hat­nánk. Mi, keresztények kap­tunk ugyan irány­tűt, de a prob­lé­ma kö­vet­ke­ze­tes, hi­tünk fé­nyé­nél va­ló vé­gig­gon­do­lá­sát így sem spó­rol­hat­juk meg.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .