Nagyvilág

Fa­ti­mai fel­aján­lás ok­tó­ber­ben

Fe­renc pá­pa ok­tó­ber 13-án Ró­má­ban fel­ajánl­ja a vi­lá­got a Fatimai Szűz­nek, aki­nek kegy­szob­rát eb­ből az al­ka­lom­ból Ró­má­ba szál­lít­ják. Mint is­me­re­tes, a szent­atya két hó­nap­pal meg­vá­lasz­tá­sa után, má­jus 13-án ar­ra kér­te José da Cruz Policarpo por­tu­gál bí­bo­rost, hogy pá­pa­sá­gát ajánl­ja a Fa­ti­mai Szűz­anya ol­tal­má­ba. (KNA)

„Po­gány hul­lám” Len­gyel­or­szág­ban

Józef Michalik ér­sek, a len­gyel püs­pö­ki kon­fe­ren­cia el­nö­ke au­gusz­tus 15-én ar­ról be­szélt, hogy a len­gyel tár­sa­da­lom mind­in­kább el­tá­vo­lo­dik a ke­resz­tény­ség­től. Pél­da­ként em­lí­tet­te, hogy az is­ko­lák tan­rend­jé­ből tö­röl­ték a kö­te­le­ző hit­tant, és el­tá­vo­lí­tot­ták a fe­szü­le­te­ket a radomi rend­őr­ség he­lyi­sé­ge­i­ből. Przemysl ér­se­ke a tönk­re­ment há­zas­sá­gok drá­má­ját is em­lí­tet­te, és úgy fo­gal­ma­zott: az or­szá­got most nem ide­gen meg­szál­lás, ha­nem az ügyes­ke­dők és a kar­ri­e­ris­ták fe­nye­ge­tik. 1991-ben még a tár­sa­da­lom ki­lenc­ven szá­za­lé­ka val­lot­ta ma­gát ka­to­li­kus­nak Len­gyel­or­szág­ban, ez az arány azon­ban má­ra csu­pán nyolc­van­egy szá­za­lék. (KNA)


Nor­vé­gi­á­ban nö­vek­szik a ka­to­li­ku­sok szá­ma

Az utób­bi nyolc év so­rán Nor­vé­gi­á­ban csak­nem meg­há­rom­szo­ro­zó­dott a ka­to­li­ku­sok szá­ma. Bernt Ivar Eidsvig os­lói püs­pök au­gusz­tus 14-i rá­dió­nyi­lat­ko­za­ta sze­rint a ma­gu­kat ka­to­li­kus­nak val­lók ará­nya negy­ven­két­ezer­ről száz­tíz­ezer­re nö­ve­ke­dett, ami fő­ként az­zal ma­gya­ráz­ha­tó, hogy az or­szág­ban egy­re több a me­ne­kült és a be­ván­dor­ló. ők te­szik ki a Nor­vé­gi­á­ban élő ka­to­li­ku­sok ki­lenc­ven szá­za­lé­kát. Va­sár­na­pi mi­sé­re min­den ötö­dik hí­vő jár rend­sze­re­sen. Ha még több len­gyel és lit­ván ven­dég­mun­kást fo­gad­nak be, ak­kor új temp­lo­mo­kat kell épí­te­ni az or­szág­ban, ahol egy­re na­gyobb pap­hi­án­­nyal is szá­mol­ni kell. (KAP)

Észak-Ko­re­á­ban ben­cés kór­ház épül

Notker Wolf, a ben­cés kon­fö­de­rá­ció prí­más apát­ja (ké­pün­kön) a kö­zel­múlt­ban Észak-­Ko­re­á­ban járt, ahol a rend kór­há­zat és or­vo­si ren­de­lő­in­té­ze­tet épít. Az apát nyi­lat­ko­za­ta sze­rint az or­szág­ban van le­he­tő­ség a hu­ma­ni­tá­ri­us se­gít­ség­nyúj­tás­ra. (KAP)

Me­xi­kói nagy­pa­pa ti­zen­nyolc uno­ká­val pap lesz

A het­ven­egy éves Enrique Martinez Dominguez me­xi­kói csa­lád­apa több mint öt­ven év­vel ez­előtt egész­sé­gi okok­ból kény­te­len volt meg­sza­kí­ta­ni pa­pi ta­nul­má­nya­it a Chi­hua­hu­ai egy­ház­me­gyé­ben. Meg­nő­sült, nyolc gyer­mek édes­ap­ja, ké­sőbb ti­zen­nyolc uno­ka nagy­ap­ja lett. Két éve meg­öz­ve­gyült, és kér­te pap­pá szen­te­lé­sét. Az ese­mény­re a kö­zel­jö­vő­ben ke­rül sor. (KNA)

Szí­ri­ai me­ne­kült­ára­dat Irak­ban

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi szer­ve­ze­te sze­rint egy­re több szí­ri­ai me­ne­kült ér­ke­zik az Észak-Irak­ban ta­lál­ha­tó kurd ré­gi­ó­ba. Au­gusz­tus kö­ze­pe óta újabb har­minc­ezer szí­ri­ai kelt át a Tig­ris fo­lyón. Ez a há­rom éve tar­tó pol­gár­há­bo­rú ed­di­gi leg­na­gyobb me­ne­kült­hul­lá­ma. Az ENSZ az em­be­re­ket sát­rak­ban szál­lá­sol­ja el, biz­to­sít­ja szá­muk­ra az élel­mi­szer- és gyógy­szer­el­lá­tást, és igyek­szik meg­szer­vez­ni to­vább­szál­lí­tá­su­kat az or­szág bel­se­jé­be. (KNA)

Dachau – 80 éve

A nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ták ha­ta­lom­ra ju­tá­sa után két hó­nap­pal lé­te­sí­tet­ték a dachaui kon­cent­rá­ci­ós tá­bort, ame­lyet kí­sér­le­ti mo­dell­nek szán­tak, egy­faj­ta „is­ko­lá­nak” a to­váb­bi lá­ge­rek sze­mély­ze­te szá­má­ra. Fenn­ál­lá­sá­nak ti­zen­két éve alatt Dachauban és a hoz­zá tar­to­zó töb­bi rész­leg­ben több mint har­minc or­szág­ból két­száz­ezer em­bert tar­tot­tak fog­va, kö­zü­lük negy­ven­há­ro­mez­ret meg is öl­tek. 1940-től pa­pi blokk is lé­te­zett, ahol húsz or­szág két­ezer-nyolc­száz, fő­ként ka­to­li­kus pap­ját őriz­ték. A Münsteri egy­ház­me­gye kis­pap­ját, Karl Leisnert ti­tok­ban itt szen­tel­ték pap­pá. A több mint ezer meg­gyil­kolt pap kö­zül nyolc­száz­het­ve­nen len­gye­lek vol­tak. (KNA)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .