Röpülj, páva!

Pe­dig de­hogy. Két mar­káns el­len­pél­dát tu­dok csak em­lí­te­ni a kö­zel­múlt­ból: az Ist­ván, a ki­rály cí­mű rock­ope­rá­nak új sze­rep­osz­tást ke­re­ső A tár­su­la­tot 2008-ból, va­la­mint a Du­na Tv Föl­szál­lott a pá­va cí­mű nép­ze­nei ve­tél­ke­dő­jét. Ér­de­kes össze­ha­son­lí­tá­sok­ra ad al­kal­mat, hogy utób­bi te­het­ség­ku­ta­tó (szom­bat, Du­na Tv, 18.35), va­la­mint az ak­tu­á­lis ke­res­ke­del­mi ver­zió (va­sár­nap, RTL Klub, 20.00) fi­ná­lé­ja egy­aránt e hét­vé­gé­re esik. A leg­fon­to­sabb ta­lán, hogy a Du­na Tv-n va­ló­ban a ze­ne a leg­fon­to­sabb. Az elő­adók lel­ke­se­dé­se, a zsű­ri okos és frap­páns ér­té­ke­lé­sei, a mű­sor per­gő tem­pó­ja mind ezt szol­gál­ja. Né­mi erőt­len­ség és gya­kor­lat­lan­ság csu­pán a(z oda­át vi­szont túl­csor­du­ló) kö­rí­tés­ben ér­he­tő tet­ten: ed­dig saj­nos rit­kán si­ke­rült iga­zi tánc­há­zas bu­li­han­gu­la­tot csem­pész­ni a stú­di­ó­ba, s a két mű­sor­ve­ze­tő sem min­dig ta­lál­ja a jó ará­nyo­kat (Novák Pé­ter rend­sze­rint ki­csit sok, Herczku Ág­nes pe­dig ke­vés). Az ér­ték­fel­mu­ta­tás­ra va­ló tö­rek­vés azon­ban át­jön a kép­er­nyőn, sze­lí­den szó­lít­gat­ja a né­zőt, s a szé­ria szom­ba­ton szép ívet raj­zol­va fe­je­zi be röp­tét.
Nagy kár, hogy a Föl­szál­lott a pá­va ko­mo­lyabb pro­mó­ció­jára nem ma­radt pénz, ám aki le­ma­radt az ed­di­gi­ek­ről, még be­pó­tol­hat­ja a dön­tő­vel, mely ta­lán nem kí­nál kö­röm­rá­gó iz­gal­ma­kat (ar­ra ott a más­nap te­tő­ző ke­res­ke­del­mi őrü­let), in­kább egy negy­ven éve lé­te­ző moz­ga­lom len­dü­let­vé­te­lé­nek fel­eme­lő ün­ne­pét. S ez nap­ja­ink te­le­ví­zi­ó­zá­sá­ban rit­ka erény.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .