Naphosszat

A film Anatolij Vasziljev és Tö­rő­csik Ma­ri kö­zös ka­pos­vá­ri mun­ká­ját, Marguerite Duras Nap­hos­­szat a fá­kon cí­mű szín­mű­vé­nek pró­bá­it rög­zí­ti. „Na­gyon ér­de­kes volt ma­ga a pró­ba­fo­lya­mat, de ki­de­rült, hogy igen mély gon­do­la­tok, in­du­la­tok van­nak a do­log mö­gött, ezért nem egy­sze­rű­en az elő­adás lét­re­jöt­tét sze­ret­tem vol­na rög­zí­te­ni, ha­nem gon­do­la­to­kat köz­ve­tí­te­ni” – val­lot­ta a film el­ké­szül­te után Kolovratnik Krisz­ti­án, aki­nek ren­de­ző­ként ez az el­ső film­je. A film mind­két fe­let meg­szó­lal­tat­va mu­tat­ja be Törőcsik Ma­ri és Anatolij Vasziljev bo­nyo­lult kap­cso­la­tát, és az orosz ren­de­ző moszk­vai mun­ka­tár­sa­i­hoz is el­lá­to­gat­va idé­zi  fel Vasziljev orosz­or­szá­gi szak­mai har­ca­it, va­la­mint fel­vil­lant­ja a ka­pos­vá­ri elő­adás pró­ba­fo­lya­ma­tá­nak szá­mos epi­zód­ját.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .